Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Vihreät haluavat nostaa suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen maailman huipulle. Olen huolissani kasvasta eriarvoisuudesta ja lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä. Pidetään kaikki mukana ja annetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle tarvittavat välineet tavoitella unelmiaan. Koulutus on tähän keskeinen keino.

Hyvässä yhteiskunnassa vanhempien ei tarvitse miettiä, onko lähin päiväkoti tai koulu omalle lapselle hyvä vaihtoehto. Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla tukea, kun sitä tarvitsee. Jokaisella nuorella on mahdollisuus kouluttautua vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta. Työelämän muuttuessa ihmisiä tuetaan elinikäisessä oppimisessa.

Hallituksen koulutusleikkaukset ovat olleet kestämättömiä. Erityisen räikeä esimerkki on ammatillisen opetuksen leikkaukset, jotka ovat johtaneet lähiopetuksen merkittävään vähentämiseen.

Meidän on mahdollista valita toisin. Nostetaan suomalainen koulutustaso, oppimistulokset sekä korkeakouutuksen ja tutkimuksen edellytykset kansainväliseen kärkeen. Se edellyttää lisäsatsauksia kaikille koulutustasoille aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Maksuton varhaiskasvatus on laajennettava koskemaan kaikkia viisivuotiaita. Säilytetään pienet ryhmäkoot ja varmistetaan riittävä varhainen tuki sitä tarvitseville. Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus. Nyt tilanne on se, että varhaiskasvatuksen määrä vaihtelee kunnasta riippuen. Se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. Varmistetaan pätevien lastentarhanopettajien saatavuus lisäämällä koulutuspaikkoja sekä varmistamalla, että työolot ovat sellaiset, että päiväkotien henkilökunta jaksaa tehdä tärkeää työtään.

Peruskoulussa rakennetaan perusta jokaisen lapsen ja nuoren elämään. Turvataan pienet ryhmäkoot, jotta opettajien on mahdollista huomioida jokaisen oppilaan tarpeet. Vahvistetaan koulujen resursseja tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Tarvitaan riittävästi koulukuraattoreita, psykologeja ja kouluterveydenhoitajia. Osoitetaan enemmän tukea niihin kouluihin, joissa kamppaillaan kasautuvien ongelmien kanssa.

Turvataan kaikille toisen asteen koulutus ja tehdään se maksuttomaksi. Lukioon tai ammatilliseen koulutukseen pyrkiminen ei saa olla rahasta kiinni. Peruskoulupohja ei nyky-yhteiskunnassa riitä työllistymiseen. Ei anneta yhdenkään nuoren syrjäytyä. Palautetaan opettajat ammatillisiin oppilaitoksiin ja turvataan riittävät resurssit lähiopetukselle ja ohjaukselle.

Korkea koulutustaso ja osaaminen ovat avaimia Suomen menestymiseen. Seuraavan hallituksen on vahvistettava merkittävästi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta tekemällä perusrahoitukseen tasokorotus ja sitomalla rahoitus taas indeksiin. Meillä ei ole varaa siihen, että osaavat jatko-opiskelijat tutkijat hakeutuvat ulkomaille vakaampien työmahdollisuuksien perässä.

Kaikille kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille on varmistettava terveelliset ja turvalliset tilat. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista on päästävä eroon. Oireisiin on puututtava viipymättä. Tähän kunnat tarvitsevaat apua. Rakentamisen laatu on saatava paremmaksi. Nyt sisäilmaongelmia on vain muutaman vuoden ikäisissä kouluissa. Espoossa olen tehnyt viimeiset kuusi vuotta hartiavoimin töitä koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan roolissa, joten nämä haasteet ovat valitettavan tuttuja.

Vihreät ovat linjakkaasti ja painokkaasti puolustaneet koulutusta niin kuntatasolla kuin eduskunnassakin ja sitä työtä olen valmis osaltani kansanedustajana tekemään. Ääni vihreille ja ääni minulle on ääni laadukkaalle ja tasa-arvoiselle koulutukselle.