Kokouksessa käytiin perusteellisen keskustelun viranhaltijoiden kaksoisrooleista kaupungin osin tai kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa professorien Janne Ruohola ja Veikko Vahtera ollessa vastaamassa kysymyksiin. Asiaan palataan vielä, kun apulaisoikeuskansleri on antanut päätöksensä.

Saatiin myös perusteellinen selostus kaupungin investintirahaston sijoitusperiaatteeista erityisesti vastuullisuusnäkökulmasta. Sen pohjalta palautettiin asia uudelleen valmisteltavaksi. Korostimme, että kaupungin tulee huomioida sijoituksissaan ilmastoriski ja ihmisoikeudet.

Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteisiin ja alueen suunnitteluperiaatteisiin tehtiin muutamia muutoksia. Asukas- ja työpaikkamäärät tarkentuvat suunnittelun kuluessa ja kaupunginhallitus korosti alueen merkitystä nimenomaan potentiaalisena cleantech-, bio- ja kiertotaloustoimijoiden innovaatiokeskittymänä (Bioruukki). Sinne kaavaillaan myös toisen asteen koulutuskampusta. Asuminen tulee sovittaa viereisiin pientaloalueisiin.

MAL-suunnitelma jätettiin pöydälle, jotta asia ehditään käsitellä valtuustoryhmissä. Espoon tärkein MAL-tavoite on valtion rahoituksen saaminen kaupunkiradan jatkolle Leppävaarasta Kauklahteen.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoon kaupunkia edustavien henkilöiden toimiminen yhtiöiden hallitustehtävissä

Tämä liittyy paljon julkisuudessa olleeseen Kuntien Tieraan ja rahoitusjohtaja Ari Konttaksen rooliin Tieran hallituksen jäsenenä. Kaupunginhallitus päätti pyytää asiasta tarkentavan selvityksen, jota tänään käsittelimme. Selvityksen laatineet professorit Janne Ruohola ja Veikko Vahtera olivat vastaamassa kysymyksiin.

Selvitys osoittaa, että lainsäädännössä ei säädetä yleisestä kaksoisroolien kiellosta, vaan esteellisyysarviointi on aina tehtävä lainsäädännön perusteella tapauskohtaisesti. Korostin kuten aiemminkin, että kyse Tieran tapauksessa on lainsäädännön lisäksi hyvästä hallinnosta ja kaupungin hallintokäytännöistä, joilla varmistetaan ettei epäilyksiä herättäviä tilanteita synny.

Professorit korostivat, että hallitusjäsenyyksistä päätettäessä on arvioitava haittoja ja hyötyjä. Kaupungin tahdon varmistamiseksi on perusteltua, että yhtöiiden hallituksissa istuu kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Esteellisyyksistä on toki silloin huolehdittava.

Professorit totesivat myös, että kuntalaki ei tuonut muutoksia esteellisyyssäännöksiin. Kuntalaissa viitataan hallintolain esteellisyyssäännöksiin. Lisäksi korostivat, että kuntalaki edellyttää, että yhtiöiden hallituksissa pitää olla toimialan edellyttämä riittävä liiketalouden ja toiminnan tuntemus. Omistajan vastuulla on valvoa että näin on.

Päätökseen lisättiin, että kaupunginhallituksen saama selvitys toimitetaan myös apulaisoikeuskanslerille ja että mahdolliset apulaisoikeuskanslerin kannanotot tuodaan kaupunginhallitukseen.

– Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaiset 99 äänestyspaikkaa.

– Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Nostimme keskusteluun sen, että Otaniemessä ja Kauklahdessa ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna vain osan ennakkoäänestysajasta. Tähän ei nyt tehty muutoksia, mutta selostukseen lisättiin maininta, että Kauklahden ja Otaniemen ennakkoäänestyspaikkojen mahdollinen laajempi aukioloaikojen tarve selvitetään mahdollisiin maakuntavaaleihin mennessä tai viimeistään vuoden 2021 kuntavaaleihin mennessä.

– Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusperiaatteiden tarkistaminen

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusten markkina-arvo 30.11.2018 oli 605,7 me ja tuotto vuoden alusta -1,19 %. Rahaston sijoitustoiminnan vuosituotto 30.10.2006 -30.11.2018 on ollut + 4,5 %.

Kommentoin ennen kokousta kokousjärjestelmään asiasta näin:

”Vastuullisuusasiat on periaatteissa kuvattu varsin yleisellä tasolla, eikä ilmastoriskejä mainita lainkaan. Poissuljettavista sijoituksista mainitaan vain kiistanalaisia aseita valmistavat yhtiöt. YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkina Espoo voisi tässäkin asiassa osoittaa edelläkävijyyttä ottamalla vahvemmin huomioon myös sijoitusten ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutukset. Siksi ryhmämme esittää asian palautusta seuraavin evästyksin:

Sijoitusperiaatteet palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että niihin lisätään konkreettisesti ilmastoriskien ja ihmisoikeusriskien huomioiminen. Espoon ollessa YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunki on tärkeää, että Espoon sijoitustoiminnan vastuullisuuteen on yleisten YK:n PRI periaatteiden lisäksi sisällytetty konkreettiset periaatteet vastuullisuuden laajaksi huomioimiseksi.”

Kokouksessa saatiin perusteellinen esittely sijoitusperiaatteista, salkunhoitajista ja erityisesti vastuullisuuden huomioimisesta.

Espoo ei tee itse suoraan sijoituksia, vaan sen hoitavat neljä täyden valtakirjan salkunhoitajaa. Salkunhoitajat hoitavata myös vastuullisuuden arvoioinnin osana sijoitustoimintaansa ja raportoivat siitä kaupungille. Vastuullisuusanalyysin kattavuus salkuista on arviolta noin puolet.

Käytiin hyvä keskustelu, jonka pohjalta asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastuullisuusasiat huomioidaan nykyistä paremmin.

– Edustajan nimeäminen Energy Globe Days Sustainable towns and cities -konferenssiin ja Energy Globe World Award Yazd-tilaisuuteen Iranin Yazdiin 27.1.-30.1.2019

Kaupunginhallituksen pj. Markku Markkula (kok) lähtee edustamaan Espoota. Pyysin selvitystä siitä, paljonko tämän tyyppisiä edustusmatkoja on tulossa ja miten niihin osallistumista arvioidaan ja priorisoidaan. Kaupunginjohtaja lupasi tuoda tästä kaupunginhallitukselle selvityksen.

– Bellintie, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 634200, 64. kaupunginosa Karvasmäki, 63. kaupunginosa, Järvenperä ja 72. kaupunginosa, Karhusuo

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kaava mahdollistaa mm. päivittäistavarakauppaa Bembölen kahvituvan läheisyyteen.

– Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet, alue 840400

Alue on tärkeä Suur-Espoonlahden työpaikkaomavaraisuuden kannalta ja sinne ollaan suunnittelemassa myös ammatillisen koulutuksen kampusta. Nostimme esiin varsin suuren asukasmääärtavoitteen (9000-12000 asukasta) sekä toimivan joukkoliikenteen varmistamisen.

Tiina Pursula (vihr.) kommentoi asiaa kokousjärjestelmään näin:

”Osayleiskaavassa olisi tärkeää varmistaa joukkoliikenteen kehittymisedellytykset alueen liikennetarvetta vastaavasti. Nykysuunnitelmilla metron jatke ei lisää kapasiteettia Tapiolasta länteen. Miten liikkumistarpeen kasvuun pystytään vastaamaan kun tällä ja muilla Espoonlahden alueen kaavoilla alueesta on kasvamassa Espoon suuralueista asukasmäärältään isoin? Alueen poikittaisrunkolinjoja ei myöskään ole huomioitu tulevissa MAL suunnitelmissa priorisoituina hankkeina. Lisäksi alueen kehittämisessä on tärkeää huomioida kokonaisuus läheisen Ala-Kivenlahden alueen kanssa ja pyrkiä ehkäisemään segregaatiota.

Osayleiskaavan yhteydessä on varmistettava joukkoliikenteen kehittämisedellytykset ja toteutusaikataulu alueen liikennetarvetta vastaavasti yhteistyössä HSL:n kanssa (ml. poikittaisrunkolinjat). Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen viihtyisyyteen, riittäviin viheralueisiin sekä segregaation ehkäisyyn huomioiden kokonaisuutena myös läheinen Ala-Kivenlahden alue.”

Keskustelun pohjalta esittelijä muutti 2-kohdan muotoon:

”Metronvarren työpaikkakehityksen kannalta tämä osayleiskaava-alue on houkutteleva potentiaalisena cleantech-, bio- ja kiertotaloustoimijoiden innovaatiokeskittymänä (Bioruukki). Osayleiskaavan mitoituksessa selvitetään ensisijaisesti työpaikkoihin painottuvaa ja vaiheittain rakentuvaa korkeatasoista kaupunkiympäristöä. Osayleiskaavan asukaspainotteinen mitoituksen maksimi on 9 000 – 12 000 uutta asukasta, 1000-2000 työpaikkaa ja näiden tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoitusta tarkastellaan toiminnallisista ja työpaikkalähtökohdista ja se tarkentuu suunnittelutyön kuluessa niin, että se tukee Länsimetron jatkeen vyöhykkeelle asetettujen asunto- ja työpaikkatavoitteiden saavuttamista”

Ja lisäsi 3-kohtaan vahvemman joukkoliikennekirjauksen:

”Osayleiskaavan yhteydessä on mahdollistettava kapasiteetiltaan riittävän joukkoliikenteen kehittämisedellytykset.”

Asumisen ja työpaikkarakentamisen sopivaa mitoitusta tarkastellaan siis kaavatyön kuluessa. On tärkeää sovittaa mittakaava läheisiin pientaloalueisiin sopeutuvaksi.

– Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja MAL 2019 -arviointiselostusluonnoksesta

Tärkeä lausunto, joka jätettiin pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät käsitellä asiaa. MAL-suunnitelma toimii pohjana, kun käydään valtion ja kuntien väliset MAL-neuvottelut, joissa sovitaan mm. asuntotuotannon määrästä ja valtion tuesta joukkoliikennehankkeille.

Espoon keskeisin tavoite MAL-neuvotteluissa on kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen. Tämä on myös vihreiden kanta.

Vihreästä näkökulmasta hankalia kohtia kaupungin lausunnossa ovat Histan ja Mynttilän sekä Kalajärvi-Viiskorpi suunnan vaatiminen ensisijaisesti kehitettäviin alueisiin ilman toimivaa raiteisiin perustuvaa joukkoliikennettä. Lausunnon tiemaksukantaa olisi myös hyvä saada positiivisemmaksi. Tiemaksuilla on tärkeä rooli liikenteen ilmastopäästöjen pienentämisessä. Niillä voidaan myös kerätä lisää rahaa paremman joukkoliikenteen järjestämiseen.

Länsimetron kapasiteetista lausunnossa todetaan, että MAL liikenneinvestointeihin tulee sisällyttää kapasiteetin kasvattaminen, mutta Matinkylän kääntöraiteen sijaan esitetään tutkittavaksi kääntöjärjestelyjen parantamista esimerkiksi Kivenlahdessa tai Saunalahdessa.
Tähän asiaan palataan siis seuraavassa kokouksessa.