Julkaistu Helsingin Sanomissa 5.2.2020

Helsingin, Espoon ja Vantaan johtajat (HS 3.2.) olivat huolissaan siitä, että kaupunkien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten neuvottelut ovat edelleen kesken. Sopimukseton tila uhkaa erityisesti kohtuuhintaista asuntorakentamista, mutta samalla myös monilla keskeisillä kestävään kaupunkirakenteeseen ohjaavilla liikennehankkeilla on kiire. Uusien sopimusten oli tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta.

MAL-sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen sovittamisessa.

Sopimukset perustuvat kumppanuuteen, ja ne ovat osoittautuneet tärkeäksi välineeksi kestävän kaupunkipolitiikan toteuttamisessa. Vastavuoroisuus rakentuu kaupunkiseudun ja valtion yhdessä sopimien MAL-tavoitteiden toteutuessa.

Kaupunkiseutujen kunnat sitoutuvat kaavoittamaan maata asuntotuotantoon hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle sekä rakentamaan sovitun määrän valtion tukemaa asuntotuotantoa. Valtio puolestaan osoittaa MAL-alueille taloudellisia resursseja täydennysrakentamisalueiden kunnallistekniikkaan, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, joukkoliikennetukeen sekä ennen kaikkea joukkoliikennettä palveleviin infrainvestointeihin.

Valtion tuki on erityisen tärkeää kaupunkiseutujen raideliikennehankkeiden vauhdittamiselle. Nyt päättyneisiin sopimuksiin sisältyi tuki muun muassa Helsingin ja Espoon kautta kulkevalle Raide-Jokerille sekä Tampereen ratikalle.

Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet edellyttävät liikenteen päästöjen mittavaa vähentämistä. Se ei tapahdu ilman lisäinvestointeja kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen, erityisesti raiteisiin, sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Neuvottelut on nyt vietävä viipymättä maaliin. Se edellyttää, että valtio ja kaupunkiseudut pääsevät yhteisymmärrykseen valtion rahoitusta saavista rata- ja raitiotiehankkeista. Valtion rahoitusosuuden osalta on tavoiteltava tuntuvasti suurempaa summaa kuin päättyneellä kaudella.

Tähän asti MAL-sopimukset on tehty Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Hallitusohjelmaan kirjattiin, että MAL-sopimusmenettelyä voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin, käytännössä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille, jolloin valtio vastaavasti lisää osallistumistaan. Sopimusten saaminen aikaan on edellytys neuvottelujen käynnistämiselle uusien kaupunkiseutujen kanssa.

Niin kauan kuin uusia MAL-sopimuksia ei saada aikaan, valtion tukea saavat suurten kaupunkiseutujen asuntohankkeet ovat jumissa. Samaan aikaan kohtuuhintaisista asunnoista on huutava pula eikä liikenteen päästöjä ole saatu tarvittavalla tavalla laskuun.

Tähän Suomella ei ole varaa.

Tiina Elo
kansanedustaja (vihr), Espoo

Jaakko Stenhäll
apulaispormestari (vihr), Tampere