Tänään kaupunginhallituksessa johdin puhetta kaupunginhallituksen pj. Markku Markkulan ollessa estynyt. Varsinaiset päätösasiat nuijittiin läpi varttitunnissa, vastaukset valtuustoaloitteeseen ja kysymyksiin tosin palautettiin tai jätettiin pöydälle.

Selostuksissa kuluikin sitten pidempi tovi. Saatiin pohjustusta viikon päästä annettavaan maakuntakaavalausuntoon ja kuultiin selostukset tärkeistä ICT-hankkeista: johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäkokonaisuuden valmisteluvaiheesta (päätös tarkoitus tehdä kaupunginhallituksessa 17.6.) sekä UNA-asiakastietojärjestelmähankkeesta (vaihtoehto Apotille).

Lisäksi saatiin pyynnöstäni selvitys koulutulokkaiden oppilaaksiotosta 2019 Sepon kouluun. Tästä on tullut paljon palautetta, kun Sepon kouluun perustettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä vain kaksi alkavaa luokkaa, vaikka tarve olisi ollut kolmelle. Käytiin pitkä keskustelu, jossa todettiin valmistelun puutteet, mutta myös se, että vastaava tilanne on yhdeksässä muussakin koulussa. Saatu selvitys löytyy kokoustiedotteen lopusta.

Alla tiivis raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia)

Kaupunginhallitus valitaan aina kahden vuoden kaudeksi kerrallaan. Vihreiden osalta asia menee ilman nimiä valtuustoon, jotta ehdimme tehdä valinnat. Kansanedustajana luovun kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävästä. Sovittiin, että valtuustossa päätökset tehdään vasta kesäkuun kokouksessa 10.6.

– Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta (Kv-asia)

Mari Anthonin (vihr), Ekim Özdemirin (vihr) ja 44 muun 10.12.2018 allekirjoittama aloite, jossa toivotaan, että Espoossa selvitetään mahdollisuutta kokeilla lasten ja nuorten sähköistä aloitepalvelua.

Asia palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi, koska vastauksessa ei käsitellä lainkaan Helsingissä käytössä olevaa palvelua, johon aloitteessa viitataan.

Kysyin mitä kuuluu seuraavalle valtuuston 11.6.2018 hyväksymälle toivomukselle:
”Valtuusto toivoo, että yhdessä nuorisovaltuuston kanssa kehitetään nuorisovaltuuston aloiteprosessia ja valmistellaan malli, jossa nuorisovaltuuston aloitteet tuodaan kaupungin valtuustolle vähintään kerran vuodessa.”

Vastaukseksi sain, että nuorisovaltuusto ei ole tehnyt aloitteita noin viimeisen 1,5 vuoden aikana eli yhtään aloitetta ei ole tehty toivomuksen jälkeen. Toivomuksesta keskustellaan joka tapauksessa nuvan yleiskokouksessa 16.5. Ja kun nuorisovaltuusto tekee taas aloitteen/aloitteita, nähdään paremmin, mikä olisi järkevä aikataulu aloitteiden tuomiseen valtuustolle.

Voi tietysti miettiä, mikä on syy sille, ettei nuorisovaltuusto ole aloitteita tehnyt. Ei ole parhaalla mahdollisella tolalla nuorten vaikuttamistoiminta. Toivottavasti aloitevastauksen palautus osaltaan saa muutosta asiaan.

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin

Muutamia muutoksia eduskuntavaalien kokoonpanoihin.

– Vammaisneuvoston täydennysvaali

Hyväksyttiin esityksen mukaan vammaisneuvoston varsinaisen jäsenen Anu Aution henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Eskola.

– Valtuustokysymys seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa (Kv-asia)

Arja Juvosen (ps) ja 44 muun 21.1.2019 allekirjoittama valtuustokysymys, jossa kysytään:

1. Kuinka paljon Espoossa tapahtuu seksuaalirikoksia?
2. Mitä toimia Espoossa on tehty seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi?
3. Millaista apua Espoo tarjoaa seksuaalirikollisuuden uhriksi joutuvalle ja miten henkilöä ohjeistetaan ja kannustetaan, jotta hän pääsee, mutta myös löytää avun piiriin?
4. Miten Espoon kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käsitellään seksuaalinen häirintä – teemaa?

Hyväksyttiin vastaus yksimielisesti.

– Jänismäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 150806, 62. kaupunginosa Lippajärvi (Kv-asia)

Ely-keskus edellytti melumääräyksiä koskevaa tiukennusta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Perkkaa II B (Hatsinanpuisto), asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113810, 51. kaupunginosa, Leppävaara (Kv-asia)

Lisää kaupallisia palveluita, vapaa-ajan toimintoja ja asumista Leppävaaran keskuksen välittömään läheisyyteen Raide-Jokerin varteen. Kaava mahdollistaa myös hotellin. Monikonpuro tulee virtaamaan puistomaisena vesiaiheena osin korttelin läpi. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– Maapallonkuja, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 322023, 22. kaupunginosa Olari

Asuinkerrostalo purettavan liike- ja toimistorakennuksen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle (Kv-asia)

Inka Hopsun, allekirjoittaneen ja 46 muun 25.2.2019 jättämä valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle, jossa kysytään:

1) Mikä on arvioitu vaikutus Espoon kuntaosuuteen, jos B-vyöhyke siirretään kulkemaan myös Espoossa Kehä III:sta pitkin?
2) Mikä on vyöhykerajan siirron arvioitu vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen?
3) Koska aikaisintaan Espoon esittämä vyöhykerajan siirto voidaan toteuttaa ja mitä päätöksiä se edellyttää?
4) Millä keinoin muutoksen aikataulua voidaan nopeuttaa niin, että vyöhykerajan siirto saataisiin voimaan mahdollisimman pian?

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle vastauksen täydentämistä varten. Espoon konsernijaosto on ottanut vyöhykeasiaan kantaa useamman kerran valtuustoaloitteen mukaisesti niin että B vyöhykkeen tulisi ulottua Kehä III:lle myös Espoossa kuten Helsingissä ja Vantaalla. Tämän tiedon haluamme lisättäväksi vastaukseen. Samoin kommentoimme, että selostus on harhaanjohtava siltä osin, että B-vyöhykkeen siirtäminen kulkemaan Kehä III:sta myös Espoossa tarkoittaisi automaattisesti tasatariffia. Espoon kanta on kaarimallin mukainen.

– Valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta (Kv-asia)

Markku Sistosen (sd) ja 36 muun 30.1.2019 allekirjoittama valtuustokysymys, jossa kysytään:

– mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, jotta HSL toteuttaisi hyväksymäänsä strategiaa sekä liikennesuunnittelun periaatteita?
– mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, jotta vuonna 1970 laadittu perussopimus saadaan vastaamaan nykyistä tilannetta?

Tämäkin jätettiin pöydälle, jotta kulkee edellisen kanssa yhtämatkaa valtuuston käsittelyyn.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Maakuntakaavalausunto (Essi Leino)
Kuultiin selostus maakuntalausunnon valmistelusta. Asia tulee päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Edelleen haasteena, että maakuntakaavassa kasvu on Espoon osalta alimitoitettu. Osin tähän liittyen maakuntakaava ei tue tunninjunaa Turkuun. Espoon kannalta erityisen kriittistä on saada kaupunkiradan jatko Espoon keskukseen, joka on edellytys tunninjunalle. Tästä tarkemmin viikon päästä.

– Tilannekatsaus johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäkokonaisuuden valmisteluvaiheesta (Pia Ojavuo, Maarit Waskilampi-Kuikka)
Saatiin selostus hankinnan tilanteesta. Kyse on kiireellisestä hankkeesta, kun kaupungin järjestelmät vetelevät viimeisiään. Päätös on tarkoitus tehdä kaupunginhallituksen 17.6. kokouksessa. Tämä on hanke, joka nousi julkisuuteen kun kaupunki oli valmistellut hanketta Kuntien Tieran kanssa. Nyt tiera on yksi mahdollisista toimittajista, mutta tietopyyntöjä on lähetetty usealle toimijalle. Valmistelu vaikuttaa hyvin perusteelliselta.

– UNA-asiakastietojärjestelmähanke (Maarit Waskilampi-Kuikka)
Espoo irtautui kaupunginhallituksen pääötksellä Apotista vuonna 2013. Sen jälkeen ollaan oltu mukana UNA-hankkeessa. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen antaa lisää perusteita olla tässä mukana. Asiakastietojärjestelmän osalta Espoolla ei ole kiirettä uusia omaa järjestelmää, siksikin kaupungilla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä modulaarista ratkaisua. Lähtökohdan tulee olla, että eri järjestelmät keskustelevat keskenään. Eli tietojen pitää kulkea Apotin ja UNAn välillä. Tästä on tulossa päätöksentekoon linjauksia viimeistään vuoden päästä keväällä.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Nostin viranhaltijapäätöksissä esiin Sepon koulun aloituspaikkojen tilanteen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 24.4. päättänyt lukuvuodeksi 2019-2020 vuosiluokille 1-6 perustettavat opetusryhmät ja niiden enimmäisoppilasmäärät.

Sepon kouluun olisi ollut tarvetta kolmelle ekaluokalle, mutta niitä perustettiin vain kaksi. Syynä rehtorin ilmoitus, ettei kouluun mahdu enempää luokkia. Tämän takia moni ekaluokkalainen on osoitettu hankalan matkan päähän Laajalahteen (joka menee väistöön Kivimieheen) tai Jousenkaareen (joka siirtyy väistöön Uusikumpuun).

Lautakunnalle asian valmistellut Juha Nurmi antoi kaupunginhallitukselle asiasta selvityksen, joka liitettiin myös kokoustiedotteeseen.

kaupunginhallitus kävi asiasta pitkän keskustelun. Vastaavia tilaongelmia on yhdeksässä koulussa ympäri Espoota ja eri vuosina ongelma-alueet vaihtelevat. Sepon koulu ei siis ole poikkeus, vaikka Tapiolan alueella koulutilanne on kokonaisuutena ollut surkea viimeiset vuodet. Lautakunta on tehnyt päätöksen koko kokonaisuudesta, joten päätöksen avaaminen merkitsisi tasapuolisuuden nimissä kaikkien koulujen tilanteen tarkastelua uudelleen.

Valmistelu on ollut heikkoa ja on syytä arvioida, onko rehtorilla liian suuri valta, jos tilatarpeiden arviointi perustuu vain rehtorin ilmoitukseen. Prosessi on käytävä läpi ja lautakunnalle annettava jatkossa riittävät edellytykset perusteltujen päätösten tekemiseen.

Viime kädessä kysymys on rahasta. Väistötilojen tarve tulee olemaan lähviuosina mittava koulu- ja päiväkotikorjausten sekä uudisrakennushankkeiden takia. Epäselvyyttä oli ollut myös siitä, joutuuko Seponkoulu väistöön kun uuden koulun rakentaminen alkaa. Vielä tammikuussa vanhemmille oli viestitty, että koulu voi jatkaa nykyisessä paikassa. Saimme kuitenkin varmistuksen, että myös Sepon koulu joutuu väistöön, uuden koulun rakentamisen alkaessa. Väistö valmistellaan lautakunnan päätettäväksi 1/2 – 1 vuosi ennen väistöä. Parhaillaan selvitetään väistön alkamisajankohtaa.

Nyt on kaikin tavoin varmistettava, että kaikille järjestyy turvallinen koulumatka ja mahdollisimman sujuvat iltapäiväjärjestelyt. Olemme kyllä haasteiden edessä, kun lähivuosina pitää järjestää väistöt viidelle koululle ja neljälle päiväkodille, jotka rakennetaan kokonaan uudelleen.