Tila- ja asuntojaostossa taas tärkeitä asioita niin päätösasioina kuin selostuksissa. En valitettavasti pääse kokoukseen hallitusneuvottelujen takia, mutta avaan kuitenkin listan näin etukäteen. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsaus I/2019 (Kh-asia)

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalous ylittää talousarvion. Olennaisia syitä sille, ettei liikelaitoksen 24,3 me tulostavoite toteudu, on uusien hankkeiden esisuunnittelun kustannusten sekä mahdollisten purkukustannusten ylittyminen ennustetusta. Materiaalit ja palvelut ennustetaan ylittyvän 4,4 me. Lisäksi siirtokelpoisista kohteista jää saamatta vuokratuloa sivistystoimelta noin 1 me. Poistojen arvioidaan ylittyvän ja mahdollisia arvonalentumisia tulevista purkukohteista on 19,6 me.

Investointimenojen ennustetaan olevan 103 me (talousarvio 112,1 me). Säästyneet investointimäärärahat kohdennetaan tarvittaessa sisäilmahankkeiden korjauksiin.

Haasteita on talouden kanssa, kun on valtavasti hankkeita ja purettavaa.

– Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Laitan tähän vähän pidemmän taustoituksen selostuksesta, kun rakennuksen kunto ja korjattavuus on ollut suurena huolenaiheena.

Rehtorintien koulukiinteistö (entinen Espoonlahden kauppaoppilaitoksen kiinteistö) tarvitsee peruskorjauksen. Koulukiinteistö palvelee ensisijaisesti Espoon koulujen väistökoulutiloina. Liikuntahalli on alueellinen liikuntahalli, joka toimii myös koulun liikuntatiloina. Se vaatii myös peruskorjauksen.

Koulurakennus toimii tällä hetkellä Jousenkaaren koulun väistötiloina. Osa Jousenkaaren koulun henkilökunnasta ja oppilaista on kärsinyt Rehtorintie 11 koulurakennuksessa sisäilmaongelmista. Jousenkaaren koulu siirtyy Rehtorintien koulurakennuksesta kesällä 2019 Uusikummun koulun tiloihin.

Rakennuksen viemärit ja vesijohdot ovat alkuperäiset. Ulkoseinän muuraus on paikoittain vaurioitunut, jonka vuoksi myös lämmöneristeet ovat osin heikossa kunnossa. Rakennuksen vesikate on huonossa kunnossa ja vettä on vuotanut rakennuksen sisälle. Vesikate on elinkaarensa päässä. Rakennus on hyvin kulunut pinnoiltaan ja varusteiltaan. Liikuntahallin kattorakenne edellyttää uusimista sekä liikuntatilojen oheistilat perusteellista kunnostusta. Rakennuksen LVIS-tekniikka on pääosiltaan elinkaarensa päässä.

Teknisen korjauksen tavoitteena on koulurakennuksen, liikuntahallin ja liikuntahallin oheistilojen rakenteiden sekä elinkaarensa päähän tulleiden taloteknisten järjestelmien korjaaminen kuntoon ja sitä kautta kohteen sisäilmaongelmien poistaminen. Korjauksen yhteydessä tilaratkaisut päivitetään tarvittavilta osin vastaamaan uusien oppimisympäristöjen vaatimuksia. Tavoitteena on aikaansaada muuntojoustava koulurakennus, joka taipuu mahdollisimman vähäisin muutoksin erilaisten koulutoimintojen käyttöön. Koulurakennuksen korjausaste tulisi olemaan noin 66 %.

Rehtorintien koulutilat kykenevät tilaneliöiden puolesta vastaanottamaan esim. 2-sarjaisen alakoulun ja 3-sarjaisen yläkoulun väistön (mitoitusoppilasmäärä yhteensä 580).

Koulurakennus liikuntatiloineen peruskorjataan kahdessa vaiheessa. Rehtorintien koulurakennuksen tekniseen peruskorjaukseen on varattu vuosille 2019 – 2020 investointimäärärahana yhteensä 5 me, jonka käyttö kohdennetaan koulurakennuksen vesikaton, julkisivujen ja osin LVI-tekniikan välttämättömiin kunnostus- ja uusimistarpeisiin. Hankesuunnitelman mukainen vaiheistettu peruskorjaus edellyttää lisäksi tarvittavan määrärahan varaamista seuraavaan investointiohjelmaan vuosille 2020 – 2021.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli jättänyt asian pöydälle 20.3.2019 ja sen jälkeen pöydälläolon aikana käynyt neuvotteluja Tilapalvelut- liikelaitoksen kanssa rakennuksen korjausasteesta ja lisäksi on selvitetty Kiviruukin alueen suunnitelmia oppilaitosten osalta.

Keskustelujen ja selvitysten perusteella tarveselvitystä ja alustavaa tilaohjelmaa on muutettu siten, että koulurakennuksen tilat mahdollistavat monipuolisen käytön, sekä perusopetuksen että lukio-opetuksen osalta ja joustavat erilaisiin opetuksen tuleviin käyttötarpeisiin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päätöksessään 24.4.2019 hyväksynyt Rehtorintie 11 koulutilojen korjaamista koskevan tarveselvityksen ja esittää Tilapalvelut- liikelaitokselle, että Rehtorintien koulutilojen korjaukseen varataan riittävä investointimääräraha vuosille 2020 – 2021 investointiohjelmaan.

Omana huomiona totean, että valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä seuraavan pöytäkirjamerkinnän:

37. Selvitetään Rehtorintien koulukiinteistön osalta peruskorjauksen lisäksi myös purkuvaihtoehto.

Hankesuunnitelmassa perustellaan peruskorjausta näin:

”Rakennus peruskorjataan ja saatetaan käyttökuntoon taloteknisesti ja rakenteellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi ottaen huomioon uusien oppimisympäristöjen mukaisia tilavaatimuksia. Tilojen suunnittelussa huomioidaan, että tilat toiminnallisesti taipuvat monipuolisesti ja vähäisin muutoksin tuleviin koulukäytön tarpeisiin. Tavoitteena on rakennuksen vähintään 25 vuoden elinkaari.

Rakennuksen runko mahdollistaa riittävän hyvin myös tarvittavat toiminnalliset muutokset uuden oppimisympäristön mukaisten tilojen ja tilakokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Rakennuksen osana on alueellinen liikuntahalli, jota myös koulu hyödyntää eikä toimivan liikuntahallin purkaminen ja uuden rakentaminen ole tarkoituksenmukaista, vaikka halliin kohdistuukin laajoja korjaustoimia. Peruskorjauksen jälkeen koulu toimii ensisijaisesti väistökouluna. Nämä seikat huomioon ottaen rakennus peruskorjataan purkamisen ja uudelleen rakentamisen sijaan.”

Olisin toivonut, että tuota purkuvaihtoehdon selvittämistä olisi avattu enemmän. Joka tapauksessa, jos korjauksen kuluessa tulee yllätyksiä, tilanne on arvioitava uudelleen.

– Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa (Kh-Kv-asia)

Marjaana Siivolan (vihr) ja 48 muun 10.12.2018 allekirjoittama valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa. Aloitteessa toivotaan että Espoon kaupunki lisää erilaisten myrkyttömien (ts. ”kemikaalittomien”) siivousmenetelmien käyttöä kaupungin tiloissa.

Vastauksessa todetaan, että vesisiivousta tullaan jatkossa lisäämään. Pullonkaulana nopealle lisäämiselle on henkilöstön ja palveluntuottajien jatkuva koulutustarve mm. työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi ostopalvelussa. Osittain tilanteeseen vaikuttaa myös toimialojen välinen vastuunjako. Esimerkiksi päiväkodeissa henkilökunta vastaa mm. ruokailujen jälkisiivouksesta. Vesisiivouksessa käytetään kohdekohtaiset erot huomioiden mahdollisimman paljon ns. hanavettä. Runsaan veden käyttöön ei voida palata. Tilojen rakenteet ja pintamateriaalit estävät sen. Runsaan veden käytöllä olisi nykyisillä rakenteilla kosteusvaurioita lisäävä vaikutus.

Laadunseurantaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta epäkohtiin sekä virheellisiin toimintatapoihin voidaan puuttua. Uusimpiin siivoussopimuksiin on kirjattu sanktioperusteeksi myös virheellisen työmenetelmän käyttö.

Terveysviranomaiset edellyttävät, että mm. eritetahrat pitää poistaa käyttäen desinfioivia puhdistusaineita. Näiden osalta joudutaan pitäytymään nykyisissä menetelmissä.

Yhteenvetona todetaan, että vesisiivouksen käyttöä siivousmenetelmänä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Siivousmenetelmien valvontaa lisätään ja tehostetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään puhdistusaineiden oikeaan annosteluun.

– Kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön

Tämä on hieno asia, Espoon ensimmäinen valtuustossa käsiteltävä kuntalaisaloite:

Jari Kujalan, Laura Laakkosen sekä 5 788 kuntalaisen 4.12.2018 jättämä kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön.

Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Träskändan kartanon toimijan löytämiseksi teknisen ja ympäristön toimiala on ollut vuosina 2017 – 2018 yhteydessä kuuteen hotellialalla toimivaan yritykseen. Näistä kukaan ei ollut kiinnostunut kartanon käytöstä palvelutilana. Muita kohteessa käyneitä ja kohteesta alustavasti kiinnostuneita toimijoita oli neljä. Näistä mainittakoon Träskändan kartanon ystävät ry ja Espoon perinneseuran Aurora-työryhmä. Vuonna 2018 kiinnostusta on osoittanut myös Nuorisokeskus, jonka kanssa neuvottelut jatkuvat.

Tilapalvelut -liikelaitos on tehnyt alkuvuonna 2019 kuntotarkastuksen Träskändan kartanoon ja on laatimassa peruskorjaussuunnitelmaa kohteelle. Peruskorjauksessa muun muassa kaikki kohteen tekniset järjestelmät tulevat uusittavaksi. Kohteen tulevalla käytöllä on vaikutusta peruskorjaussuunnitelmaan ja sen toteutukseen eikä sisätilojen peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin kartanolle on löydetty pysyvä käyttötarkoitus.

Tilapalvelut-liikelaitos kunnostaa kesällä 2019 Träskändan kartanon julkisivun vuosikorjausmäärärahoilla niin, että rakennuksen ulkovaippa suojaa rakennuksen. Kartanon julkisivukorjauksiin on budjetoitu 700 000 euroa vuosikorjausrahaa.

Kartanon alueella ei ole kaavaa, mutta alueesta on tehty kaavallinen selvitys.

Träskändan kartanon tulevasta käytöstä pidetään kuntalaisille vuorovaikutteinen asukastilaisuus vuoden 2019 aikana. Asukastilaisuudessa kuullaan asukkaiden toiveita aiemmin esitettyjen käyttötarkoitusten toteutusmahdollisuuksista.

Sivistystoimen kulttuurin tulosyksikkö on käynnistänyt yhteistyön Suomen Valotaiteen seuran kanssa tarkoituksena järjestää Träskändan puistoon valotapahtuma syyskuussa 2019.

Koko alueen käyttö mukaan lukien Aurorakoti on suunnittelussa.”

Kuntalaisaloitteella on ollut tärkeä merkitys sille, että peruskorjaukseen nyt ryhdytään. Kiitos siis kaikille asian eteen työtä tehneille. Hyvä, että kaupunki on järjestämässä avointa asukastilaisuutta tulevaisuuden vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Askel kerrallaan eteenpäin, mutta vielä riittää työtä tehtäväksi.

– Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen tavoitekustannuksen muuttaminen (Kh-asia)

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi 4.12.2017 Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa tavoitehinnaksi asetettiin 1 65 me. Nyt hankkeen tavoitekustannusta esitetään nostettavaksi 1,95 milj. euroon.

Hanke on kilpailutettu huhtikuussa 2019. Hankkeesta saadut kuusi tarjousta ylittivät kaikki hankkeelle annetun investointibudjetin. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on kustannustason nousu.

– Opetustilojen (Haukilahden lukio) vuokrauksen jatkaminen Aalto-korkeakoulusäätiöltä sr (ACRE) suomenkielisen lukio-opetuksen käyttöön

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 21.11.2018 kokouksessaan päättänyt, että Haukilahden lukio toimii 1.1.2019 lukien pysyväisluonteisesti Otaniemen yliopistokampuksella (os. Tekniikantie 3, 02150 Espoo).

Aalto-korkeakoulusäätiö sr on myymässä Tekniikantie 3 kiinteistön. Omistuksen on ennakoitu siirtyvän uudelle omistajalle 6.6.2019. Vuokrasopimuksen jatkaminen uudella määräaikaisella sopimuksella turvaisi sopimuksen jatkon nykyisillä ehdoilla aina 31.7.2029 asti. Vuokranantajan vastuut vuokrasopimuksessa siirtyisivät sellaisenaan uudelle omistajalle.

Nykyinen vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena 1.8.2016 lukien viisi (5) vuotta 31.7.2021 saakka. Vuokralaisella on vuokrakauden päättyessä yksipuolinen oikeus uuteen määräaikaiseen jatkovuokrakauteen entisin ehdoin, jonka perusteella pyydettiin uutta määräaikaista vuokrasopimusta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettyä, että Haukilahden lukio jatkaa Otaniemessä, on sille varmistettava tilat.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee Tillinmäen asemakaava-alueelle korkotukilainaa vuokratalohankkeelleen Vesipirtintie 2. Kohteeseen tulee 43 asuntoa. Korkotukilainaa haetaan 8 030 575 euroa.

Kiinteistö Oy M2-Kodit Oy:n vuokratalohanke Piispanportti sijaitsee Piispankylä asemakaava-alueella. Hanke sisältää 58 asuntoa. Hanke on tarkoitus toteuttaa neuvottelu-urakkana EKE-Rakennus Oy:n kanssa. Korkotukilainaa haetaan 9 506 525 euroa.

M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin kokonaan omistama, kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Kimmo Martinsen)
– PPP-hankkeen tilannekatsaus (Kimmo Martinsen)
– Tapiolan uimahallin tilannekatsaus (Olli Isotalo)
– Asunto-ohjelman 2018 – 2021 toimenpiteiden toteutumisen seuranta (Anne Savolainen)

Näistä ei ole ennakkomateriaalia. Erityisen kiinnostavat ovat uimahalli ja asunto-ohjelman seuranta.