Edessä on vuoden viimeinen tila- ja asuntojaoston kokous. Lista on lyhyt, mutta asiat tärkeitä.

Päätettänä on aiesopimus Uusikummun koulun liikuntatilasta ja päiväkodista. Päiväkotihanke on uusi, eikä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ole ehtinyt vielä käsitellä tarveselvitystä. Tälle kyselemme tarkempia perusteita, kun on kyse uudesta vuokrahankkeesta.

Energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman palautimme viime kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi, mutta vieläkin kaipaan suunnitelmaan selkeyttä toimenpiteiden ja vastuutahojen osalta. KETS-sopimus on yksi tärkeä keino kaupungin ilmastopäästöjen vähentämiseen matkalla kohti hiilineutraalia Espoota vuonna 2030.

Selostuksista löytyvät suurta kiinnostusta herättävät Tapiolan uimhallin ja Jousenkaaren koulun ratkaisut. Näitä on odotettu ja jaosto on evästänyt molempien valmistelua. Näistä kuullaan vasta maanantain kokouksessa, eli sen jälkeen ollaan viisaampia esitettävien ratkaisujen osalta.

Alla asiat tarkemmin avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman hyväksyminen (palautettu 19.11.2018)

Kyse on valtion ja kuntien kesken solmittavasta sopimuksesta, jolla toteutetaan maan hallituksen energiapolitiikkaa. Tässä siis edetään normien sijaan vapaaehtoisten sopimusten kautta. Energiatehokkuussopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen kaupungin omassa toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Käytännössä sopimuksen piiriin kuuluvat kaupungin omistamat rakennukset ja omaan käyttöön vuokratut tilat sekä yhtiömuotoiset kiinteistöt. Rakennuskannan lisäksi sopimus koskee kaupungin toimissa käytettyjen ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden kulutusta sekä katu- ja ulkovalaistuksen, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käyttöä ja ylläpitoa.

KETS-sopimus on yksi tärkeä keino kaupungin ilmastopäästöjen vähentämiseen matkalla kohti hiilineutraalia Espoota vuonna 2030. Tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2017 – 2025 vuoden 2015 kulutustasoon verrattuna. Espoon kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 19 611 MWh:n energiamäärä, joka on saavutettava vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2020 välitavoitteeksi on asetettu 10 459 MWh eli 4 % vuoden 2015 kulutustasosta.

Toimintasuunnitelman keskeinen sisältö on kartoittaa nergiansäästöpotentiaalit ja kuvata, mitä kaupunki tulee tekemään saavuttaakseen asetetut tavoitteet.

Suunnitelma oli sen verran vaikeasti hahmotettava, että palautimme sen uudelleen valmisteltavaksi. On tärkeää, että suunnitelmassa näkyvät selvästi tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutus, jotta sen toteutumista voidaan seurata.

Suunnitelmaa on jonkin verran selkiytetty, mutta muutamat kohdat kaipaavat vielä selkiytystä. Valmistelun kiire näkyy myös lukuisina kirjoitusvirheinä. On tärkeää, että suunnitelman toimeenpanosta raportoidaan vuosittain tila- ja asuntojaostolle. Näin pääsemme kiinni siihen, miten ja millaisin toimin kohti tavoitteen saavuttamista edetään.

– Uusikummun päiväkodin ja liikuntatilojen suunnittelua ja vuokrausta koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttäväksi tuodaan tässä vaiheessa aiesopimus. Varsinainen vuokrasopimus ja hankesuunnitelma tuodaan myöhemmin jaoston päätettäväksi. Tilat omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Uusiin tiloihin on tulossa koulun liikuntatila (vaihe 2) ja päiväkotitiloja piha-alueineen (vaihe 3). Tavoitteena on pitkäaikainen (20 v.) tilojen vuokraus. Liikuntatilat on tarkoitus saada käyttöön 1.8.2020 ja päiväkotitilat 1.8.2021.

Hanke edellyttää asemakaavan muutosta (tilojen käyttötarkoituksen muutos + lisärakentaminen). Vireillä olevassa kaavassa (Vuoritonttu 211835) paikkaan johon nyt suunnitellaan päiväkotia, on suunniteltu asuntoja. Päiväkotia suunnitellaan kerrostalojen kivijalkaan.

Tämä aiesopimus ei velvoita osapuolia tekemään vuokrasopimusta. Jos vuokrasopimukseen ei päästä kaupungista johtuvista syistä, Varmalla on oikeus velottaa aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muodostuneista ulkopuolisen työn kustannuksista 75 %, kuitenkin enintään 300.000 e + alv. Vaiheen 3 osalta summa on enintään 200.000 e.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.12.

Tietotien ja Kivimiehen kouluhankkeiden kohdalla todettiin, että myös vuokrahankkeiden osalta on tärkeää, että lautakunta käsittelee tarveselvitykset ennen kuin jaosto päättää aiesopimuksesta/vuokrasopimuksesta. Nyt ollaan taas toimimassa toisin päin ilman jaostolle tuotuja perusteluja.

Valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 3. vaihe (päiväkoti) on rivinä, mutta ilman vuokrasummaa. 2. vaiheen osalta (liikuntatila) summa on. Lisäksi investointiohjelmassa on Niittykummun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / korvaava uudisrakennus vuosille 2020-2022.

2. vaiheen liikuntatila on tarpeellinen ja välttämätön Uusikummun koulun toiminnan kannalta, mutta päiväkodin osalta pyydetään vielä tarkempia perusteluja. Selkeintä olisi jättää tämä pöydälle, jotta lautakunta ehtii käsitellä tarvesuunnitelman. Ihmetyttää, miksi liikuntatila ja päiväkoti on kytketty aiesopimuksella yhteen. On myös tärkeää kuulla, mitä vaihtoehtoja on ollut pöydällä, kun on päädytty tähän ratkaisuun.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1.) MAL-sopimuksen seuranta (Anne Savolainen)

2.) Jousenkaaren koulun ratkaisumalli (Olli Isotalo)
Nyt on korkea aika esitellä ratkaisu, jolla päästään vauhdilla uuden koulun suunnittelussa ja rakentamisessa eteenpäin. Viime kokouksessaan jaosto päätti esityksestäni, että hankeselvityksen lisäksi jaostolle tuodaan tähän kokoukseen kouluhankkeen konkreettinen toteutusaikataulu sekä selvitys toimenpiteistä, joilla valtuuston päättämään tavoiteaikatauluun (valmis 2021) voidaan päästä.

3.) Tapiolan uimahallin ratkaisumalli (Olli Isotalo)
Hyvä, että Tapiolan uimahallinkin kanssa päästään vihdoin eteenpäin. Jaosto on aiemmin kehottanut selvittämään peruskorjausvaihtoehdon lisäksi myös purkuvaihtoehdon. Tämä siksi, että peruskorjausvaihtoehdolle on annettu vain noin 20 vuoden elinkaari. Sellaisessa korjauksessa ei ole paljon järkeä, varsinkin kun hallia on epäonnistuneesti yritetty korjata nyt useampaan kertaan. Toivottavasti nyt on löytynyt museoviranomaisten kanssa yhteinen näkemys siitä, miten Tapiolaan voidaan toteuttaa tarkoituksenmukainen ja toimiva uimahalli paikan kiistattomat kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

4.) Hankeselvitys/-esitys Uusikummun koulun vaiheet 2 ja 3 (Maija Lehtinen)
Tätä avasin ylempänä.

5.) Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

6.) Tiedoksi tuodaan valtuusto 19.11.2018 meidän Henna Partasen tekemä toivomus:

Valtuustoaloite rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta:
”Valtuusto toivoo, että Espoon omaa henkilöstöä tilapalvelut-liikelaitoksessa koulutettaisiin tunnistamaan ja laskemaan rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Tilapalvelut-liikelaitoksen riittävä asiantuntemus ilmastoystävällisessä rakentamisessa varmistettaisiin myös uusien rekrytointien yhteydessä.”

Tämä pitää laittaa seurantaan.