Päätösasiat kokouksessa ovat tällä kertaa yleisiä talousasioita. Selostuksissa ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi Rödskogs skola, Rehtorintien peruskorjaus, uusi Espoolaisten talo, Monikon koulukeskus ja PPP-hankkeena toteutettavat uudet koulut ja päiväkodit.

Jousenkaaren koulun hankesuunnitelma on tulossa huhtikuun kokoukseen päätettäväksi. Olen pyytänyt siitä siitä infon maaliskuun kokoukseen.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tilapalvelut-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2018

Ennakkotilinpäätöksen liitteenä on talonrakennushankkeiden tuotantoaikataulu, tuloskortti 2018 ja uudisrakennus- ja korjaushankkeiden loppukustannukset ja kustannusarviot.

Tilapalveluiden sitovaa tulostavoitetta on jouduttu laskemaan vuoden aikana 19,9 me -> 14,9 me. Tuo muutettukin tulostavoite tulee alittumaan vielä ollen 13,5 me.

Tilapalveluiden liikevaihto koonaisuudessaan oli viime vuonna 242,7 me.

Toinen sitova tulostavoite on talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Talousarviossa investointeihin on varattu 81,3 me. Toteutuneet investoinnit ovat 70 me, joten budjetti alittuu 11,3 me.

Valtaosan erotuksesta selittävät seuraavat hankkeet:

– Postipuun nuorisopalvelujen tilojen rakentaminen aloitetaan vasta alkuvuonna 2019 (kohteen kilpailuttamisessa oli vaikeuksia)

– Kungsgårds skola och daghem -hankkeesta tehtiin kaavavalitus ja myös rakennusluvasta on valitettu (aloitus viivästyy arviolta puolella vuodella)

– Karamäen päiväkodin urakkasopimus on allekirjoitettu ja hanke etenee aikataulussa.

– Matinraitin päiväkodin ja Suviniityn päiväkodin rakennusluvat on saatu (tavoitteena aloitus tammi – helmikuussa 2019)

– Kaupungin talouspalvelujen monitilahanke (Kamreerintie 5) on valmistunut marraskuussa ja tilat ovat käytössä. Virastotalo 3 hallinnollisen muutokset ovat myöhässä.

– Rastaalan koulun sisäilmakorjaushanke etenee, hanke on myöhässä noin kuukauden ja valmistuu toukokuussa 2019.

– Haukilahden koulun urakka on alkanut syksyllä ja valmistumisen tavoiteaikataulu elokuu 2019.

– Karamzinin koulun urakka on menossa ja valmistumisen tavoiteaikataulu on kesäkuu 2019

Tilapalvelut on parantanut juoksuaan investointien aikataulujen pitämisessä, mutta vielä on parannettavaa. Sisäilmaongelmien osalta tilanne elää kokoajan ja uusia korjaustarpeita tulee, samoin tarpeita hankkia siirtokelpoisia tiloja. Se asettaa talousarviossa pysymiselle haasteita. Osaavan henkilöstön rekrytoimisessa on myös ollut haasteita.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 käyttötalouden osalta

Tulostavoite vuodelle 2019 on 24,3 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia. tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokralla sekä palvelumaksuilla.

Vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 261,8 me. Käyttösuunnitelman liikevaihto on 6,5 me talousarviota suurempi (TA 2019 255,3 me). Erotus johtuu sisäisistä toimitilojen vuokrista.

Liikelaitos tekee ylijäämäistä tulosta, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tuloa tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kuitenkin kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Varsinaista voittoa Tilapalvelut ei siis tee.

Vuoden 2019 käyttösuunnitelman investointimenot ovat 112,1 me, josta uudisrakentamisen talonrakennusinvestoinnit ovat 78,9 me, sisältäen 13,2 me elinkaarta jatkaville hankkeille.

Tulostavoitteen saavuttaminen arvioidaan tänäkin vuonna haastavaksi mm. näistä syistä:

– Käyttösuunnitelmassa esisuunnitteluun varatulla rahalla valmistellaan hankkeita, joihin ryhtymisestä ei vielä ole lopullista päätöstä. Tänä vuonna on tavallista enemmän suuria esisuunnitteluvaiheessa olevia kohteita, mmm. PPP-hankkeeseen kuuluvat koulut ja päiväkodit, Espoolaisten talo, siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit sekä isot vuokrakohteet kuten Kivimiehen ja Uusikummun koulut sekä Tietokylä.

– Rakennusten purkukustannukset lisäävät kuluja ja niiden määrä vaihtelee vuosittain.

– Yhä enemmän on tiloja, jotka ovat sisäilmaongelmien tai muuten huonon kunnon takia tyhjillään odottamassa korjausta, purkua ja mahdollista myyntiä. Näistä ei luonnollisesti voi laskuttaa vuokraa.

Tähän pätevät samat sanat kuin edelliseen: kaupungin kiinteistökanta on mittava ja vuoden mittaan ilmenee uusia korjaustarpeita ja uudishankkeet elävät suunnittelun edetessä. Sen lisäksi Tilapalveluiden alle kuuluu kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotehtävät sekä siivous. Jaostossa pyrimme ottamaan kokonaisuutta paremmin haltuun ja seuraamaan yksittäisten kohteiden etenemistä.

– Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma 2019

Hyväksytään rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma 2019 ohjeellisena noudatettavaksi.

Tilapalveluiden hallinnassa on noin 1500 rakennusta. Tilapalveluiden suorassa omistuksessa olevien rakennusten laskennallinen korjausvelka vuonna 2017 oli 143 me (136 me v. 2016). Tarkastelussa oli mukana 1 041 rakennusta.

Vuonna 2018 vuosikorjauksiin käytettiin 11,14 me, pieniin perusparannuksiin 10,62 me ja elinkaarta jatkaviin investointeihin 15,23 me.

Vuodelle 2019 on varattu vuosikorjauksiin 14,40 me, pieniin perusparannuksiin 9,00 me ja elinkaarta jatkaviin investointeihin 13,20 me.

Vuosiohjelma on valmisteltu yhteistyössä rakennusten käyttäjien kanssa. Pääpaino on edelleen toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta kesken talousarviovuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin.

Listassa on paljon sisäilmakorjauskohteita, hyvä niin.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Selostuksia on tällä kertaa useita:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)
– Hankeselvitys, Rödskogs skola (Maija Lehtinen)
– Hankeselvitys, Rehtorintien koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjaus (Maija Lehtinen)
– Espoolaisten talon tilannekatsaus (Maija Lehtinen)
– PPP-hankkeen tilannekatsaus (Maija Lehtinen)
– Monikon tilannekatsaus (Maija Lehtinen)

Näistä ei ole ennakkomateriaalia.