Pääsin johtamaan kaupunginhallituksen kokouksen puheenjohtajan ollessa estynyt. Kameleonten-urheiluhallin rahoituksesta käytiin keskustelua, vastaus valtuustoaloitteeseen ja kysymykseen koskien asiakasmaksujen perinnästä jätettiin pöydälle tarkennuksia varten ja MAL-suunnitelmalausuntoa viilattiin huolella ja lopuksi vielä äänestettiin, kun lausunto ei meidän vihreiden mielestä kaikilta osin ohjaa riittävästi ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Tärkein viesti kokouksesta on: Kaupunkirata Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Kauklahteen tarvitaan pian! Kaupunkirata on tekemistä vaille valmis: Tarvitaan vain investointipäätös, jolla valtio osallistuu radan rakentamiskustannuksiin, kuten muihinkin seudun raideinvestointeihin.

Kaupunkirata Espoon keskukseen ja Kauklahteen tuo paremman joukkoliikenteen nykyisille asukkaille. Kaupunkirata mahdollistaa myös kokonaan uuden kaupunginosan, Keran, rakentamisen ja vauhdittaa Espoon keskuksen asemanseudun ja Kauklahden täydennysrakentamista.

Kaupunkirata on tärkeä seudullinen ilmastoteko, jolla vähennetään liikenteen päästöjä ja tehdään viihtyisää kaupunkia olemassa olevan radan varteen. Siksi hanketta on kiirehdittävä seuraavissa valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien välisissä MAL-neuvotteluissa.

Alla tarkempi raportti. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Varavaltuutetun ja liikuntalautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Harri Sane (kok) eroaa paikkakunnalta muuton vuoksi. Seuraajan nimi tulee valtuustoon.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Juhani Saari (vas) eroaa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tilalle Iiro Arola (vas).

– Käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Timo Lahtinen-Mäkelä eroaa. Seuraajan nimi tulee valtuustoon.

– Käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Aki Luukkainen eroaa tehtävästä. Tilalle Kim Mikander.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle (Kv-asia)

Nuorisoseura Logenin hallihanketta varten perustama yleishyödyllinen osakeyhtiö Kameleonten Ab hakee kaupungilta takausta 23 me lainalle, joka tarvitaan Kameleonten-hallin rakentamiseen. Laina-aika 20 vuotta.

Nuorisoseura Logenin on tarkoitus rahoittaa hanketta myymällä omistamansa kiinteistö Viherlaaksosta (nykyisen Logenin nuorisoseuraintalon tontti). Lisäksi hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikka-avustusta sekä kerätään rahaa säätiöiltä ja muilta urheilun tukijoilta.

Hankkeen mahdollistama asemakaava on vireillä. Mikäli se valmistuu hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, olisi rakentaminen mahdollista aloittaa huhtikuussa 2020. Tällöin halli olisi valmis alkusyksystä 2021.

Kaupungin rooli hankkeessa: Kaupunki varautuu hallin yhteyteen rakennettavien kaupungin tarvitsemien huoltotilojen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, tontin vuokraamiseen, lainan takaukseen, koulujen käytön tilavuokriin sekä vuokra-avustuksiin tiloja käyttäville urheiluseuroille.

Hanke on tärkeä ja hyvin perusteltu, liikuntatiloille on Espoossa ja pääkaupunkiseudulla suuri tarve ja halli tulee palvelemaan myös Leppävaaran alueen kouluja ja oppilaitoksia.

Huolta on herättänyt Logenin omarahoitusosuuden liittyminen nykyisen Logenin tontin myyntiin ja ennen kaikkea tontille suunnitellun rakentamisen määrään. Meille vakuutettiin, että asian valmistelussa tontin kaavoitusta ja hallin rakentamista ei ole kytketty toisiinsa. Kaupunki omistaa Logenin tontin eteläpuolisen alueen, joten alueiden yhteinen kaavahanke on mahdollinen. Mutta se on oma erillinen prosessinsa. Edellytys lainan takaukselle kuitenkin on, että Logen rf hoitaa 3 me omavastuun.

Kaupunginhallitus hyväksyi lainantakauksen keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lopullisesti asiasta päättää valtuusto.

– Asunto Oy Espoon Kulopolku -nimisen yhtiön huoneiston A4 myyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan huoneiston myyminen 158 000 euron velattomaan kauppahintaan Y-Säätiölle. Kaupungilla ei ole sille enää käyttöä.

– Asunto Oy Espoon Kulopolku -nimisen yhtiön huoneiston A3 myyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan huoneiston myyminen 210 000 euron velattomaan kauppahintaan yksityishenkilöille. Kaupungilla ei ole sille enää käyttöä.

– Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta sekä valtuustoaloite asiakasmaksujen perinnän toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti (Kv-asia)

Käsittelyssä olivat:
– Johanna Värmälän (sd) ja 29 muun allekirjoittama valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta
– Mikki Kausteen (vihr), Tiina Ahlforsin (vas) ja 39 muun allekirjoittama valtuustoaloite asiakasmaksujen perinnän toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti.

Jätettiin asia pöydälle, jotta esittelijä voi täydentää vastausta esitettyjen kysymysten mukaisesti.

– Valtuustoaloite joukkoistamisen mallin käyttöönotosta Espoossa (Kv-asia)

Arja Juvosen (ps) ja 30 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoossa otettaisiin käyttöön joukkoistamisen malli. Joukkoistaminen on uusin tapa kerätä kansalaisilta ratkaisu- ja kehitysideoita.

Vastauksessa kuvataa tehtyjä joukkoistamishankkeita ja kokeiluja ja todetaan, että saadun kokemuksen mukaan ei ole perusteltua laatia vain yhtä joukkoistamisen mallia, vaan menettely on parempi suunnitella tapauskohtaisesti.

Nostin esiin sen, että on kuitenkin tärkeää systemaattisesti kehittää ja ottaa käyttöön joukkoistamisen malleja, vaikkei päädyttäisi yhteen malliin.

Kaupunginjohtaja täydensi vastaukseensa tiedon, että Osallistuva Espoo -kehitysohjelman toimeksiannosta tietohallinnon Voltti (Voltilla tarkoitetaan menetelmät, tiimit ja välineet -kokonaisuutta, jolla Espoon kaupunki kehittää digitaalisia palveluja ja sovelluksia, integroi ratkaisuja ja tulevaisuudessa myös kehittää ohjelmistorobotiikkaa) selvittää parhaillaan olemassa olevien ohjelmistoalustojen käyttökelpoisuutta osallistuvan demokratian laajentamisen tarpeisiin.

Jäämme odottamaan tuloksia.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Tuomarilan ja Laajalahden koulujen tavoitekustannuksen muuttaminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Tuomarilan ja Laajalahden koulun hankkeiden tavoitekustannusten nosto yhteensä 43,44 me → 46 me (yhteishinta molemmista kouluista). Asian päättää lopullisesti valtuusto.

– Elinkaarihankkeena toteutettavien Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion tavoitekustannuksen muuttaminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion hankkeiden tavoitekustannuksen nosto 62 me → 69 me (yhteishinta molemmista kouluista). Asiasta päättää lopullisesti valtuusto.

– Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä (Kv-asia)

Tähän Kari Uotilan (vas) ja Helka Hosian (vihr) kysymykseen ei vielä ole vastausta. Perusteena se, että asiakokonaisuus on laaja ja kattavan vastauksen antaminen edellyttää tarkempia tutkimuksia.

Finnoon sataman osayleiskaava on tulossa lähiaikoina kaupunginhallitukseen infoasiana ja sen jälkeen myös kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Vastaus tähän kysymykseen luvattiin samassa yhteydessä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Merkittiin tiedoksi suunnitelma Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanosta vuosina 2019-2020. Tämä on tärkeä asia ja suunnitelmassa on paljon hyviä asioita. Kysyin, miten suunnitelman toteutumisesta raportoidaan luottamushenkilöille. Vastaus oli, että normaalien raportointien yhteydessä ja lisäksi kerran vuodessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle. Ja toimikunnan saama raportti tuodaan myös kaupunginhallitukselle tiedoksi. Hyvä näin. Hyvästä tekemisestä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen kannattaa myös viestiä ja levittää hyviä käytäntöjä mahdollisimman laajalle.

Kuultiin info Raidejokerista ja kustannusten nousun syistä. Asia tulee päätösasiana seuraavaan kokoukseen. Harmillista, että kustannukset nousivat, mutta ratikan laatutasosta ei minusta kannata tinkiä säästöjen raapimiseksi kasaan. Raide-Jokeri on tärkeä joukkoliikenneyhteys korvaamaan jo nyt kapasiteettinsa ylärajoilla kulkevia jokeribusseja. Pikaratikka tulee yhdistämään kaksi Espoon suurta työpaikkakeskittymää Leppävaaran ja Otaniemi-Keilaniemen.

Espoon kustannus on 93 me (kun valtionosuus huomioitu), josta korotusta aiemmin päätettyyn 16,5 me. Nyt on tärkeää neuvotella valtion kanssa, jotta valtionosuus kattaisi kolmanneksen myös nousseesta kustannuksesta. Valmisteluvaiheeseen varattiin 5 me.

– Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja MAL 2019 -arviointiselostusluonnoksesta (Pöydälle 14.1.2019)

Tästä käytiin kokouksen pisin keskustelu ja viilattiin vielä sanamuotoja. Tärkein osa lausunnosta on vahva vaatimus kaupunkiradan kiirehtimisestä Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Kauklahteen. Suunnitelmat ovat valmiina ja hankkeen käynnistyminen odottaa vain valtion rahoituspäätöstä.

Yhteisen viilauksen jälkeen lausuntoon jäi vieäl muutamia vihreille ongelmallisia kohtia, joihin teimme muutosehdotuksia. Kaikkien ehdotusten taustalla on liikenteen ilmastopäästöjen vähentäminen ja joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupungin rakentaminen. Esityksemme hävisivät kaikki selvin numeroin, mutta onneksi lausuntopohjaa saatiin kuitenkin muokattua parempaan suuntaan.

Muutosesitys 1:
Poistetaan kohdat, joissa esitetään Kalajärvi-Viiskorpi-Leppävaaran vyöhykkeen liittämistä maankäytön ensisijaisiin vyöhykkeisiin. Tämä esitys hävisi äänin 12-3.

Saimme kuitenkin lausuntoon lisätäyksen, että Kalajärven alueen joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää kehäradan ja Vihdintien suuntaan osana seudullista suunnittelua.

Muutosesitys 2:
Poistetaan kohdat, joissa esitetään Länsiradan uuteen liikenneinvestointiin kytkeytyvän ensisijaisen vyöhykkeen tarkistamista koskemaan vain Histan ja Myntinmäen asemaympäristöä. Histan alueen rakentamisen kytkeminen sitovaan päätökseen radasta on Espoon ilmastotavoitteiden mukaista. Tämä esitys hävisi äänin 11-4 Jukka Kilven (sin.) kannattaessa.

Muutosesitys 3:
Muutetaan ajoneuvoliikenteen hinnoittelua koskeva kohta siten, että ajoneuvoliikenteen hinnoitteluun otetaan myönteinen kanta, mutta edellytetään, että vaikutusalueiden joukkoliikennettä vastaavasti kehitetään, ja että tienkäyttömaksut eivät saa vähentää valtion rahoitusta seudun liikenteeseen. Tienkäyttömaksut ovat selvitysten perusteella osoittautuneet vaikuttavaksi keinoksi tehostaa liikenneverkon käyttöä, ohjata kulkutapavalintoja, vähentää päästöjä ja saada lisärahoitusta joukkoliikennehankkeisiin. Tämä esitys hävisi 11-4 Tiina Ahlforsin (vas) kannattaessa.

Muutosesitys 4:
Poistetaan lausunnosta Kehä II:n jatkettä koskeva kohta: ”Espoo ei hyväksy Kehä II:n jatkeen varauksen poistamista ilman korvaavaa suunnitelmaa, jottei tulevaa korvaavaa ratkaisua tehdä toteuttamiskelvottomaksi.” Vihreiden ryhmä ei kannata kehä II:n jatkoa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että poikittaisen joukkoliikenteen kokonaisuutta selvitetään ja kehitetään. Tämä esitys hävisi äänin 12-3.