Vaalikiireiden takia raportti kokouksesta viikon viiveellä. Tärkein asia oli Raide-Jokeri, joka palautettiin äänin 9-4 uudelleen valmisteltavaksi. Vihreät ja Rkp olisivat olleet valmiit laittamaan asian eteenpäin.

Bergön osayleiskaavasta äänestettiin myös. Vihreiden palautusesitys hävisi äänin 9-6 ja hylkäys äänin 9-5, 1 tyhjä. Puolustimme laajempia viheryhteyksiä ja -alueita rantaan.

Kolmantena isona asiana linjasimme Myntinmäen aseman paikasta tulevan Länsiradan varrella. Tässä korostimme alueen luontoarvojen ja merkittävien seudullisten viheryhteyksien turvaamista siinä määrin kuin se on aseman rakentaminen huomioiden mahdollista. Tämä oli vasta periaatelinjaus. Kaavassa ratkaistaan toteutus.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Hallintosäännön VII osan (Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö) 5 §:n tarkistaminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan uudeksi käytännäksi, että jos vuosipalkkiota saava luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa oikeus vuosipalkkioon, kun este on jatkunut neljä kuukautta. Tähän asti käytäntö on ollut, että oikeus vuosipalkkioon katkeaa kuukauden esteen jälkeen.

– Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Todettiin valmistelutilanne ja käytiin taas yleinen keskustelu siitä, että aloitteiden määrä kuormittaa valmistelukoneistoa. Tähän liittyen tehtiin seuraavanlainen lisäkirjaus:

”Merkitessään tiedoksi luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista kaupunginhallitus toivoo, että valtuuston puheenjohtajisto ja neuvottelutoimikunta harkitsisivat olisiko tarpeen täsmentää aloitteita, niille laadittavia vastauksia ja niiden käsittelyä koskevia toimintakäytäntöjä. Asiahan on ollut esillä myös muutamia vuosia sitten.”

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kaupunginhallituksen kokouksen siirtäminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan ma 28.10. kokouksen siirtäminen pidettäväksi ma 4.11. talousarvioprosessin takia.

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Oulussa 6.-7.6.2019

Tämä jätettiin pöydälle.

– Espoon kaupungin asiakirjoista ja toimenpiteistä perittävät maksut -taksan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pienistä kopiomääristä ei enää peritä maksua.

– Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusperiaatteiden tarkistaminen (Palautettu 14.1.2019)

Tämä asia palautettiin meidän vaatimuksesta uudelleen valmisteltavaksi. Halusimme, että vastuullisuusasiat ja sijoitusten hiiliriski otetaan paremmin huomioon. Periaatteita olikin täydennetty näiltä osin.

Esitimme kokouksessa, että periaatteisiin lisätään velvollisuus raportoida kaupunginhallitukselle vuosittain myös vastuullisuusasioista. Esittelijä teki periaatteisiin seuraavan lisäyksen:

”Tämän lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain rahaston vastuullisuudesta sekä ESG (Environment, Social and Governance) raportoinnin kattavuudesta (ESG raportoinnin piirissä oleva osuus koko salkusta).”

– Valtuustokysymys, kotimaisen lähi- ja luomuruokaelintarvikkeiden ja raaka-aineiden käytöstä Espoon kaupungin ruokapalvelussa (Kv-asia)

Liisa Kivekkään (sd) ja 47 muun valtuutetun 21.1.2019 jättämä valtuustokysymys.

Pyysin tarkentamaan vastausta sen osalta, mikä on kaupungin tahtotila lähi- ja luomuruoan osuuden lisäämiseksi.

Vastausta täydennettiin mm. seuraavasti:

”Tavoitteena on lisätä erityisesti kotimaisen ruoan osuutta hankintalain sallimilla keinoilla kustannustehokkaasti lisäämällä vastuullisuuskriteereitä kaikissa tuoteryhmissä. Hankintalainsäädännön asettamista rajoitteista johtuen kotimaisuusastetta on haastavaa nostaa hankintaan sisältyvin vaatimusmäärittelyin.

Kotimaisten luomuelintarvikkeiden lisääminen vaatii lisää taloudellisia resursseja. Mikäli luomutuotteita halutaan lisää, olisi kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista, että tuotteet olisivat kotimaista luomua, joka on hinnaltaan kalliimpaa. Myös tuotteiden saatavuus ammattikeittiöiden osalta tulee selvittää. Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla luomuna riittäviä määriä tai ne nostattavat kustannuksia kohtuuttomasti.

Espoon kaupungissa käytetään lähiruoan määritelmänä Suomen Elintarviketeollisuus ry:n määritelmää, jonka mukaan lähiruoka tarkoittaa Suomessa tuotettua ruokaa. Määritelmä on Espoon kokoisessa kunnassa tarkoituksenmukainen, koska tarvittavien elintarvikkeiden määrät ovat suuria. Valtuustokysymyksessä edellytettyä kustannusvertailua kotimaisen ja lähiruoan välillä ei siten ole tarkoituksenmukaista tehdä.”

Tärkeä asia, jossa kaupunki voi olla edelläkävijänä luomalla markkinoita lähi- ja luomutuotteille.

– Valtuustoaloite vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa (Kv-asia)

Henna Partasen (vihr.) ja 26 muun allekirjoittama aloite, jonka valtuusto palautti uudelleen valmisteltavaksi. Sen jälkeen kaupunginjohtaja sisällytti asian tämän vuoden talousarvioesitykseensä ja nyt espoolaisista kouluista ja päiväkodeista saa vegaaniruokaa.

– Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen uudet virat ja toimet

Talousarvioneuvottelujen tuloksen mukaisilla lisämäärärahoilla päätettin esityksen mukaisesti perustaa 11 uutta virkaa ja toimea sosiaali- ja terveystoimeen. Lisäksi sivistystoimen suomenkieliseen varhaiskasvatukseen päätettiin perustaa 40 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilöstöksi.

– Kaupunginhallituksen jäsenen osallistuminen Eurocities-verkoston kokouksiin Brysselissä ja Chemnitzissä

Päätettiin lähettää Jaana Jalonen (kok) edustamaan kaupunkia.

– Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 11.2.2019)

Tämä oli kokouksen isoin ja tärkein asia. Raide-Jokeri on Espoolle ja koko Helsingin seudulle tärkeä joukkoliikennehanke. Se lisää kiistatta Otaniemen ja Aaltoyliopiston vetovoimaa ja tuo laadukkaan joukkoliikenneyhteyden Länsimetron ja kaupunkiradan välille. Siksi kannatimme hankkeen viemistä eteenpäin mahdollisimman nopeasti.

Valitettavasti nämä näkemykset eivät saaneet kaupunginhallituksen enemmistöä taakseen. Kaupunginhallitus päätti demareiden ja kokoomuksen johdolla palauttaa Raide-Jokerin hankesuunnitelman tarkistuksen uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että saadaan esitettyä paremmat edellytykset toteuttaa hanke pienemmillä kustannuksilla.

Esitys voitti äänin 9-4. Vihreät ja Rkp kannattivat hankkeen viemistä eteenpäin. Lisäksi kirjattiin pöytäkirjamerkintä, johon oli koottuna esityksen kipukohtia selvitysten muotoon:

Ainakin seuraavat tekijät arvioidaan ja selvitetään:
– hankkeen myötä saatavista maankäyttötuloista laaditaan tarkempi selvitys,
– hankkeen kokonaiskustannuksista laaditaan tarkka selvitys,
– selvitetään mahdollisuudet alentaa kustannuksia myös kilpailuttamalla hankkeen toteutusvaihe sekä tekemällä taloudellinen vertailu nykyisen allianssijärjestelyn ja kilpailutettavan vaihtoehdon välillä
– tarkistetaan tarvittaessa allianssisopimusta keskeisten elementtien kuten esimerkiksi bonusten ja leikkurien osalta
– sekä valitaan kokonaisvertailun jälkeen kustannustehokkain toteuttamistapa.

Tietenkin on ikävää, että kustannukset ovat nousseet. Hankkeen kannattavuus muodostuu kuitenkin sen tuottamasta laadusta kaupunkilaisille. Sekin puoli on tärkeää huomioida. Allianssi-hankkeessa sitoudutaan tavoitekustannuksiin ja säästökohteet on valmistelun aikana käyty läpi.

Lykkäyksen hinta on virkamiehiltä saadun arvion mukaan 1-2 miljoonaa euroa kuukaudessa (tämä arvio on tosin myöhemmin kiistetty), eikä ole takeita että palautuksella saadaan aikaan säästöjä. Toisaalta hankkeen kilpailutus, jota pöytäkirjamerkinnässä esitetään, tarkoittaisi hankkeen viivästymistä ainakin vuodella ja Allianssin purkautumista. Toki säästökohteita kannattaa aina etsiä. Tärkeintä on kuitenkin, ettei Raide-Jokerin vetovoima siitä olennaisesti kärsi.

Korostimme Tiina Pursulan johdolla hankkeen laatua, kuten matka-aikaa. Tälle emme kuitenkaan saaneet kannatusta ja palautus keskittyi vain kustannusten karsimiseen.

Hankkeelle on valtion rahoitus ja Helsingin kaupunginhallitus on jo hyväksynyt asian osaltaan. Jatkamme työtä sen eteen, että hanke saataisiin viipymättä eteenpäin.

– Bergö, osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, alue 450300, 32. kaupunginosa Suvisaaristo (Kv-asia)

Kaava on ollut vireillä yli 10 vuotta. Osayleiskaavalla mahdollistetaan Bergön alueen lisärakentaminen pääosin ympärivuotista asumista varten. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Tämän kaavan osalta päätöksentekoprosessi on ollut mutkikas. Vihreät ovat kannattaneet laajempia viheryhteyksiä rantaan ja vapaita viheralueita rannassa. Näitä saatiinkin ehdotusvaiheeessa, mutta ne poistettiin, kun asukkailta tulleet muistutukset olivat kriittisiä. Merkittävin muutos on, että Flakaholmenista poistettiin viheryhteys ja viheralue maanomistajan vastustuksen takia. Koska osayleiskaava ei tuo lunastusoikeutta, korvattiin tuo viheryhteys Bergöntien jatkeella rantaan kaupungin ostamalla maalla.

Viranomaislausunnot puolestaan ovat kriittisiä itse kaavaa kohtaan. Ely-keskus kritisoi sitä, että näin merkittävää rakentamista ei pitäisi osoittaa yleiskaavalla, vaan pitäisi laatia asemakaava. Kaupunki on kuitenkin arvioinut toisin.

Uusimme kaupunginhallituksessa vihreiden lautakunnassa tekemät hyvin perustellut esitykset (palautus ja hylkäys):

Osayleiskaavaehdotus palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten että virkistysyhteyksiä rantaan parannetaan sekä lisätään virkistyskäyttöön osoitettuja rannan osia kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.5.2017 päätöksen mukaisesti, esimerkiksi Flakaholmeniin osoitettu ja sinne johtava VL-merkintä. Uudenmaan liiton mukaan rakentamattomat rannat olisi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varattava yleiseen virkistykseen, jollei erityinen tarve edellytä alueen osoittamista muuhun käyttöön. Tällaista erityistä tarvetta ei ole esitetty.

Tämä esitys hävisi äänin 9-6. Demarit ja vasemmistoliitto tukivat. Sen jälkeen esitimme hylkäystä, joka hävisi äänin 9-5, 1 tyhjä.

Seuraavaksi edessä valtuustokäsittely.

– Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaava-alueiden jatkokehittäminen

Asemakaavojen avaaminen on sen verran merkittävä asia, että tämä jätettiin pöydälle.

– Kyläsepäntie, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330800, 21. kaupunginosa Henttaa (Kv-asia)

Tämä liittyy edelliseen sikäli, että käsittää Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet. Tällä kaavalla haetaan mahdollisuutta toteuttaa alueen rakentamista vaiheittain. Tärkein kiireellinen asia tämän kaavan alueella on Kuurinniityn ja Suurpellon välisen joukkoliikennekadun mahdollistaminen. Siksi annoimme tämän mennä eteenpäin, vaikka alueen laajempi kehittäminen jäi pöydälle.

– Espoon Itämerihaasteeseen kuuluvan toimenpideohjelman päivittäminen vuosille 2019-2023

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tärkeä ohjelma!

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus Maarinsolmun alueen kehittämisestä (Antti Mäkinen)

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt Maarinsolmun kaavaehdotusta useaan kertaan ja palautti sen 29.5.2018 uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla päätöksellä:

”Kaupunkisuunnittelulautakunta näkee välttämättömäksi yhdistää Maarinsolmun ja Haagalundinkallion liikenteelliset tarkastelut tarvittavien riittävien aluevarausten ja linjausten tekemiseksi ja palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun siten, että nämä tuodaan lautakunnan päätettäväksi joko yhtenä yhdistettynä kaava-asiana tai muutoin kattavana selvityksenä ja ajallisesti yhdistettynä siten, että päätökset kaavoista voidaan tehdä kattavien tietojen pohjalta. Tämän kaava-alueen ja Hagalundinkallion muu rakentaminen ja rakennusten sijoittelu päätetään tässä samassa yhteydessä ja tuodaan lautakunnalle kokonaiskaavatalousselvitys.

Hagalundinkallion kaavalliset tavoitteet tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnan linjattavaksi. Hagalundinkallion suunnitelmista ja tielinjauksista kuullaan asukkaita normaalin kaavoituskäytännön mukaisesti sekä järjestetään asukastilaisuuksia, kun suunnitelmat ovat tarpeeksi pitkällä.”

Kaupunginhallitukselle esiteltiin Maarinsolmun ympäristön kaavahankkeita ja korostettiin eritasoliittymän vaikutusta Otaniemen liikenteen toimivuuteen. Jos ei kaavaa saada eteenpäin, Maarinsolmu uhkaa jäädä hännille MAL-neuvotteluissa, joissa sovitaan valtion rahoituksesta Helsingin seudun liikennehankkeille.

Korostin lautakunnan yksimielistä päätöstä ja sitä, että asia on tuotava päätöksentekoon lautakunnan kautta.

– Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tilannekatsaus ja Myntinmäen asemanpaikka 722300

Tämä tuli yllättäen päätettäväksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan 27.2., jossa annettiin ymmärtää ettei asiaa ehdi jättää pöydälle. Syy kiireelle on se, että liikennevirasto on etenemässä Länsiradan suunnittelun kanssa. Tällä linjauksella haettiin siis kaupungin kantaa Mynttilän aseman osalta.

Mynttilän asemaa esitettiin sijoitettavaksi etelämmäs lähemmäs olemassa olevaa asutusta ja Kehä III:sta. Tähän kohtaan asema olisi helpointa suunnitella ja toteuttaa. Se sijoittuisi kaupungin maalle ja haittaisi vähemmän seudullista viheryhteyttä kuin pohjoisempi vaihtoehto. Itse asema olisi kevyiten toteutettavissa myös silloin kun länsiradan liikennöinti olisi jo käynnissä. Forsbackan vaihtoehto sijoittuisi irralleen muusta kaupunkirakenteesta, sijoittuisi yksityiselle maalle ja jouduttaisiin toteuttamaan etupainotteisesti, jolloin investointi olisi kallis. Nyt valittuun paikkaan asema voidaan tosiaan aluksi esittää vain varauksena ja toteutus myöhemmin. Alkuun Espoon puolelle tulisi siis uusi asema vain Histaan.

Ongelmalliseksi Mynttilän aseman seudun tekee alueen kiistattomat luontoarvot. Myntinmetsä on luonnoltaan arvokas. Alueen halki kulkeen seudullisesti merkittävä itä-länsisuuntainen viheryhteys, sekä Keskuspuiston ja Nuuksion välinen ekologinen yhteys etelästä pohjoiseen. Lautakunta huomioi päätöksessään jälkimmäisen yhteyden.

Tein kokouksessa seuraavan lisäysesityksen, joka hyväskyttiin yksimielisesti:

”Mynttilän alueen osalta yleiskaavaluonnos nojaa 2009 tehtyyn luontoselvitykseen. Alueesta on tehtävä ajantasainen luontoselvitys. Maakunnallinen ekologinen yhteys järvien Kvarnträsk ja Dämman eteläpuolella on säilytettävä riittävän leveänä ja laadukkaana. Haitalliset vaikutukset Mynttilänkoksen arvokkaaseen jokilaaksoon on estettävä.”

Lisäksi esittelijä lisäsi kirjauksen, jolla haluttiin varmistaa, että Länsiradan rinnalle mahtuu myös raiteet paikallisjunaliikenteelle. Liikenneviraston suunnittelu lähtee toistaiseksi siitä, että raidepareja olisi vain yksi. Tämä tarkoittaisi, että paikallisjunia Histaan tai Lohjalle voisi kulkea maksimissaan kaksi tunnissa.