Eurovaalien jälkeinen maanantai ja kaupunginhallituksen kokous. Listalla lausunto Uusimaa 2050 -kaavasta, joka jäi pöydälle kaksi viikkoa sitten. Isona sopimus- ja kaava-asiana Keilaniemenranta, joka on mennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Merkitään osavuosikatsaus tiedoksi ja ehdotetaan valtuustolle hyväksyttäväksi määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia.

Kaupungin nettotoimintamenot ovat kasvaneet lähes 105 edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,5% edellisestä vuodesta henkilöstömäärän kasvusta, työehtosopimusten mukaisista palkantarkistuksista sekä eläkemaksujen kasvusta johtuen. Suurinta kasvu on ollut sivistystoimessa (6,7%), jossa toimialan henkilöstömäärä on kasvanut 146 työntekijällä ja lisäksi lastentarhanopettajien palkkoja korotettiin työehtosopimusta enemmän.

Palvelujen ostot ovat tammi-huhtikuussa kasvaneet 10,25 edellisestä vuodesta. HSL:n kuntaosuus on kasvanut 4,5 milj. euroa, erikoissairaanhoidon ostot HUS kuntayhtymältä 5,6 milj. eurolla, Soten asiakaspalvelujen ostot mm. hoivapalveluihin, lastensuojeluun ja kehitysvammaisten palveluihin 3,7 milj. eurolla sekä työvoiman vuokraus 1,4 milj. eurolla erityisesti rekrytointiongelmien vuoksi varhaiskasvatuksessa. Avustusten 6,95 kasvu johtuu pääosin vammaisille annettujen avustusten 2,4 milj. euron kasvusta ja vuokrissa 125 kasvu ulkoisten tilavuokrien 2,1 milj. euron kasvusta sekä maksettujen vastikkeiden noususta.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 180 milj. euron tasolla, 22 milj. euroa talousarviota heikompana. Vuosikatetta heikentää sekä kasvaneet nettomenot että verotulojen heikentynyt ennuste.

Vuodelle 2019 on talousarviossa budjetoitu 190,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Heikentyneestä verotuloennusteesta sekä kasvaneista menoista johtuen talousarviolainat nostettaneen täysimääräisesti.

Haastavalta näyttää talouskehitys. Kaupungin kasvu on voimakasta ja se tulee kalliiksi, kun uusille asukkaille on tarjottava myös palvelut.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinti II -nimisen yhtiön lainalle (Kv-asia)

Espoon keskuksessa radan eteläpuolella kauppakeskus Entressen tuntumassa sijaitsevan Suviniityn asuinalueen kaavaratkaisu perustuu kahteen pysäköintitaloon. Ensimmäinen on jo valmis ja mahdollisti kuuden asuinkerrostalotontin luovuttamisen rakennuttajille. Nyt on tarkoitus rakentaa toinen, joka mahdollistaa viiden uuden asuinkerrostalotontin luovuttamisen. Takausta esitetään enintään 9,7 me lainalle.

Pysäköintilaitoksesta tulee kellariton viisikerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen on on mahdollista sijoittaa liiketiloja, joissa on autoalaan liittyvää yritystoimintaa (autopesula). Ylempiin kerroksiin sijoitetaan 180 pysäköintipaikkaa asukkaille. Pysäköintirakennuksen autopaikat ovat nimeämättömiä. Autopaikoille asennetaan etäohjattavat lämmitystolpat ja sähköautojen latauspisteet.

Pysäköintirakennuksen katolle voidaan sijoittaa sähköenergiaa tuottavia paneeleita. Aurinkopaneelien tuottamaa sähköä on tarkoitus hyödyntää pysäköintirakennuksen toiminnoissa sekä viereisissä asuinrakennuksissa.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2019

Päätettäväksi tuodaan yhteensä 100 uuden viran ja toimen perustaminen sekä 107 virkaa ja toimea koskevaa muutosta ja lakkautusta. Erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvu edellyttää jatkuvasti koulujen ja varhaiskasvatuksen resursoinnin tarkastelua.

Esitysten kustannusvaikutukset sisältyvät vuoden 2019 osalta vuoden 2019 talousarvioon.

Ilahduttavana poimintana hankepäällikkö ”massakoordinaattori” kaupunkitekniikan keskukseen, jonka tehtävänä on rakentamisen päästöjen vähentäminen ja resurssitehokkuuden parantaminen maa- ja kiviainesmassojen paremmalla hallinnalla. Erityisesti Henna Partanen (vihr) on ollut vahvasti tätä ajamassa toimiessaan ympäristölautakunnan puheenjohtajana.

– Tuetun asumisen sekä tilapäismajoituksen asiakasmaksut 1.6.2019 lukien

Esitetään että kaupunginhallitus

– poistaa sosiaali- ja terveystoimen aikuisten sosiaalipalvelujen tuetun asumisen asiakasmaksut liitteen mukaisesti kohdassa 6 Tukiasumisen asiakasmaksut 1.6.2019 alkaen,

– vahvistaa aikuisten sosiaalipalvelujen ja vanhusten palvelujen järjestämän tilapäismajoituksen asiakasmaksut liitteen mukaisesti kohdassa 6 Tukiasumisen asiakasmaksut 1.6.2019 alkaen,

– poistaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuhinnastosta Kuninkaankallion asumispalveluyksikön palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen 74 euron kuukausimaksun 1.6.2019 alkaen.

Nämä on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa yksimielisesti.

– Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu

Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelun omavastuuosuudet 1.6.2019 alkaen:

Matka Espoon sisällä tai Kauniaisiin:
– aikuinen 2,80 euroa
– lapsi 1,40 euroa

Matka Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin:
– aikuinen 4,60 euroa
– lapsi 2,30 euroa

Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen Espoon sisäisen tai seudullisen 30 päivän lipun hinta. Vapaa-ajan matkat sisältyvät lipun hintaan. Lasten ja opiskelijoiden omavastuuosuus määräytyy samoin alennusperustein kuin julkisen joukkoliikenteen vastaavat maksut. 1.6.2019 alkaen lippujen hinnat ovat seuraavat:

Matkat Espoon sisällä tai Kauniaisiin, 30 päivän kausilippu
– aikuinen 59,70 euroa
– lapsi 29,90 euroa
– opiskelija 32,80 euroa

Matkat Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin, 30 päivän kausilippu
– aikuinen 107,50 euroa
– lapsi 53,80 euroa
– opiskelijoilta 59,10 euroa

Tämä ei ole läpihuutojuttu. Sosiaali- ja terveyslautakunta on äänestänyt asiasta ja päättänyt äänin 6-6, 1 tyhjä pj:n äänen ratkaistessa, että koko alueella noudatetaan Espoon sisäisiä hintoja. Muutosesityksen kustannusvaikutus verrattuna virkamiesten pohjaesitykseen on noin 120 000 e.

Lautakunnassa vihreät olivat virkamiesten esityksen kannalla. Itse pidän ongelmallisena, että vammaiset henkilöt olisivat maksujen suhteen eri asemassa riippuen siitä, asuvatko Helsingissä, Espoossa vai Vantaalla. Kyse on haavoittuvasta ryhmästä, jonka liikkuminen on täysin riippuvainen kuljetuspalveluista.

– Keilaniemenrannan kokonaissopimus, maankäyttösopimus sekä kiinteistökaupan esisopimus

Fortum Oyj myi omistamansa kiinteistökokonaisuuden Keilaniemen metroaseman vieressä vuoden 2018 alussa Regenero Oy:lle, jonka omistavat puoliksi HGR Property Partners Oy ja YIT Rakennus Oy.

Regenero Oy käynnisti alueen kehittämisen niin, että aluetta myös laajennettaisiin jonkin verran merta täyttämällä.

Keilaniemenrannan suunnitelman pääkohdat ovat seuraavat:
– merestä täytetään aluetta noin 1,3 ha, joka on nyt kaupungin omistuksessa
– ”Raaden hammas” peruskorjataan nykyaikaisiksi toimistotiloiksi, rakennuksen pohjakerrokseen tulee mm. liike- ja palvelutiloja ja ylimpiin kerroksiin ravintolatiloja
– metroasemaa vastapäätä Keilaniementien varteen toteutetaan uusi Keilaniementori, johon tulee myös liike- ja palvelutiloja kahteen paviljonkirakennukseen (katutason yläpuolella nyt oleva pysäköintikerros puretaan)
– rantaan tulee kaksi asuinrakennusta (yhteensä 18 000 kem2)
– rantaan tulee uusi 160 m korkea toimisto- ja hotellirakennus (48 000 kem2, pääkäyttäjät Kone Oyj ja Kämp Collection Hotelsin Glo Hotel, joiden kanssa Regenerolla aiesopimukset)
– olemassa oleva Keilalammen toimistorakennus peruskorjataan ja kehitetään ympäristöön avautuvaksi
– rantaa kiertämään rakennetaan julkinen rantaraitti Keilaniemenpromenadi.

Asemakaavanmuutokseen (seuraava kohta) liittyen kaupungin ja Regenero Oy:n kesken on neuvoteltu Keilaniemenrannan kokonaissopimus, maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimus korvaa kaupunginhallituksen 5.9.2016 hyväksymän kaupungin ja Fortumin välisen maankäyttösopimuksen. Kokonaissopimuksen tavoitteena on keskeisen alueen saattaminen valmiiksi viivytyksettä ja laadukkaasti Regenero Oy:n toimesta yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Keilaniemenranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220833, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kv-asia)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilaniemeen toimisto- ja hotellitorni sekä asuin-, palvelu- ja liikerakentamista. Rakennusoikeus kasvaa 55 030 k-m². Entisen Fortumin pääkonttorin (aiemmin Nesteen torni) peruskorjaus valmistuu vuonna 2020 ja tavoitteena on, että koko alue on valmis vuonna 2023.

Pysäköinti sijoitetaan kokonaan maan alle, jolloin alueelle tulee elävää ja viihtyisää jalankulkuympäristöä luonnolliseen katutasoon välittömästi Keilaniemen metroaseman sekä Raide-Jokerin pääteaseman tuntumaan. Nykytilanteessa pysäköinti- ja muut rakennukset estävän kulun rantaan. Ranta-alue kaavoitetaan katuaukioksi/toriksi, jota ympäröi hotelli palveluineen.

Tämä on hyväksytty kaupsussa yksimielisesti.

– Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Rakennus on purkukunnossa. Tällä hetkellä siellä on väistössä Jousenkaaren koulu. Osa opettajista ja oppilaista on kärsinyt sisäilmaongelmista. Koulun on jatkossakin tarkoitus toimia väistötilana. Lisäksi siellä on korjausta vaativa paljon käytetty liikuntahalli. Koulurakennuksen korjausaste tulisi olemaan noin 66 %.

Olemme nostaneet keskusteluun purkuvaihtoehtoa ja valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä seuraavan pöytäkirjamerkinnän:
”Selvitetään Rehtorintien koulukiinteistön osalta peruskorjauksen lisäksi myös purkuvaihtoehto.”

Hankesuunnitelmassa perustellaan peruskorjausta näin:

”Rakennus peruskorjataan ja saatetaan käyttökuntoon taloteknisesti ja rakenteellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi ottaen huomioon uusien oppimisympäristöjen mukaisia tilavaatimuksia. Tilojen suunnittelussa huomioidaan, että tilat toiminnallisesti taipuvat monipuolisesti ja vähäisin muutoksin tuleviin koulukäytön tarpeisiin. Tavoitteena on rakennuksen vähintään 25 vuoden elinkaari.

Rakennuksen runko mahdollistaa riittävän hyvin myös tarvittavat toiminnalliset muutokset uuden oppimisympäristön mukaisten tilojen ja tilakokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Rakennuksen osana on alueellinen liikuntahalli, jota myös koulu hyödyntää eikä toimivan liikuntahallin purkaminen ja uuden rakentaminen ole tarkoituksenmukaista, vaikka halliin kohdistuukin laajoja korjaustoimia. Peruskorjauksen jälkeen koulu toimii ensisijaisesti väistökouluna. Nämä seikat huomioon ottaen rakennus peruskorjataan purkamisen ja uudelleen rakentamisen sijaan.”

En ollut läsnä viime tila- ja asuntojaoston kokouksessa, jossa tämä hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä:
”Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää, että operatiivinen analyysi vertailukustannuksista purkuvaihtoehdon osalta tuodaan tietoon valtuustokäsittelyn yhteydessä.”

Tuota analyysia ei kokousmateriaaleissa ole. Pyydän lisäämään.

– Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen tavoitekustannuksen muuttaminen

4.12.2017 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa tavoitehinnaksi asetettiin 1 65 me. Nyt hankkeen tavoitekustannusta esitetään nostettavaksi 1,95 milj. euroon.

Hanke on kilpailutettu huhtikuussa 2019. Hankkeesta saadut kuusi tarjousta ylittivät kaikki hankkeelle annetun investointibudjetin. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on kustannustason nousu.

Tämä hyväksyttiin tila- ja asuntojaostossa yksimielisesti.

– Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun vaihekaavan ehdotusvaiheen aineistosta (Pöydälle 13.5.2019)

Tämä jäi viimeksi pyynnöstämme pöydälle. Lausunto on varsin perusteellinen ja Espoon painotukset tulevat hyvin esiin.

Edelleen on muutamia keskeisiä kysymyksiä, joissa vihreiden kanta eroaa kaupungin kannasta. Yksi niistä on Histan rakentamisen mahdollistaminen ilman sitovaa päätöstä junaradasta. Tätä vihreät eivät edelleenkään kannata.

Toinen hankala on Myntinmäen aseman paikka ja sen vaikutukset maakunnallisiin viheryhteyksiin. Myös Myntinmäen osalta olemme pitäneet perusteltuna, että alue rakentuu vasta kun on sitova päätös radasta. Kaavaehdotuksessa tämä kytkentä on Espoon aiemman lausunnon perusteella poistettu.

Iso huoli on myös maakunnallisesti merkittävien luonnonsuojelualueiden vähentäminen. Tähän yritimme puuttua jo edellistä lausuntoa annettaessa, mutta hävisimme äänestykset. Olisi tärkeää, että näitä kompensoitaisiin suojelualueilla toisaalla. Uudenmaan liitto on tehnyt maakunnallisesti arvokkaista alueista selvityksen.

On onnetonta, että Espoo profiloituu tässä luontovastaisena halutessaan maksimoida mahdollisuudet rakentaa.

– Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa (Kv-asia)

Marjaana Siivolan (vihr) ja 48 muun 10.12.2018 allekirjoittama valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa. Aloitteessa toivotaan että Espoon kaupunki lisää erilaisten myrkyttömien (”kemikaalittomien”) siivousmenetelmien käyttöä kaupungin tiloissa.

Vastauksessa todetaan, että vesisiivousta tullaan jatkossa lisäämään. Pullonkaulana nopealle lisäämiselle on henkilöstön ja palveluntuottajien jatkuva koulutustarve mm. työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi ostopalvelussa. Osittain tilanteeseen vaikuttaa myös toimialojen välinen vastuunjako. Esimerkiksi päiväkodeissa henkilökunta vastaa mm. ruokailujen jälkisiivouksesta. Vesisiivouksessa käytetään kohdekohtaiset erot huomioiden mahdollisimman paljon ns. hanavettä. Runsaan veden käyttöön ei voida palata. Tilojen rakenteet ja pintamateriaalit estävät sen. Runsaan veden käytöllä olisi nykyisillä rakenteilla kosteusvaurioita lisäävä vaikutus.

Laadunseurantaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta epäkohtiin sekä virheellisiin toimintatapoihin voidaan puuttua. Uusimpiin siivoussopimuksiin on kirjattu sanktioperusteeksi myös virheellisen työmenetelmän käyttö.

Terveysviranomaiset edellyttävät, että mm. eritetahrat pitää poistaa käyttäen desinfioivia puhdistusaineita. Näiden osalta joudutaan pitäytymään nykyisissä menetelmissä.

Yhteenvetona todetaan, että vesisiivouksen käyttöä siivousmenetelmänä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Siivousmenetelmien valvontaa lisätään ja tehostetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään puhdistusaineiden oikeaan annosteluun.

– Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan osalta (Kv-asia)

Tämä hyväksyttiin valtuustossa jo kertaalleen, mutta museovirasto on ilmoittanut 23.5.2019, että hallintosääntöön lisätty muotoilu museokokoelmien säilymisen turvaamisesta museotoiminnan mahdollisesti päättyessä ei valitettavasti vieläkään turvaa riittävästi museokokoelman säilymistä museokokoelmana.

Jotta turva olisi riittävä, tulisi ko. kohta muotoilla seuraavasti: ”vastata kaupungin ylläpitämästä kaupunginmuseosta sekä museokokoelman säilymisestä museokokoelmana, ja mikäli museon toiminta lopetettaisiin, kokoelman luovuttamisesta museokokoelmana säilytettäväksi toiselle museolain vaatimukset täyttävälle toimijalle”.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Finnoon Sataman osayleiskaavan esittely (Essi Leino, yleiskaavapäällikkö)
Tässä on kyse kaavahankkeesta, joka tarkoittaisi massiivisia merentäyttöjä ja niiden päälle rakentamista. Olemma aiemmissa vaiheissa suhtautuneet kaavaan todella kriittisesti. Nyt se on tulossa päätöksentekoon kaupunkisuunnnittelulautakuntaan ja sitä ennen infoon evästyskeskustelua varten kaupunginhallitukseen.