Teksti on julkaistu Vihreiden blogissa.

 

Vihreät ympäri Suomen ovat pitkään tehneet töitä puurakentamisen lisäämiseksi. Hallitusohjelman tavoite puun käytön kaksinkertaistamisesta seuraavan neljän vuoden aikana vauhdittaa erityisesti puukerrostalojen ja puisten julkisten rakennusten rakentamista.

Hallitusohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on samaan aikaan leikattava päästöjä ja kasvatettava hiilinieluja.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Siksi rakennus- ja kiinteistöalalla on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamista kannattaa suosia ilmasto- ja ympäristösyistä. Puurakentamisen hiilijalanjälki on pieni koko rakentamisen elinkaarta tarkasteltaessa. Puurakennukset sitovat tehokkaasti hiiltä ja toimivat näin pitkäaikaisina hiilivarastoina. Uusiutuvana luonnonvarana puu on ekologinen rakennusmateriaali, jonka ympäristöhaitat ja energiankulutus ovat pienempiä kuin esimerkiksi betonin, tiilen tai teräksen.

Suomella on pitkät perinteet puisten pientalojen rakentamisessa. Nyt on aika kasvattaa puun käyttöä suuressa mitassa myös kerrostalorakentamisessa. Puukerrostalojen rakentaminen on osa kestävää kaupunkikehitystä. Valtaosa Suomen suurista kaupungeista ja yli puolet kaikista kunnista on kirjannut puurakentamisen edistämisen strategioihinsa. Yhteinen tahtotila on siis olemassa.

Yksi hallituksen konkreettisista keinoista vauhdittaa puukerrostalojen rakentamista on kaupunkiseutujen MAL-sopimuksiin liittyvä 20 prosentilla korotettu käynnistysavustus valtion tukemalle asuntotuotannolle, mikäli rakennusmateriaalina on puu. Kaupungit voivat puolestaan kannustaa puurakentamiseen kaavoituksella ja tontinluovutusehdoilla.

Puun käyttöä halutaan lisätä myös julkisessa rakentamisessa ja sille asetetaan konkreettiset tavoitteet. Niiden toimeenpanoon on varmistettava riittävä julkisten hankintojen osaaminen.

Positiivisten ilmastovaikutusten lisäksi puun käyttö rakentamisessa lisää puutuotteiden jalostusarvoa ja sitä kautta työllisyyttä. Paikallisen puun käyttö on hyvä keino kasvattaa alueen taloutta ja elinvoimaisuutta.

Puurakentamisen merkittävä lisääminen edellyttää osaamisen ja täydennyskoulutuksen lisäämistä rakennusalalla, jotta alalle riittää osaavaa työvoimaa. Myös panostuksia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja viennin edistämiseen tarvitaan. Näillä toimilla halutaan vauhdittaa kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisen puurakentamisen tuotannon syntymistä Suomessa.

Puurakentamisen edistämisessä kuten kaikessa metsien käytössä on huomioitava kestävä metsätalous ja luonnon monimuotoisuus. Lähtökohdan tulee olla, että rakentamiseen käytettävä puu on vastuullisesti tuotettua. Julkisissa hankinnoissa puun vastuullisuus voidaan asettaa kriteeriksi.

Puu on terveellinen, turvallinen ja monia miellyttävä rakennusmateriaali, jolla voidaan vastata myös terveellisen ja turvallisen rakentamisen tarpeeseen. Hengittävänä ja kosteutta imevänä materiaalina puu tasoittaa rakennuksen ilmankosteutta. Puurakentaminen tuo myös uusia kaupunkikuvallisia mahdollisuuksia.

Meillä on kaikki mahdollisuudet kasvattaa Suomesta vastuullisen puurakentamisen mallimaa. Tähän työhön ja hallitusohjelman kirjauksia toteuttamaan tarvitsemme laajasti eri alojen toimijat mukaan.

Hallitusohjelman puurakentamisen edistämistoimet pähkinänkuoressa:

  • Nopeutetaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistetään kiertotaloutta rakentamisessa. Jatketaan puurakentamisen toimenpideohjelmaa vuoden 2022 loppuun saakka (tähän on varattu 2 miljoonaa euroa).
  • Osoitetaan puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa.
  • Edistetään puurakentamista ARA-tuotannossa MAL-alueilla maksettavalla 20 prosentin korotetulla käynnistysavustuksella.
  • Edistetään puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä.
  • Nostetaan puutuotteiden jalostusastetta, edistetään puurakentamista sekä puutuotevientiä.
  • Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen) palosuojauksen tarve vähenee. Selvitetään myös, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.