Tässä raporttia vuoden viimeisestä kaupunginhallituksen kokouksesta, joka sujui sopuisissa merkeissä. Pitkään prosessissa olleen asian, 33 esiopettajan työehtojen muuttamisen, esittelijä veti pois listalta. Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan.

Aamuneuvotteluissa saimme selvityksen siitä, miksi kaupungin käyttämän lihan kotimaisuus on laskenut 89%→ 63%. Tähän on kaksi syytä:

Merkittävämpi syy on broilerin paistin vaihtaminen. Vaihto tehtiin kahden tuotteen aistinvaraisen arvioinnin perusteella, joka osoitti, että ulkomainen broilerin paisti täytti laatuvaatimukset parhaiten. Pienempi merkitys on jauhelihapihvien vaihtamisella lihapulliin. Pihvit ovat kotimaista lihaa, lihapullissa on käytetty ruotsalaista lihaa. Tämä vaihdos tehtiin lasten toiveesta.

Harmillista että näin kävi. On tärkeää, että kaupunki keskustelee sopimustuottajien kanssa siitä, miksi kotimaiset tuotteet eivät täytä laatukriteereitä, jotta jatkossa saadaan laadukkaita ja tarpeita vastaavia kotimaisia tuotteita. Peräänkuulutin myös eläinten hyvinvointiin perustuvia kriteerejä. Tällä kertaa ei keskusteltu lihan tarjoamisesta ylipäänsä. Yksi keino laadun parantamiseen ja kustannusten nousematta on tarjota laadukasta kotimaista eettisesti tuotettua lihaa harvemmin.

Alla vielä tiivis raportti kokousasioista, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 1.10.2018 § 324 (viranhaltijan irtisanominen)

Kysymys on Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista koskevasta päätöksestä, jossa kaupunginhallitus katsoi, ettei irtisanomiskynnys ylity. Tästä päätöksestä on tehty kolme oikaisuvaatimusta, joissa on yhteensä 14 espoolaista allekirjoittajaa.

Yhdyimme perusteluihin, ettei oikaisuvaatimuksissa esitettyjen seikkojen perusteella voida katsoa, että päätös olisi lainvastainen ja että kaupunginhallitus on toiminut harkintavaltansa rajoissa. Eli kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimukset esityksen mukaisesti.

– Vuoden 2018 marraskuun kuukausiraportti

Kuukausiraportissa ei ollut mitään suuria yllätyksiä ja se merkittiin esityksen mukaisesti tiedoksi.

– Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan valmistelusuunnitelma sekä luottamushenkilön asemaa konserniyhteisön hallituksessa tarkentavan selvityksen valmistelutilanne

Tämä oli kokouksen isoin asia, josta saimme kattavan esittelyn ja kävimme hyvän keskustelun.

Luottamushenkilön asemaa konserniyhteisön hallituksessa tarkentava selvitys hankitaan alkuperäisen (erityisesti Länsimetroa koskeneen) selvityksen tehneiltä, yritysoikeuden professori Janne Ruohoselta sekä yritysjuridiikan professori Veikko Vahteralta. Selvityksen tekemiseen osallistuu myös Turun yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Heikki Kulla. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 7.1.2019.

Tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan osalta päätimme edetä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on kaupungin toiminnan kehittäminen ICT:n mahdollisuuksia hyödyntäen ja tavoitteena on siirtyminen kohti pilvipalveluita. Toimialat ja käyttäjät ovat tiiviisti mukana valmistelussa. Hankinnan valmisteluun on tarkoitus palkata osaava projektijohtaja ja käyttää konsulttipalveluita.

Hankinnan haastavuus ja riskit on nähdäkseni hyvin tunnistettu. Huoli on, miten yli 10 vuotta vanha järjestelmä pysyy kunnossa. Aikataulutavoite on, että vaatimusmäärittelyt ovat valmiina huhtikuussa. Sen jälkeen tehdään markkinakartoitus, jonka pohjalta voidaan kesäkuun loppuun mennessä päättää etenemispolusta (Tiera vai joku muu ratkaisu). Uuden järjestelmän pitäisi olla käytössä viimeistään vuoden 2022 alussa.

Korostin, että prosessin on oltava avoin myös luottamushenkilöiden suuntaan. Esityksestäni kaupunginjohtaja lisäsi päätökseen, että kaupunginhallitukselle raportoidaan valmistelun etenemisestä kevään 2019 aikana.

– Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallille

Myönnettiin Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallille sen hakema enintään 33 me laina uimahallin rakentamista varten. Yhtiö on kaupungin 100% omistama ja perustettu rakentamaan ja hallinnoimaan Matinkylän uimahalli -hanketta. Hyvä että hanke etenee.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2019

Päätettiin esityksen mukaisesti yhteensä 374 uuden viran ja toimen perustamisesta ja lisäksi yhteensä 227 virkoja ja toimia koskevaa muutosta. Uudet virat ja toimet kohdentuvat pääsääntöisesti sivistystoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimeen.

– Suomenkielisen esiopetuksen järjestäminen sivistystoimen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä ja siitä aiheutuvat tarkistukset hallintosääntöön (Kv-asia) (Pöydälle 26.11.2018)

Esittelijä veti tämän asian pois listalta. Ikävää asianomaisten esiopettajien kannalta, että päätöksenteko venyy. Toivottavasti tämä saadaan pian kestävästi päätökseen.

Kyse on siis siitä, että loput 33 OVTESin mukaisesti työskentelevää esiopettajaa halutaan siirtää KVTESin piiriin, vaikka kaupunginhallitus on 15.12.2009 päättänyt, että koulujen tiloissa toimivat esiopettajat toimivat kyseisen koulun rehtorin alaisuudessa niin kauan, kun esiopetusta toteuttaa OVTES:in piirissä oleva esiopettaja.

– Valtuustokysymys ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa (Kv-asia)

Johanna Värmälä (sd) ja 14 muutn allekirjoittama kysymys ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa. Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Valtuustokysymys kaupungin tiloja koskevan informaation lisäämisestä niiden käyttäjille

Jouni J. Särkijärven (kok) kysymys, jonka erityisenä kohteena ovat Tilapalvelut-liikelaitoksen hallinnoimat vuokratilat. Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Lausunnon antaminen Caruna Espoo Oy:lle 110 kV voimajohtohankkeesta Espoo – Ämmässuo – Kolmiranta

Uuden voimajohtoyhteyden tarve perustuu alueen sähkönkulutuksen kasvuennusteisiin sekä sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamaan velvoitteeseen häiriöttömästä sähkönjakelusta. Uudella johdolla saadaan luoduksi rengasmainen yhteys Fingrid Oyj:n Espoon muuntoasemalta Ämmässuon ja Kolmirannan alueelle.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Kipparinkatu, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 410309, 34. kaupunginosa Espoonlahti (osittain Kv-asia)

Tavoitteena on asuinkerrostalojen rakentaminen ja maankäytön tiivistäminen Espoonlahden metroaseman ja kaupallisten palveluiden välittömässä läheisyydessä. Muutos mahdollistaa nykyisen liike- ja toimistorakennuksen muuttamisen vanhusten palvelutaloksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

– Postipuunmäki, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 118100 51. kaupunginosa Leppävaara

Tavoitteena on muuttaa nykyinen rakentamaton, kaavoittamaton alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä selventää määräalan lähiympäristön liikennejärjestelyitä. Kaava sallii kerrostaloihin maksimissaan 6-kerrosta.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

– Jänismäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja katualueen korvaamista koskevan sopimuksen hyväksyminen, alue 150806, 62. kaupunginosa Lippajärvi

Tavoitteena on rakentamattoman liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä rakennusoikeuden ja kerrosmäärän korottaminen.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Merkittiin tiedoksi monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kannaotto. Neuvottelukunta on huolissaan maahanmuuttajataustaisten espoolaisten mielenterveyspalveluiden toteutumisesta ja ehdottaa, että maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvien asiakastapaamisten vastaanottoaikoja sosiaali- ja terveystoimessa pidennetään ja Espooseen palkataan kokeiluluonteisesti kulttuuriohjaajia tukemaan sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia ja maahanmuuttajataustaisia asiakkaita heidän kohtaamisissaan.

Tähän liittyen valtuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä 10.12. Inka Hopsun (vihr) toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että monikulttuuriasiain neuvottelukunnan nostamien huomioiden mukaisesti muiden kuin suomen ja ruotsinkielisten mielenterveyspalveluissa varattaisiin tarvittaessa asiakkaan tapaamiseen ylimääräistä aikaa.”

* * *

Aamuneuvotteluissa saimme selvityksen siitä, miksi ulkomaisen lihan osuus on kasvanut kaupungin elintarvikehankinnoissa.

Lihasopimus kilpailutettiin viime keväään, tavoitteena kustannustehokkuus, luotettavat toimittajat ja hyvä laatu. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2022. Puitesopimustoimittajat ovat suomalaisia. Sähköisiä huutokauppoja käydään puolen vuoden välein. Lihahankintoja tehdään 2 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uuden kilpailutuksen myötä lihan kotimaisuusaste on laskenut 89%→ 63%. Tähän on syynä kahden tuotteen vaihtaminen.

Merkittävämpi syy on broilerin paistin vaihtaminen. Vaihto tehtiin kahden tuotteen aistinvaraisen arvioinnin perusteella. Arviointi osoitti, että ulkomaista alkuperää oleva broilerin paisti täytti laatuvaatimukset parhaiten.

Pienempi merkitys on jauhelihapihvien vaihtamisella lihapulliin. Pihvit ovat kotimaista lihaa, lihapullissa on käytetty ruotsalaista lihaa. Tämä vaihdos tehtiin lasten toiveesta.

Harmillista että näin kävi. On tärkeää, että kaupunki keskustelee sopimustuottajien kanssa siitä, miksi kotimaiset tuotteet eivät täytä laatukriteereitä, jotta jatkossa saadaan laadukkaita ja tarpeita vastaavia kotimaisia tuotteita. Vaikkei kilpailutuksissa voida lisätä suoraan kotimaisuutta kriteeriksi, voidaan edellyttää esimerkiksi jäljitettävyyteen perustuvia kriteereitä. Peräänkuulutin myös eläinten hyvinvointiin liittyviä kriteereitä. Näihin voidaan vaikuttaa sopimuskauden aikana minikilpailutuksissa. Hankinnoissa haetaan tasapainoa hinnan, laadun ja saatavuuden väillä.

Tällä kertaa ei keskusteltu lihan tarjoamisesta ylipäänsä. Yksi keino laadun parantamiseen ja kustannusten alentamiseen on tarjota laadukasta kotimaista lihaa harvemmin.