Oli hauska tutustua kollegaan, Riikikogun ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Yoko Alenderiin, jonka kanssa keskustelimme mm. kestävästä kaupunkisuunnittelusta.

 

Ympäristövaliokunta aloitti syysistuntokauden vierailulla Tallinnaan 4.-5.9.2019. Tapasimme paikallisia kollegoja, Riigikogun ympäristövaliokunnan jäseniä sekä ympäristöministeri Rene Kokin ja ympäristöministeriön viranhaltijoita.

Keskeisiksi teemoiksi keskustelussa nousivat toiveestamme ilmastonmuutoksen torjuntatoimet sekä Itämeren suojelu.

Viro on Suomelle tärkeä kumppani erityisesti Itämerikysymyksissä. Itämerta vaivaavat erityisesti rehevöityminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen ja näistä johtuva luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Vuosikymmeniä jatkuneesta ravinnekuormituksesta toipuminen kestää päästövähennystoimista huolimatta vielä vuosikymmeniä ja lämpeneminen hidastaa toipumista.

Suomi toimii HELCOMin puheenjohtajana 2018-2020. Kaikki Itämeren rantavaltiot ja EU ovat HELCOMin jäseniä. HELCOM määrittelee tavoitteet Itämeren tilalle ja kuormituksen vähentämiselle, hyväksyy suosituksia ja kokoaa seurantatietoa.

HELCOM on käynnistänyt Baltic Sea Action Planin päivittämisen. Rehevöitymisen ja ravinnekuormituksen vähentäminen on Itämeren kannalta kriittisin kysymys. Suomen puheenjohtajakauden keskeinen tavoite on varmistaa, että suunnitelman kunnianhimoisuudesta ei tingitä. Itämerelle on luotava ravinteiden kierrätyksen strategia.

Ilmastopolitiikan osalta saimme virolaisilta kollegoilta kiitosta hallitusohjelman ja EU-puheenjohtajakauden kunnianhimoisista ilmastotavoitteista.

Suomen tavoitteena on, että puheenjohtajuuskaudellamme EU:n ilmastotavoitteita tarkennetaan siten, että EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55%:iin vuoteen 1990 verrattuna. Tässä riittää vielä neuvoteltavaa.

Virossa valmistellaan parhaillaan omia ilmastolinjauksia ja kannustimme niissä kunnianhimoon. Viron haasteena on, että suuri osa energiasta saadaan öljyliuskeesta (palava kivi). Öljyliuskeen hyödyntäminen on Virolle myös työllisyyskysymys.

Ilahduttavaa oli kuulla Suomen ja Viron ympäristöministeriöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden tiiviistä yhteistyöstä luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen saralla. Suomi ja Viro ovat tehneet luonnonsuojeluyhteistyötä 30 vuotta. Virossa on tehty paljon työtä muun muassa soiden ja virtavesien suojelemiseksi. Isännät kertoivat ylpeinä, että Viron kansalliseläin on susi. Kultasakaalikin mainittiin maahan omin jaloin levinneenä tulokaslajina.

* * *

Globaalien ja valtioiden rajat ylittävien ympäristöongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Yhteisten sitoumusten lisäksi on tärkeää jakaa parhaita käytäntöjä päästöjen vähentämiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Toinen matkan tärkeä funktio oli uuden valiokunnan tutustuminen. Hyviä päätöksäi on helpompi tehdä kun tunnetaan toisiamme.