Tässä raportti viime maanantain kaupunginhallituksen kokouksesta. Toimin kokouksen puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Kokouspäivänä listalle lisättiin päätös valittaa Uudenmaan ely-keskuksen päätöksestä asettaa uhkasakko Mustapurontien vesihuollon järjestämiseksi. Vaalikiireistä johtuen napakka raportti. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Oulussa 6. – 7.6.2019 (Pöydälle 4.3.2019)

Tänne lähtevät Tiina Elo (vihr), Inka Hopsu (vihr), Markus Torkki (kok), Liisa Kivekäs (sd), Nina af Hällström (rkp) ja Simon Elo (sin).

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan varsinaisen jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Jukka Kilven (Sin) esityksestä muiden äänestäessä tyhjää Ahti Ortju (ST). Varajäseneksi valittiin yksimielisersti Mait Mihhels. Tässä oli kyse siitä, että Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen PS ja Siniset eivät ole päässeet sopuun paikkojen jaosta. Muut eivät halunneet ottaa asiaan kantaa.

– Espoon edustajien nimeäminen pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen Kristianstadissa 7.-10.5.2019

Tämä on historiallinen kokous siinä mielessä, että Ystävyyskuntatoiminta tässä muodossa on loppumassa. Nimettiin edustajiksi Mikki Kauste (vihr), Markku Sistonen (sd), Arja Ryynänen (kesk) ja Marita Backman (rkp).

– Perusturvajohtajan sijaisten nimeäminen

Hyväksyttin esityksen mukaan. Ensisijainen sijainen vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen ja hänen estyneenä ollessaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström.

– Espoon kaupungin henkilöstötunnusluvut vuodelta 2018

Käytiin hyvä keskustelu raportin pohjalta.

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

Hyväksyttiin muutokset esityksen mukaan.

– Vuoden 2018 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia)

Allekirjoitettiin tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi raportit strategisten ICT linjausten toteuttamisesta 2018 ja strategisten hankintalinjausten toteuttamisesta 2018.

– Vuoden 2019 valtionosuuspäätökset

Tämä merkittiin tiedoksi. Espoo maksaa verotulon tasausta muualle Suomeen ensi vuonna -171,8 me. Ja saa valtionosuuksia 47,2 me.

– Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi (Kv-asia)

Hyväksyttiin kiitelty ohjelma esityksen mukaisesti vietäväksi valtuustoon. Esittelijä teki keskustelun pohjalta lisäyksen, että

”Kaupunginhallitus pitää tärkeänä kohtuuhintaisten asuntojen määrän lisäämistä Espoossa.”

– Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta (Palautettu valtuusto 21.1.2019) (Kv-asia)

Yhteenvetona vastauksessa todetaan, että kaupunki on ottanut nykyiselle valtuustokaudelleen yhdeksi tulostavoitteeksi vammaisten palvelujen hyvän saatavuuden ja riittävän arjen tuen. Vammaispalveluissa on tehty suunnitelmallisesti toimenpiteitä käsittelyaikojen parantamiseksi ja toimenpiteet etenevät oikeaan suuntaan. Toimenpiteitä jatketaan, sillä asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Vammaispalveluissa on säännöllinen seuranta käsittelyaikoihin, jota on kehitetty edelleen päivittäisjohtamisen välineeksi. Henkilökunta ja esimiehet ovat sitoutuneita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisena.

– Kaskenkaataja, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 213800, 12. kaupunginosa Tapiola (Kv-asia)

Hyväksyttin esityksen mukaan.

– Pysäköintilaitoksen rakentaminen Suurpellossa tontille 49-21-183-2

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaava-alueiden jatkokehittäminen (Pöydälle 4.3.2019)

Päätettiin palauttaa Suurpellon pohjoisosan kaavat uudelleen valmisteltavaksi siten, että huomioidaan paremmin alueen merkitys keskseisen joukkoliikenneyhteyden varrella (raideyhteys Matinkylästä Suurpellon kautta Leppävaaraan). Jatkovalmistelua evästettiin tällä lisäykselläni, jonka esittelijä otti nimiinsä:

”Alueiden kehittämisessä on huomioitava alkuperäiset korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet, palveluiden kytkeytyminen osaksi kaupunkirakennetta sekä rakentamisen sovittaminen kulttuurimaisemaan.”

Keskustelun jälkeen jälkeen hyväksyttiin äänin 9-5, 1 poissa myös kadunvarsipysäköintiä koskeva seuraava lisäys:

”Jatkosuunnittelussa huomioidaan kadunvarsipysäköinti.”

Äänestyksessä oli kyse melko pienestä painotuserosta. Esittelijän hävinneessä muotoilussa olisi huomioitu kadunvarsipysäköinnin mahdollisuus.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon keskus, asemakaava ja asemakaavan muutos, koskevista valituksista

Helsingin Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on tehnyt kaavapäätöksestä kunnallisvalituksen. Lisäksi yksityishenkilö on jättänyt oikeudelle valituksen.

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan. Asia on nyt oikeuden ratkaistavana.

– Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin hankesuunnitelma keskustelun jälkeen esityksen mukaan. Liikuntasalia oli kasvatettu mahdollistamaan myös futsalin ja salibandyn pelaamine. Päiväkoti oli kasvatettu 12-ryhmäiseksi.

Erimielisyys jäi päiväkodin rahoittamisesta. Vihreiden mielestä Kalajärven päiväkotia ei pidä katsoa yhdeksi budjettineuvotteluissa sovitusta (vielä nimeämättömästä) viidestä kiireellisestä päiväkodista. Tein seuraavan lisäysesityksen, joka hävisi äänin 9-3, 2 tyhjää:

”Lisäksi kaupunginhallitus yhtyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan näkemykseen, että hanketta ei pidä tulkita yhdeksi valtuuston 10.9.2108 päättämästä viidestä erikseen nimeämättömästä päiväkodista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkatarpeen alueilla.”

Keskustelu tästä jatkuu valtuuston neuvottelutoimikunnassa, jossa istuvat budjetista neuvotelleet ryhmien puheenjohtajat.

– Valitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkopäätöksestä 25.2.2019 asiassa UUDELY/2412/2017

Tämä asia tuli listalle vasta kokouspäivänä. Kaupunginhallitukselta haettiin mandaatti valittaa Ely-keskuksen asettamasta 600 000 euron uhkasakosta ellei kaupunki rakenna vesihuoltoa Mustapurontielle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Valitusta perusteltiin sillä, että vesihuollon rakentamiselle annettu määräaika on kohtuuttoman lyhyt, vaikka toimeen ryhdyttäisiin heti. Itse pidin tässä tärkeimpänä sitä, että toimiin vesihuollon rakentamiseksi ryhdytään viipymättä.
Näin päätimme:

Kaupunginhallitus
1
kehottaa kaupunkitekniikan keskusta yhdessä HSY vesihuollon kanssa käynnistämään pikaisesti huhtikuun aikana toimet vesihuollon toteuttamiseksi Mustanpurontien asuinalueelle ja valmistelemaan siihen vaadittavat muut päätökset ja mahdollisesti tarvittavat määrärahaesitykset
2
valtuuttaa teknisen toimen johtajan tekemään Espoon kaupungin nimissä Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkopäätöksestä 25.2.2019 asiassa UUDELY/2412/2017 (vesihuoltolain 29 §:n nojalla kunnalle annettu määräys Mustanpurontien asuinalueen vesihuollon järjestämisestä ja uhkasakon asettaminen)