Eduskuntavaaliviikonloppu oli niin hektinen ja jännityksentäyteinen, että kaupunginhallituksen lista jäi avaamatta. Nyt siis suoraan raporttiin.

Isoimpana asiana oli Raide-Jokeri, joka saatiin nyt päätettyä odotetusti laajalla enemmistöllä. Kaupunginhallitus edellytti kustannustehokkuutta ja tarkkaa kustannusten seurantaa, mutta mittaviin karsimisiin säästöjen nimissä ei haluttu lähteä. Otaniemen ja Keilaniemen välisen osuuden poisjättämisestä ensivaiheessa keskusteltiin, mutta sillekään ei löytynyt laajaa tukea. Säästöä olisi tullut 15 me. Perusteluna tämän pätkän rakentamiselle on Keilaniemen kytkeminen Leppävaaraan ja rantarataan sekä se, että pikaratikka toimii Keilaniemi-Otaniemi -alueen sisäisenä liikenteenä.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan tehtävien osalta (Kv-asia)

Kyse on siitä, että museoita koskevan lainsäädäntöuudistuksen myötä museoiden tuli hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Valtionosuuden saaminen edellyttää, että museon ylläpitäjänä on kunta, kuntayhtymä tai sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen. Ja että kokoelman säilyminen museokokoelmana on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa.

Tehtiin näitä edellytyksiä koskeva seuraava lisäys kulttuurilautakunnan tehtäviin:

”vastata kaupungin ylläpitämästä kaupunginmuseosta sekä museokokoelman säilyttämisestä, ja mikäli museon toiminta lopetettaisiin, kokoelman luovuttamisesta toiselle museolain vaatimukset täyttävälle toimijalle”

– Vuoden 2019 maaliskuun kuukausiraportti

Espoon väestö kasvoi tammi-helmikuussa 880 asukkaalla, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina tammikuussa. Vieraskielisiä asukkaita oli helmikuun lopussa 49 300. Heidän osuutensa väestönkasvusta oli 57% ja osuus väestöstä 17%.

Helmikuun lopussa työttömyysaste oli 7,7 % (viime vuonna samaan aikaan 8,1 %). Ulkomaan kansalaisisten työttömyysaste oli 18,0 % (18,1 %). Helmikuussa 2019 työttömiä oli 11 030 eli 626 henkeä ja 5,4 % vuodentakaista vähemmän.

Toimintakatteen eli nettomenojen toteumaennuste on hieman heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa tilapalvelujen toimintamenojen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksistä johtuen. Verotulojen kehitystä ei voida vielä arvioida 1.1.2019 käyttöönotetun tuloverorekisterin ongelmista johtuen.

Muutama yksittäinen poiminta raportista:

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toimintaan on saatu valtion avustusta, 850 000 e. Avustus kattaa 70% menoista. Tämä on hyvä juttu, kaupungin omasta varauksesta pystytään kohdentamaan osa muuhun maahanmuuttajien työllistämistä edistävään toimintaan.

Vuonna 2018 kestävien kulkutapojen -kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – yhteenlaskettu osuus Espoon asukkaiden tekemistä matkoista kasvoi ollen 54%. Vuonna 2012 vastaava osuus oli 51,5% (HSL, Liikkumistutkimus 2018).

– Päihdeasiain neuvottelukunnan täydennysvaali

Puheenjohtaja Jukka Pelkosen (Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti Airikaisen (Kok) tilalle Roope Mänty.

– Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 11.2.2019, Palautettu 4.3.2019)

Palautuksen aikana päätöksen perusteita on selkiytetty ja kustannusten nousua avattu tarkemmin. Kun Helsinki hyväksyi osaltaan kustannusten nousun, ei Espoolle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin etsiä säästöjä omalta osuudeltaan. Kaupunginhallitukselle tuotiin seuraava säästölista, joka ei kuitenkaan enemmistöä houkutellut:

– Lopetetaan raiteet Otaniemen aukiolle 15 me
– Sepeliraidetta muualle paitsi sekaliikennekaistoille ja pysäkeille 2,5 me
– Pysäkit ilman katosta 0,35 me
– Laajarannan (Kehä 1) pysäkki jätetään pois 0,30 me, hyötynä noputuminen jopa minuutilla

Otaniemen-Keilaniemen välisen osuuden poisjättämisestä ensi vaiheessa keskusteltiin. Perusteluna tämän välin rakentamiselle on Keilaniemen kytkeminen Leppävaaraan ja rantarataan sekä se, että pikaratikka toimii myös Keilaniemi-Otaniemi -alueen sisäisenä liikenteenä.

Jussi Holma (kesk) esitti Jukka Kilven (sin) kannattamana, että tuon osuuden rakentaminen sidottaisiin siihen, että hanke pystytään toteuttamaan edullisemmin. Tämä esitys hävisi äänin 12-2, 1 poissa.

Muilta osin säästöt olisivat olleet pieniä, mutta laatutasoa heikentäviä. Sepelirataa tehdään muutamille ei-kaupunkimaisille alueille, kuten Laajarantaan.

Jokerin tuomia maankäyttöhyötyjä ja sitä kautta tuloja on arvioitu kertyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 300 me. Arvio perustuu siihen, että raiteet nostavat maan arvoa ja tekevät hankkeet houkutteleviksi. Raide-Jokeri mahdollistaa tehokkaamman maankäytön parantaessaan ympäristönsä saavutettavuutta ja mahdollistaessaan tiiviimmän kaupunkirakenteen ja kaavatehokkuuden.

Raide-Jokeri siis hyväksyttin saatujen lisäselvitysten ja perustelujen kera kustannusten noususta huolimatta. Kaupunginhallitus haluaa kuitenkin tarkalla seurannalla varmistaa, että hanke toteutetaan kustannustehokkaasti. Päätökseen tehtiin seuraavat lisäkirjaukset:

Kaupunginhallitus kehottaa:
– raportoimaan säännöllisesti hankkeen etenemisestä kaupungin intressien mukaisesti.
– toteuttamaan hankkeessa ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta kustannusauditoinnin tarvittavin väliajoin. Auditoinnin ja Espoon kaupungin edustajien erityiseksi tehtäväksi asetetaan sen varmistaminen, että hankkeen toteutusvaiheessa tehtävät työt ja hankinnat kilpailutetaan mahdollisimman laajasti kustannusten hallinnan ja hintaläpinäkyvyyden varmistamiseksi. Auditoinnin ja Espoon edustajien tehtävänä on muutoinkin varmistaa, että hankkeen toteutus etenee tilaajan kannalta kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
– kiinnittämään hankkeen johtamisessa erityistä huomiota keskinopeuden merkitykseen keskeisenä laatukriteerinä, johon myös toteutusvaihe vaikuttaa.

Kustannusten seurantaan liittyvän esityksen muotoili Juri Aaltonen (sd). Keskinopeuden merkityksen korostaminen lisättiin Tiina Pursulan (vihr) ehdotuksesta. Esittelijä otti molemmat esitykset nimiinsä.

– Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi ympärivuotiseksi (Kv-asia)

Saara Hyrkön (vihr), Risto Nevanlinnan (vihr) 23 muuta valtuutetun 19.11.2018 jättämä valtuustoaloite, jossa pyydetään kaupunkia selvittämään yhdessä HSL:n kanssa mahdollisuutta laajentaa kaupunkipyöräkautta ympärivuotiseksi.

Vastauksessa todetaan, että Espoon kaupunkipyöräpalvelun sopimus on voimassa vuoteen 2025. Alunperin toimikaudeksi määriteltiin touko-lokakuu, mutta Helsingin aikaistaessa kautta huhtikuulle, Espoo teki vastaavan päätöksen. Palvelun käynnistyminen huhtikuun alussa on kuitenkin riippuvainen sääolosuhteista.

Käytössä olevien kaupunkipyörien toimivuuteen talviolosuhteissa liittyy epävarmuustekijöitä. Pyörät lataavat ajettaessa omia akkujaan, jotka kylmällä säällä vähemmän käytettyinä saattaisivat tyhjentyä. Vaihteiden toimivuus pakkaskelillä on myös epäselvää. Ketjuja olisi vaihdettava useammin, koska vesi ja suola altistavat ne ruosteelle. Pyöriin pitää lisäksi vaihtaa talvipyöräilyyn soveltuvat renkaat.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjämäärät laskevat jo syksyllä merkittävästi. Kauden 2018 tilastojen mukaan lokakuussa matkoja tehtiin Espoossa keskimäärin noin 1,2 jokaista pyörää kohti päivässä, kun touko-elokuussa tehtiin keskimäärin 3,1-3,6 matkaa/pyörä/päivä.

Nykyperiaatteilla toimivan kaupunkipyöräjärjestelmän vuosittainen kustannus Espoossa on noin 1 me. Talvikäyttö lisää operointi- ja kunnossapitokustannuksia, mutta vähentää pyörien varastointikustannuksia ja asemien talviteloille siirrosta koituvia kustannuksia. Ympärivuotisuuden voidaan karkeasti arvioida lisäävän kaupungille aiheutuvia kustannuksia noin 0,4 me/vuosi. Tämä summa sisältää arvion asemien talvikunnossapidosta palvelun operaattorin toteuttamana, sekä kaluston muutostarpeet ja kulumisen. Edellisen lisäksi tulisivat sähköverkkoon kytkemisen tai akkujen vaihtamisen lisäkustannukset.

Kaupunkipyöräjärjestelmät yleistyvät Suomessa nopeasti. Turussa on ympärivuotinen järjestelmä. Turussa on tehty talvikaudella 2018-19 noin 1 matkaa/pyörä/päivä, kesäkaudella 3 matkaa/pyörä/päivä. Talvikausi on Turussa huomioitu jo hankintavaiheessa. Vaikka Oulu tunnetaan talvipyöräilystä, kaupunkipyörät eivät ole siellä käytössä talvikaudella. Kouvolassa ja Kotkassa ympärivuotisuutta on kokeiltu 2018/2019 talvena pienemmällä pyörämäärällä. Helsingin kaupunki ei ole tehnyt päätöstä siirtymisestä kaupunkipyörien talvikäyttöön.

Lopuksi todetaan, että kauden pidentäminen ympärivuotiseksi muuttaisi alkuperäistä kaupunkipyörähankintaa niin merkittävästi, että se edellyttäisi uutta kilpailutusta. Nykyisen sopimuksen irtisanominen ja uusi kilpailutus aiheuttaisi kaupungille taloudellisen menetyksen.

Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätöksen tekoa tarkoituksenmukaista seurata, miten erityisesti huhtikuun ja lokakuun käyttäjämäärät kehittyvät ja arvioida näiden pohjalta talvikuukausien käytön suuruutta. Lisäksi on syytä seurata ja kerätä kokemuksia kaupunkipyörien talvikäytöstä sellaisista kaupungeista, joissa sää- ja keliolosuhteet vastaavat Espoon olosuhteita. Ennen seuraavaa hankintaa arvioidaan ympärivuotisen järjestelmän kysyntää ja muita vaikutuksia, jotta talvikausi huomioidaan tarvittaessa jo hankintavaiheessa.

Tärkeä aloite ja perusteellinen vastaus. Tämän pohjalta voidaan pohtia, miten halutaan edistää asiaa. Nythän kaupunkipyörät ovat taas katukuvassa. Pidän tärkeänä myös sitä, että laajennamme kaupunkipyöräverkostoa Espoon sisällä. Esimerkiksi myös Espoonlahden suuralueelle olisi tärkeää saada kaupunkipyörät liityntäliikennettä helpottamaan.

– Heiniemi, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 150902, 62. kaupunginosa Lippajärvi

Tarpeettomaksi muuttunut yhdyskuntateknisten rakennusten ja laitosten korttelialue muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Kortteliin on suunniteltu neljä paritaloa.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kahden teollisuustontin ostaminen Sepänkylästä (49-55-3-1 & 49-55-3-2)

Kyse on Turunväylän ja Kehä II:n solmukohdan luoteispuolella lähellä Kauniaisten kaupungin rajaa sijaitsevista kahdesta vierekkäisestä rakentamattomasta työpaikka- ja teollisuustontista, jotka NCC Property Development Oy omistaa.

Molemmat tontit on osoitettu toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Alueella on maanomistajan hakemuksesta ollut vuodesta 2016 saakka vireillä asemakaavahanke, jossa tontteja on suunniteltu muutettavaksi liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saisi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän. Tämä hanke ei kuitenkaan ole edennyt ja siksi NCC haluaa luopua tonteista.

Kaupunki on tunnistanut tarpeen kyseisen alueen hankkimiseksi muun muassa yhdyskuntarakentamista palvelevan väliaikaiskäytön mahdollistamiseksi. Kaupungilla on tarvetta erityisesti suurista yritystonteista, mikä osaltaan vaikeuttaa esimerkiksi merkittävien teollisuus- ja logistiikkahankkeiden sijoittumista alueelle. Kaupunkirakenteen tiivistyessä on tarvetta myös uusien ja korvaavien kohteiden osoittamiseen nykyisille ja kasvaville yrityksille. Ostettavan alueen keskeinen sijainti ja suuri pinta-ala tarjoavat mahdollisuuden alueen kokonaisvaltaiselle kaavalliselle kehittämiselle. Alueen kehitysedellytyksiä lisää myös hankittavan kohteen rajautuminen ja sen välitön läheisyys kaupungin omistamiin maa-alueisiin.

Sepänkylän tonttien hankinnasta on neuvoteltu samassa sopimuskokonaisuudessa, jossa on sovittu Perkkaan Hatsinanpuiston tonttien luovutusehdoista kaupungin ja NCC:n välillä. Kiinteistöjen koko rakennusoikeudelle laskettuna kauppahinta 4,4 me vastaa noin 180 euroa/k-m², mitä kiinteistöjen sijainti, käyttötarkoitus ja luonne huomioon ottaen voidaan pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä ja tonttien käypää arvoa vastaavana.

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ennen kaupan hyväksymistä valtuuston on myönnettävä tonttien hankintaa lisämääräraha.

– Sopimus pysäköintipaikkojen ostamisesta Hatsinanpuistosta, kortteliin 51120 muodostettava tontti B

Kyse on toimistokokorttelin toteuttamisesta Hatsinan puistoon. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt vuokrata kaksi tonttia NCC Property Development Oy:lle tai sen osoittamille perustettaville yhtiöille toimistohankkeiden toteuttamista varten. Samalla he toteuttavat koko kokonaisuutta (kolme tonttia) palvelevan pysäköintilaitoksen, yhteensä vähintään 347 pysäköintipaikkaa. Kaupunki edellyttää myöhemmin luovutettavien toimistotonttien ostajat hankkimaan hankkeiden edellyttämät pysäköintipaikat em. pysäköintilaitoksesta.

Nyt päätetään, että kaupunki ostaa myöhemmin luovutettavia toimistotontteja palvelevat pysäköintipaikat, yhteensä 120 kpl, viimeistään vuoden 2026 aikana, mikäli kaupunki ei ole luovuttanut niitä toimistotontteja, joita pysäköintipaikat palvelevat, viiden vuoden kuluessa siitä, kun pysäköintilaitos on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Pysäköintipaikkojen ostohinta on 30 000 e/pysäköintipaikka (alv 0 %) eli yhteensä 3,6 me.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Tämä hyväksyttiin jo tila- ja asuntojaostossa yksimielisesti ja menee vielä valtuustoon. Jousenkaaren koulu saa siis uuden koulurakennuksen vanhan sisäilmaongelmaisen tilalle. Uusi koulu sijoitetaan nykyisen urheilukentän kohdalle. Vanhan sisäilmaongelmaisen koulun ja opettajien asuntojen purkamisesta käydään neuvotteluja museoviraston kanssa. Jotta uuden koulun valmistuminen ei viivästyisi, on päädytty ratkaisuun että uusi koulu rakennetaan vanhan viereen.

Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että Jousenkaaren uusi koulu on valmis syksyllä 2021. Investointiohjelmassa kouluhankkeelle on varattu 19,7 me.

Uuteen kouluun on tulossa 480 oppilaspaikkaa (uusia 132). Jousenkaaren uusi koulu on 3-sarjainen alakoulu, jossa annetaan painotettua opetusta musiikissa vuosiluokilla 3.-6. Iltaisin, viikonloppuisin ja koulun loma-aikoina koulun tiloja hyödynnetään kuntalaiskäytössä.

Saatto- ja huoltoliikenne järjesteään Urheilupuiston läpi kulkevalle uudelle ajoväylälle, jonka viereen rakennetaan myös uusi kevyen liikenteen reitti. Tässä ratkaisussa koulun tontille ei mahdu suurta liikuntakenttää vaan ulkoliikunta osoitetaan urheilupuiston kentille. Tämän lisäksi esitetään Tontunmäen kentän rakentamista. Tontunmäen liikuntakentän rahoitusta selvitetään.

Olen tehnyt hartiavoimin töitä, jotta Jousenkaaren koululle saadaan uusi rakennus Tapiolaan. Nyt hanke vihdoin etenee. Toivottavasti viivästyksiä ei enää tule ja valtuuston asettamassa aikataulussa pysytään.