Tässä raportti vuoden viimeisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Kaksi pitkään valmistelussa ollutta asiaa nytkähtivät eteenpäin, kun näytimme vihreää valoa Tapiolan uimahallin ja Jousenkaaren koulun ratkaisumalleille.

Tapiolan uimahallista onkin jo ehditty uutisoida laajasti. Tarkoitus on siis korvata nykyinen peruskorjauskelvottomaksi osoittautunut uimahalli uudella. On sääli, että Aarne Ervin suunnittelema uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Tilalle kannattaa rakentaa uusi suurempi halli, joka palvelee nykyajan tarpeita. Koska on tärkeää, että halli sopii Tapiolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, haetaan ratkaisu arkkitehtuurikilpailun kautta.

Jousenkaaren kolun osalta olen tehnyt töitä sen eteen, että uusi koulu saadaan valmiiksi valtuuston päättämässä aikataulussa vuonna 2021. Se on mahdollista, kun uusi koulu rakennetaan samalle tontille, mutta toiseen paikkaan, joka ei ole Tapiolan RKY-alueella. Tämä ei edellytä kaavamuutosta ja vanhan koulun kohtalo voidaan ratkaista kaavoituksen kautta.

Alla tarkempaa raporttia kokousasioista. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman hyväksyminen (palautettu 19.11.2018)

Tämä sopimus on yksi tärkeä keino kaupungin ilmastopäästöjen vähentämiseen matkalla kohti hiilineutraalia Espoota vuonna 2030. Tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2017 – 2025 vuoden 2015 kulutustasoon verrattuna. Espoon kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 19 611 MWh:n energiamäärä, joka on saavutettava vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2020 välitavoitteeksi on asetettu 10 459 MWh eli 4 % vuoden 2015 kulutustasosta.

Toimintasuunnitelman keskeinen sisältö on kartoittaa nergiansäästöpotentiaalit ja kuvata, mitä kaupunki tulee tekemään saavuttaakseen asetetut tavoitteet.

Jätimme tämän vielä pöydälle muutamia tarkennuksia varten.

– Uusikummun päiväkodin ja liikuntatilojen suunnittelua ja vuokrausta koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Uusikummun koulu sijaitsee Niittykummussa Varmalta vuokratuissa vanhoissa toimistotiloissa. Tavoitteena on kaikkien tilojen osalta pitkäaikainen (20 v.) vuokraus. Vaiheesta 1 (varsinainen koulu) on tehty jo sopimukset ja se otetaan käyttöön syksyllä 2019, jolloin Jousenkaaren koulu siirtyy sinne. Liikuntatilat valmistuvat vaiheessa 2 ja päiväkoti vaiheessa 3. Liikuntatilat on tarkoitus saada käyttöön 1.8.2020 ja päiväkotitilat 1.8.2021.

Käytiin keskustelua siitä, miksi aieospimus tuotiin jaostolle ennen kuin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen. Koska erityisesti liikuntatiloilla on kiire, hanketta ei kuitenkaan haluttu viivyttää, vaan tehtiin päätökseen lisäys, että jaosto hyväksyy aiesopimuksen sillä ehdolla, että lautakunta hyväksyy tarveselvityksen kokouksessaan 12.12.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1.) MAL-sopimuksen seuranta (Anne Savolainen)

Espoo saavuttaa hyvin kaavoitukselle ja asuntotuotannolle asetetut tavoitteet lukuunottamatta valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon määrää. Espoon osalta tavoite on 600 asuntoa vuodessa. Tänä vuonna valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistuu Espooseen 433 ja ensi vuonna noin 500. Kokonaistuotannossa tullaan pääsemään vajaaseen 2000 asuntoon (tavoite 2400).

Ongelma on, että ARA-ehdot eivät tällä hetkellä houkuttele toteuttamaan valtion tukemia vuokra-asuntoja. Tämä on johtanut siihen, että päävastuu jää kaupunkien omistamille vuokra-taloyhtiöille, Espoossa Espoon Asunnot Oy:lle. Espoossa ongelma on myös se, että kun kaupunki omistaa maata, tapahtuu toteutus maankäyttösopimusten kautta, mikä aiheuttaa viivettä.

2.) Jousenkaaren koulun ratkaisumalli (Olli Isotalo)

Hienoa, että vihdoin saatiin konkretiaa Jousenkaaren uuden koulun rakentamiseen. Valmistelua lähdetään viemään eteenpäin siten, että Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus n. 500 oppilaalle rakennetaan koulun nykyisen tontin luoteisosaan lähemmäksi urheilukenttää. Uuden koulun rakentaminen ei edellytä kaavamuutosta. Vanhan koulun tulevaisuus ratkaistaan myöhemmin alueen kaavoituksen yhteydessä. Koulun valmistumisen aikataulutavoitteena on syksy 2021.

Koulua ei ole tarkoituksenmukaista peruskorjata teknisistä, taloudellisista eikä toiminnallisista syistä (mm. esteellisyys). Koulun tontti on varsin laaja ja siinä on käyttämätöntä rakennusoikeutta, joten uudisrakennus voidaan toteuttaa nykyisen kaavan pohjalta (poikkeamispäätös tarvitaan rakennusalan osalta). Uuden koulun sijaintialue on Tapiolan RKY-alueen ulkopuolella. Uuden koulun rakentamisen rinnalla käynnistetään tontin asemakaavaprosessi, jonka tavoitteena on rakennuksen purkaminen ja nykyisen koulun tontin ottaminen muuhun käyttöön. Tämän ratkaisun etuna on mm. koulun parempi kytkeminen olemassa olevaan päiväkotiin. Liikunta- ja urheilutilat ja -laueet on tarkoitus hoitaa urheilupuiston alueella.

Vanhoille opettajien asunnoille haetaan purkulupa ja ne pyritään purkamaan mahdollisimman pian. Hankkeen aikataulu: poikkamispäätös ennen kesää 2019, hanke- ja luonnossuunnittelu 2019, suunnittelu ja rakentaminsen valmistelu 2020, rakentaminen 2020-2021, koulu käyttöön syyslukukaudeksi 2021.

Nostin keskustelussa esiin Jousenkaaren koulun musiikkipainotuksen ja sen huomioimisen tilaratkaisuissa. Näihin palataan kun edetään tarvesuunnitelmavaiheeseen.

3.) Tapiolan uimahallin ratkaisumalli (Olli Isotalo)

Samoin tätä on odotettu. Jaosto evästi valmistelua aiemmin, että peruskorjausvaihtoehdon lisäksi on selvitettävä purkuvaihtoehto.

Jaostolle esitellyn ratkaisun mukaisesti valmistelua lähdetään viemään eteenpäin niin, että uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena. Tavoitteena on suunnitella Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön soveltuva uusi halli laajennetuilla suunnitelmilla niin, että uima-altaiden pituus on 50 m. Kohteesta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu. Alustavan aikataulun mukaan uimahalli tulisi käyttöön syksyllä 2023.

Tapiolan uimahalli on suojeltu rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena maankäyttö- ja rakennuslain 57 § 2. momentin nojalla kaavamerkinnällä sr-1. Sen takia peruskorjausta on aiemmin yritetty (valitettavasti huonolla menestyksellä) ja tutkittu vaihtoehto perusteellisesti. Tutkimusten lopputulos on, että peruskorjaus ei ole teknisesti mahdollista. Mikäli rakennuksen osia säästettäisiin, olisi korjatun rakennuksen elinkaari enintään 20 vuotta. Jos vanha halli haluttaisiin säilyttää, se pitäisi rakentaa käytännössä kokonaan uudelleen – jolloin se ei enää olisi vanha halli.

Nykyinen uimahalli on arkkitehtuuriltaan, sijainniltaan, kaupunkikuvalliseslta arvoltaan ja käyttöhistorialtaan keskeinen osa Tapiolan ilmettä. Siksi sen purkaminen on sääli. Kopiota ei haluta tehdä, koska se ei tyydyttäisi kasvavaa palveluiden kysyntää. Tapiolaan tarvitaan suurempi uimahalli. Koska paikka on arvokas, haetaan uuden hallin ratkaisu arkkitehtuurikilpailulla. Arkkitehtuurikilpailu on määrä järjestää ensi vuonna. Asemakaavamuutos laaditaan sen jälkeen 2020-2021 ja halli tavoitteena on saada uusi halli käyttöön syyskaudeksi 2023.

4.) Hankeselvitys/-esitys Uusikummun koulun vaiheet 2 ja 3 (Maija Lehtinen)
Tämä kuultiin päätösasian yhteydessä.

5.) Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

Tässä muutama asia, jotka nostin esiin kokouksessa. Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Leppävaaran lukio
Tilanne on haastava. Ympäristöterveyden lausunnossa todetaan, että koulurakennuksessa esiintyy tekijöitä, joista voi aiheutua terveyshaittaa (TSL 27 §). Kyse on mineraalivillakuitulöydöksistä ja aiempien kosteusvaurioiden aiheuttamista ongelmista. Lisäksi koulun oppilasmäärät ovat liian suuret tiloihin nähden.

Kuntotutkimus valmistuu maaliskuussa viikolla 12/2019 ja sen perusteella tehdään johtopäätökset jatkotoimenpiteistä ja tarvittavat korjaussuunnitelmat. Purkuvaihtoehtoa selvitetään ja se vaikuttaa järkevältä (olisi valmis 2023). Kohde ei toistaiseksi ole investointiohjelmassa. Lisätiloista on käyty keskustelua ja tammikuussa jatketaan. On ilmeistä, että ratkaisuja tarvitaan.

Pakankylän koulu
Siirtokelpoinen tila on todettu niin huonokuntoiseksi, että se korvataan uudella, joka on tarkoitus saada paikoilleen syksyllä 2019. Vanhempainyhdistys on toivonut suurempia tiloja, mutta sivistystoimi esittänyt samankokoista. Vanha koulu on tarkoitus korjata, sen osalta odotetaan vielä kustannuslaskennan valmistumista. Kun taustalla on epäonnistunut korjaus, on tärkeää, että korjaus suunnitellaan nyt huolella ja käyttäjät osallistaen.

Rödskogs skola
Tilapalvelut on hankkimassa lisää siirtokelpoista tilaa. Ympäristöterveydelle toimitetaan selvitys vanhan koulun tulevasta käytöstä tammikuun 2019 aikana. Tilapalvelut esittää vanhan koulun purkamista jossain vaiheessa, mutta toistaiseksi käyttö voi jatkua 2 h / päivä käytötrajoituksella siirtokelpoisten tilojen rinnalla. Tämä on menossa svenska rum -lautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

Viherkallion päiväkoti
Espoon seudun ympäristöterveys pyytää selvitystä 31.12.2018 mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin kiinteistön omistaja aikoo ryhtyä tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella. Kysyin millä aikataululla Viherkallion ja Viherrannan päiväkodit korvaavan uuden päiväkodin valmistelu suunnittelu etenee (hanke on investointiohjelmassa 2019-2021) ja pyysin päivittäämän tiedot seuraavaan selostukseen. Uusi päiväkoti vaatii kaavamuutoksen.

Pohjois-Tapiolan koulu
Nostin esiin, että Seponkoulun ja Pohjois-Tapiolan koulun ja lukion korvaavaan uuteen jättikouluun on tarkoitus keskittää autismiopetus esiluokalta 9. luokalle. Tiloissa järjestetään opetuksen lisäksi autismilasten hoitoa klo 7-17 välillä ja tämä on huomioitava tilojen suunnittelussa. Samoin on huomioitava tilat oppilaiden yksilöterapioille siten, että terapeutit pääsevät toteuttamaan terapiaa oppilaan kanssa integroituneena koulupäivään. Huolta herättää se, miten nämä eritystarpeet huomioidaan, kun PPP-kokonaisuudessa haetaan kustannussäästöä mm. hankkeiden monistettavuudella. Noora Koponen vihreiden valtuustoryhmästä on erityisesti pitänyt tätä huolta esillä.

6.) Tiedoksi tuodaan valtuusto 19.11.2018 meidän Henna Partasen tekemä toivomus:

Valtuustoaloite rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta:
”Valtuusto toivoo, että Espoon omaa henkilöstöä tilapalvelut-liikelaitoksessa koulutettaisiin tunnistamaan ja laskemaan rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Tilapalvelut-liikelaitoksen riittävä asiantuntemus ilmastoystävällisessä rakentamisessa varmistettaisiin myös uusien rekrytointien yhteydessä.”

Tämä pitää laittaa seurantaan.