Hallitusneuvotteluissa Säätytalolla. Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

 

Eduskunta keskusteli kaksi päivää hallitusohjelmasta. Käytin keskustelussa kaksi puheenvuoroa. Tässä jälkimmäisessä keskityin kaupunkipolitiikkaan, jonka eteen tein paljon töitä neuvotteluissa. Keskustelua johti tässä kohtaa varapuhemies Tuula Haatainen. Siksi puhuttelu ”rouva puhemies”.

*   *   *

Arvoisa rouva puhemies,

Täällä on tänään käyty tärkeää keskustelua kaupunkipolitiikasta. Hallitusohjelma tunnistaa erityisesti metropolialueen ja suuret kaupungit koko maan kannalta strategisesti merkittävinä kasvun ja kestävän kehityksen alueina.

Vuonna 2013 Suomen väestöstä 70 prosenttia asui kaupungeissa ja niiden kehysalueilla. Oma kotikaupunkini Espoo kasvoi viime vuonna yli 4500 asukkaalla.

Kaupungistumisen jatkuessa kasvukaupungeilla on keskeinen rooli kestävän kasvun ja työllisyyden edistämisessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Näiden kestävyyshaasteiden ratkomisessa tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta kaupunkien ja valtion välillä.

Arvoisa rouva puhemies,

On hienoa, että kaupungit ovat niin Suomessa kuin maailmalla ottaneet kestävän kehityksen ja ilmastokriisin torjumiseen haasteen vastaan. Kaupungit ovat kilvan, mutta vakavalla mielellä asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja pyrkivät määrätietoisesti niitä kohti laajasti yrityksiä, kumppaneita ja asukkaita osallistaen.

Tarvitaan uusia innovaatioita ja niiden käyttöönottoa. Kaupungit toimivat tälle hyvinä kehitysalustoina.

Hallitusohjelma tukee kaupunkeja rakentumaan kestävästi. MAL-sopimuksilla rakennetaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja ja kasvatetaan kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta.

MAL-sopimuksilla torjutaan segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistetään alueiden monimuotoista asuntotuotantoa. Valtio huolehtii riittävistä panostuksista joukkoliikenneinvestointeihin.

Tämä kaupunkien kanssa yhdessä ja hyvässä yhteistyössä.

Arvoisa rouva puhemies,

Hallitusohjelmassa linjataan, että sote-uudistuksessa selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisu yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa tämän vuoden loppuun menneessä. Tämä työ on tärkeää käynnistää viipymättä ja etsiä hyvässä yhteistyössä ratkaisua, joka on myös perustuslain mukainen.

Edustaja Ikonen pohdiskeli puheenvuorossaan, miten sote-uudistuksessa tunnistetaan muiden suurten kaupunkien tilanne ja rahoitus. Myös tämä on tärkeää ottaa huomioon uudistuksen valmistelussa.

Kasvukaupunkien elinvoimasta ja investointikyvystä on huolehdittava, jotta ne pystyvät kasvamaan kestävästi ja tarjoamaan kasvavalle asukasmäärälle niiden tarvitsemat palvelut myös sote-uudistuksen jälkeen: päiväkodit, koulut, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Arvoisa rouva puhemies,

Täällä on käytetty tärkeitä puheenvuoroja myös julkisten rakennusten, erityisesti koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista. Sisäilmaongelmien ratkominen ja niistä kärsivien ihmisten tilanteen parantaminen on otettu hallitusohjelmassa vakavasti.

Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaaminen on kallista erityisesti kasvukaupungeissa, joissa vanhojen korjaamisen lisäksi tarvitaan uusia kouluja ja päiväkoteja kasvavan lapsimäärän tarpeisiin.

Ja ennen kaikkea seinien lisäksi myös riittävä määrä opettajia ja muuta henkilökuntaa turvaamaan jokaisen lapsen ja nuoren oppiminen.

Arvoisa rouva puhemies,

Kaupunkien kestävä kasvu ja elinvoiman vahvistaminen on koko maamme menestymisen kannalta aivan olennaista. Se ei ole muilta alueilta pois.

Osallistava ja osaava hiilineutraali Suomi, jossa kukaan ei syrjäydy, rakennetaan yhdessä kaupunkien kanssa.