Tässä pitkällä viiveellä raportti kaupunginhallituksen kokouksesta, joka jäi osaltani tällä erää viimeiseksi.

Kokouksessa tehtiin kaksi pohjaesityksestä poikkeavaa merkittävää päätöstä:

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksusta päätettiin yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti, että otetaan käyttöön vain yksi taksa, joka vastaa Espoon sisäisen lipun hintaa. Tämä oli minusta viisas päätös, koska kyseessä on haavoittuva ja usein heikossa asemassa oleva ryhmä ihmisiä.

Lisäksi tehtiin muutoksia lausuntoon, joka annettiin Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta. Tähän saatiin vihreinä kädenjälkinä kirjauksia luonnonsuojelua ja viheralueita koskevia parannuksia.

Alla tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Tämä hyväksyttiin lyhyen keskustelun jälkeen esityksen mukaan, eli merkittiin osavuosikatsaus tiedoksi ja ehdotettiin valtuustolle hyväksyttäväksi joitakin määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia.

Haasteena talouden kestävyyden osalta noin yleisesti on, että nettomenojen kasvu on 9,6%, mutta verotulojen kasvu vain 3%.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinti II -nimisen yhtiön lainalle (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Yhtiö rakentaa pysäköintihallin, joka mahdollistaa viiden uuden asuinkerrostalotontin luovuttamisen. Takausta enintään 9,7 me lainalle.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset vuonna 2019

Tämäkin päätettiin esityksen mukaan. Listalla oli yhteensä 100 uuden viran ja toimen perustaminen sekä 107 virkaa ja toimea koskevaa muutosta ja lakkautusta.

– Tuetun asumisen sekä tilapäismajoituksen asiakasmaksut 1.6.2019 lukien

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu

Tässä tehtiin esittelijän (sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Metso) esityksestä poikkeava päätös. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan kannan mukaisesti, että koko matkustusalueella noudatetaan seuraavia hintoja:
– yksittäinen matka: aikuinen 2,80 e, lapsi 1,40 e
– 30 vrk lippu (opiskelu- ja työmatkat): aikuinen 59,70 e, lapsi 29,90 e ja opiskelijat 32,80 e

Perusteluina heikommassa asemassa olevien osallisuuden ja esimerkiksi työssäkäynnin varmistaminen. Pidän tärkeänä myös sitä, että maksuperusteet ovat samat koko pääkaupunkiseudulla. Helsinki ja Vantaa olivat jo päättäneet, että maksu on kaikilla vyöhykkeillä 2,80 e.

– Keilaniemenrannan kokonaissopimus, maankäyttösopimus sekä kiinteistökaupan esisopimus

– Keilaniemenranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220833, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kv-asia)

Asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan Keilaniemenrantaan toimisto- ja hotellitorni sekä asuin-, palvelu- ja liikerakentamista. Entisen Fortumin pääkonttorin (aiemmin Nesteen torni) peruskorjaus valmistuu vuonna 2020 ja tavoitteena on, että koko alue on valmis vuonna 2023.

Tärkeä kaava- ja sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa Keilaniemen kehittämisen. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on tehty kaavan osalta hyvä pohjatyö. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Rakennus on huonossa kunnossa. Tällä hetkellä siellä on väistössä Jousenkaaren koulu. Osa opettajista ja oppilaista on kärsinyt sisäilmaongelmista. Rakennukselle esitetään peruskorjausta, koska tiloille on huutava tarve. Koulun on jatkossakin tarkoitus toimia väistötilana. Lisäksi siellä on korjausta vaativa paljon käytetty liikuntahalli. Koulurakennuksen korjausaste tulisi olemaan noin 66 %.

Olemme nostaneet keskusteluun purkuvaihtoehtoa ja valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä seuraavan pöytäkirjamerkinnän:

”Selvitetään Rehtorintien koulukiinteistön osalta peruskorjauksen lisäksi myös purkuvaihtoehto.”

Toukokuun tila- ja asuntojaoston kokouksessa, johon en päässyt paikalle, hankesuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä:

”Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää, että operatiivinen analyysi vertailukustannuksista purkuvaihtoehdon osalta tuodaan tietoon valtuustokäsittelyn yhteydessä.”

Tuota analyysia ei kokousmateriaaleissa kuitenkaan ollut. Kysyin tämän perään kokouksessa, mutta virkamiehet eivät nähneet tarpeelliseksi tehdä aineistoon tältä osin lisäyksiä. Tässä käveltiin kyllä luottamushenkilöpäätöksenteon yli, mitä pidän huonona päätöksenteon valmisteluna.

Toivottavasti peruskorjaus onnistuu suunnitellusti. Pahimmillaan käy niin, että hankkeen edetessä huomataan korjaustarpeiden olevan odotettua suuremmat. Jos näin käy, on tilannetta harkittava uudelleen.

– Soukankujan päiväkodin peruskorjauksen tavoitekustannuksen muuttaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan tavoitekustannuksen muuttaminen 1 65 me → 1,95 me. Syynä investointibudjetin ylittymiseen on kustannustason nousu.

– Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun vaihekaavan ehdotusvaiheen aineistosta (Pöydälle 13.5.2019)

Nämä lausunnot ovat tärkeitä, koska niillä on merkitystä kaavavalmisteluun. Kaavaluonnoksesta annettuun lausuntoon esitimme mm. luonnonsuojelualueita puoltavia muutosesityksiä, jotka valitettavasti hävisivät äänestyksessä.

Tärkein muutos oli, että saatiin poistettua kappale, jossa vaadittiin, että Histan rakentamisen pitäisi voida alkaa jo ennen sitovaa päätöstä radasta. Tämä meni lopulta niin, että Nina af Hällström (rkp) esitti ja minä kannatin. Kaavaehdotuksessa rakentaminen on sidottu ratapäätökseen ja niin pitää ollakin. Histan suunnan kasvukäytävän kehittäminen ennen raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaa päätöstä ei ole Espoon ilmastotavoitteiden eikä kestävän kaupunkirakenteen mukaista. Nyt se on myös kaupunginhallituksen yksimielinen kanta.

Lausunnossa esitettiin edelleen luontoarvoja heikentäviä muutoksia, mm. luonnonsuojelualueiden poistamista. Näitä on tehty jo Espoon edellisen lausunnon mukaisesti (joita vastustimme).

Saimme sisään kaksi luontoarvot paremmin huomioivaa kirjausta:

Mynttilän asemanseudun luontoarvojen osalta saimme sisään lisäyksen, että jatkosuunnittelussa on turvattava ekologisen käytävän riittävä leveys ja laatu. Samansisältöisen linjauksen kaupunginhallitus päätti käsitellessään asemapaikan sijaintia. Valitettavasti lausuntoon tämä lisäys on joutunut väärään kohtaan, jolloin ei linkity Mynttilään. Tahtotila oli kuitenkin tämä.

Suojelualueita vähentävän kappaleen loppuun saatiin esityksestäni lisäys, että poistettavaksi esitettäviä alueita vastaavat korvaavat viher- tai suojelualueet yhteistyössä liiton ja kaupungin kanssa. Tämä oli merkittävä lisäys, jonka toteutumista on vahdittava jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa.

Tämän lisäksi keskusteltiin Tallinnantunneliin liittyvistä keinosaarista. Esittelijä lisäsi keskustelun pohjalta lausuntoon seuraavan lauseen:

”Vasta YVA-menettelyn tulosten perusteella voidaan arvioida, onko Tallinna-tunnelin mahdollisen toteutuksen yhteydessä Suomenlahdelle toteutettavissa keinosaarille uutta yhdyskunta- tai liikerakentamista.”

Juri Aaltonen esitti kuitenkin lisäystä:

”Maakuntakaavan suunnittelumääräyksillä tulee varmistaa, että Tallinna-tunnelin mahdollisen toteutuksen yhteydessä Espoon rannikolle Suomenlahdelle ei toteuteta keinosaaria, sillä Espoon rannikon luonne sekä meren ekosysteemi muuttuisivat oleellisesti.”

Tämä esitys hävisi äänin 8-7. Vihreiden ryhmä äänesti kokonaisuudessaan esityksen puolesta.
Varsinainen päätöksenteko kaavasta tapahtuu maakuntahallituksessa, jonka varajäsen olen. Lisäksi kuulun Helsingin seudun maakuntakaavan ohjausryhmään, joka ohjaa valmistelua Helsingin seudun osalta.

– Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa (Kv-asia)

Marjaana Siivolan (vihr) ja 48 muun 10.12.2018 allekirjoittama valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa. Aloitteessa toivotaan että Espoon kaupunki lisää erilaisten myrkyttömien (”kemikaalittomien”) siivousmenetelmien käyttöä kaupungin tiloissa.

Vastauksen yhteenvedossa todetaan, että vesisiivouksen käyttöä siivousmenetelmänä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Siivousmenetelmien valvontaa lisätään ja tehostetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään puhdistusaineiden oikeaan annosteluun.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan osalta (Kv-asia)

Tämä hyväksyttiin valtuustossa jo kertaalleen, mutta museovirasto on edellyttänyt vielä tarkennusta, jotta se turvaa museokokoelmien säilymisen museotoiminnan mahdollisesti päättyessä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus Finnoon Sataman osayleiskaavan valmistelusta. Tässä olennainen kysymys on, minkä verran rakentamista viedään täyttömaalle mereen. Kaupunginhallitus oli aikanaan kriittinen merentäytöille, toivottavasti sama linja jatkuu. Nyt ei asiaa kuitenkaan virallisesti käsitelty, vaan se tapahtuu kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta.