Vihreitä kädenjälkiä kaupunginhallituksessa eilen: saimme reivattua lausunnon HSY:n uusista jätehuoltomääräyksistä myönteisemmäksi lajittelulle. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöille on tulossa lajitteluvelvollisuus vuoden 2021 alusta alkaen. Muutetun lausunnon mukaan siirtymäaikaa pidetään riittävänä, mutta HSY:ltä odotetaan kiinteistöille asianuntijatukea ja neuvontaa muutoksen tueksi.

Eniten keskusteluttivat kaupungin rahalliset sitoumukset Kuntien Tieraan, tuleva tietojärjestelmähankinta sekä viranhaltijoiden kaksoisroolit kunnan kokonaan tai osin omistamissa yhtiöissä. Tämän osalta kaupunginhallitus ohjeisti jatkovalmistelua siten, että Kuntien Tierasta ja tietojärjestelmähankinnasta teetetään ulkopuolinen kokonaisselvitys. Pidän ehdottoman tärkeänä, että rahankäyttö Tieraan selvitetään perinpohjaisesti ja että kaupunginhallitukselle tuodaan kattavasti perustellut vaihtoehdot tietojärjestelmähankinnan toteuttamiseksi. Huolestuttavaa on se, että hankinta on ollut jäissä yli kaksi vuotta, vaikka tietojärjestelmien uusimisella on kiire.

Vihreiden vaatimuksesta myös viranhaltijoiden kaksoisrooleista pyydetään tarkentava selvitys ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja kaupungin omia eettisia ohjeita tarkennetaan esteellisyyden käytännöissä.

Asia tulee kaupunginhallitukseen vielä tämän vuoden puolella.

Alla tarkempi raportti. Esityslista avattuna täällä.

– Viranhaltijan ja luottamushenkilön asema konserniyhteisön hallituksessa sekä ERP:n tilannekatsaus

Käytiin varsin tiukka keskustelu siitä, millä edellytyksin luottamus kaupungin toimintaan saadaan palautettua tietojärjestelmähankintoihin, Tieraan käytettyihin rahoihin ja viranhaltijoiden kaksoisrooleihin liittyen.

Asiassa on kolme ulottuvuutta:

1.) kaupungin tietojärjestelmähankinta ja Tieran rooli siinä
2.) Tieran taloustilanne ja kaupungin rooli siinä
3.) Viranhaltijoiden kaksoisroolit ja kaupungin eettinen ohjeistus sitä koskien

Espoon kaupunki on valmistelemassa esitystä talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisesta ja esitys vaihtoehdoista tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Vaadimme ulkopuolista selvitystä Kuntien Tierasta sekä päätettäväksi tulevasta tietojärjestelmähankinnasta. Pidän ehdottoman tärkeänä, että rahankäyttö Tieraan selvitetään perinpohjaisesti ja että kaupunginhallitukselle tuodaan kattavasti perustellut vaihtoehdot tietojärjestelmähankinnan toteuttamiseksi. Huolestuttavaa on se, että hankinta on ollut jäissä yli kaksi vuotta, vaikka tietojärjestelmien uusimisella on kiire.

Toistimme vihreiden kysymykset siitä, miten Espoossa varmistetaan että kaksoisrooleihin liittyvät jääviydet käsitellään asianmukaisesti ja pystytään tarvittaessa todentamaan. Tämä edellyttää mm. että kaikista kaikista relevanteista kokouksista pöytäkirjoja, asiaa seurataan kokonaisuutena ja asian valvonnalla on vastuuhenkilö.

Kuntaliiton tuoreessa julkaisussa ”Korruptio ja eettisyys kunnassa” todetaan:

”Kunnallishallinnon etiikasta puhutaan silloin, kun lainsäädäntö ei yksiselitteisesti ratkaise kaikkia eteen tulevia ongelmia. Eettisyyden arviointi alkaa siitä, mihin laki loppuu, ja lainsäädäntö asettaa päätöksenteolle pelkästään reunaehdot. Eettisesti kestävä kunnallinen päätöksenteko on sekä lainmukaista että yhdessä sovittuja arvoja toteuttavaa.”

Kaupunginhallitukselle tuodussa selvityksessä keskitytään perustelemaan Espoon järjestelyn lainmukaisuutta, mutta ei oteta kantaa siihen, onko nykyinen järjestely kaksoisroolien osalta uuden kuntalain hengen mukainen ja eettisesti kestävä tapa toimia. Tältä osin edellytimme tarkempaa selvitystä ja kaupungin omien eettisten ohjeiden päivittämistä. Lain kirjaimen noudattamisen lisäksi on tärkeää ymmärtää, miltä asiat näyttävät. Yhtiöiden hallituksissa istuvat viranhaltijat ovat esimerkiksi aivan eri tavalla mukana asioiden valmistelussa kuin luottamushenkilöt.

Tässä kaupunginhallituksen tekemä päätös kokonaisuudessaan:

Kaupunginhallitus päättää asian jatkovalmistelusta, että
– kun asia tuodaan loppuvuoden aikana kaupunginhallituksen päätettäväksi, siihen liitetään ulkopuolinen kokonaisselvitys liittyen Kuntien Tieraan ja ERP:iin Espoolle parhaiten sopivan ratkaisun löytämiseksi
– tehdään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden asemaa tarkentava selvityspyyntö keskustelussa esille nousseista kysymyksistä
– tarkennetaan Espoon kaupungin eettisiä ohjeita esteellisyyden käytännöissä
– viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation arvioimisen ja kehittämisen yhteydessä selkeytetään Espoon konserniohjausta esteellisyysriskin pienentämiseksi

Päätös sorvattiin yhdessä ja kaupungijohtaja otti sen nimiinsä.

– Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resursoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta (Kv-asia)

Mika-Erik Walls (vas) ja 20 muun allekirjoittama kysymys, joka koostuu seitsemästä kysymyksestä. Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

Vammaispalveluissa on uusi johtaja ja rekrytointiongelmien eteen on tehty töitä. Vakansseja on tälläkin hetkellä avoimena, mistä johtuen lisävakanssien hakemista ei nähdä perusteltuna juuri tällä hetkellä. Vammaispalveluissa on tehty suunnitelmallisesti toimenpiteitä käsittelyaikojen parantamiseksi, mutta töitä riittää edelleen. Todettiin vastaus perusteelliseksi ja asia tärkeäksi.

– Valtuustoaloite kaupunkimaisten puistojen rakentamisesta Espoon kaikkiin viiteen aluekeskukseen (Kv-asia)

Henna Kajavan (ps) ja 25 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoon kaikkiin viiteen aluekeskukseen rakennetaan kaupunkimaiset puistot istutuksineen ja penkkeineen ihmisten virkistymistä ja kohtaamista varten. Vastauksessa todetaan, että kaupunkipuistoja on toteutettu ja toteutetaan jo eri kaupunkikeskuksiin. Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

Tärkeä asia, johon kiinnitetään kaupunkisuunnittelussa huomiota. On tärkeää, että keskusta-alueiden tiivistyessä sinne jätetään myös riittävästi puistoa. Nostin esiin huolen, että myös Espoonlahteen saadaan laadukkaita kaupunkipuistoja.

– Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Kv-asia)

Juri Aaltosen (sd) ja Mikko Laakson (kok) ja 50 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoo kartoittaa tarkoituksenmukaiset erilaiset indeksivaihtoehdot ja niiden taloudelliset vaikutukset kaupungin talouteen sekä ottaa käyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista, solmimissaan vuokrasopimuksissa elinkustannusindeksin sijasta jonkin paremmin tonttien markkina-arvokehitystä kuvaavan indeksin.

Vastauksessa todettiin, että Espoon kaupungin tavoitteena on saada Kuntaliitto käynnistämään viimeistään vuoden 2019 alussa selvitys siitä, miten vuokran määrän saisi paremmin vastaamaan maan arvon kehitystä. Tämän ei katsottu olevan riittävä toimenpide, joten asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

– Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamisesta (Pöydälle 5.11.2018)

Tämä jäi viimeksi pöydälle, koska esitin siihen muutoksia. Alkuperäinen lausunto korosti lajitteluvelvoitteen laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia 5-10 huoneiston kiinteistöille ja ehdotti siirtymäaikojen kohtuullistamista. Kyse on siis biojätteen, kartonki-, lasi ja muovipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräysvelvoitteesta. Määräysten on tältä osin tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta lähtien.

Onneksi kaupunginhallituksen selvä enemmistö oli kanssamme samaa mieltä ja lausuntoa muutettiin siten, että siirtymäajasta pidetään kiinni, mutta HSY:ltä odotetaan kiinteistöille asiantuntijatukea ja neuvontaa tarvittavien muutosten (jätekatokset, jäteastiat) toteuttamiseksi.

Lausuntoon lisättiin esityksestämme myös kappale, jossa todetaan, että lajittelun lisäämisellä on vaikutuksia myös jätteiden kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi sekajäteastia vaihdetaan yhteen muoviastiaan (alkutilanteessa useita sekajäteastioita) ja tyhjennysrytmi pysyy samana, tulee kokonaiskustannus laskemaan, koska muovinkeräysmaksut ovat selvästi sekajätettä edullisempia.

Muutokset hyväksyttiin äänin 13-2. Ne menivät puheenjohtajan nimiin meidän esitysten pohjalta muokattuna.

Vihreiden ryhmälle tärkeintä oli, ettei siirtymäajasta liösuttu. Eli ei haluttu vesittää lajittelvelvoitteen laajentamista. Toki neuvonnan merkitys on tässä tärkeä, että 5-10 talon taloyhtiöille löytyy fiksut ratkaisut lajitteluastioiden sijoittamiseen kiinteistölle.

– Osallistujan nimeäminen China International Friendship konferenssiin Wuhanissa 14. – 6.11.2018

Espoo on valittu Shanghain vuoden 2018 ystävyyskaupungiksi. Palkinto jaetaan 14. – 16.11.2018 Wuhanissa Kiinassa. Espoon kaupungin puolesta palkinnon menee noutamaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula. Markkulalla on tilaisuudessa myös puheenvuoro kaupunkien roolista kestävän kehityksen edistäjinä.