Tällä viikolla agendalla olivat muun muassa ilmastovuosikertomus, maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, asuntopoliittinen kehittämisohjelma, jätehuolto sekä pyöräilyn edistäminen. Lisäksi Tapiolan seudun vihreät kävivät vieraanani eduskunnassa ja itse kävin Siuntion vihreiden vieraana keskustelemassa ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee. Pian alkaa olla aika tehdä linjauksia, jotta lakiluonnos saadaan lausunnoille. Parlamentaarinen seurantaryhmä kävi keskiviikon kokouksessaan läpi valmistelun tilannetta. Kaava- ja rakennuslupaprosesseja halutaan sujuvoittaa, mutta sitä ei pidä tehdä ympäristön tai asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kustannuksella. On tärkeää, että uudistuksella hillitään ilmastonmuutosta ja turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Toinen parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa edustan vihreitä, on kahdeksanvuotisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua seuraava ryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea ohjelman valmistelua, ottaa kantaa päälinjauksiin, arvioida valmistelutyötä, edistää ohjelman valmistelua palvelevaa vuorovaikutusta erityisesti poliittisten toimijoiden kesken sekä osallistua asiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ryhmän ensimmäinen kokous oli keskiviikkona.

Asuntopolitiikan haasteet ovat suuret. Kasvukaupungeissa tarvitaan lisää koteja ihmisille eri elämöntilanteisiin ja erityisesti kohtuuhintaisia asuntoja. Taantuvilla alueilla väki vähenee ja asuntojen arvo laskee.

Työn aikataulu on tiukka: hallitusohjelman mukaan selonteko annetaan eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä. Hallitusohjelman asuntopolitiikkaa koskevat kirjaukset ohjaavat valmistelua. Sen lisäksi kuullaan laajasti asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Tähän ohjelmaan kohdistuu paljon odotuksia, siksi sitä on tärkeää tehdä avoimesti ja laajassa vuorovaikutuksessa.

Pyöräliiton tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten saadaan pyöräilyn edellytyksiä parannettua, jotta saadaan pyöräilyn kulkutapaosuus nousuun. Tämän vuoden budjettiin saatiin merkittävät lisäykset pyöräväylien rakentamiseen. On kuitenkin tärkeää saada pysyvät lisäykset kehykseen, jotta infrainvestointeihin saadaan jatkuvuutta, eikä rahaa tarvitse taistella joka vuosi uudelleen. Kävely ja pyöräily on nähtävä liikennemuotoina, joiden rooli on merkittävä liikenteen päästöjen vähentämisessä.

ilmastovuosikertomuksesta kokonaisvaltainen ilmastopolitiikan seurannan väline

Eduskunta käsitteli tiistain täysistunnossa kautta aikain ensimmäistä ilmastolain mukaista ilmastovuosikertomusta. Keskustelu käytiin ympäristövaliokunnan mietinnön ja lausumaehdotuksen pohjalta.

Tämä talvi, jota ei koskaan tullut, muistuttaa siitä, että ilmastonmuutos etenee huolestuttavaa, yhä kiihtyvää vauhtia. Tiedämme, että ekologisella rakennemuutoksella on kiire, jos haluamme toteuttaa sen hallitusti.
Ilmastovuosikertomus on tärkeä ilmasto- ja energiapolitiikan raportoinnin ja seurannan väline, jonka avulla eduskunta pääsee säännöllisesti käsittelemään ilmastopolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Sitä on kuitenkin tarpeen kehittää kokonaisvaltaisempaan, strategisempaan ja tulevaisuusorientoituneempaan suuntaan.

On tärkeää, että hallitus uudistaa ilmastolain siten, että se ohjaa riittävän tiukasti Suomea kohti 1,5 asteen polkua ja hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolain laajuus määrittelee myös sen, mitä kaikkea ilmastovuosikertomus käsittelee.
Puhe löytyy täältä.

Vierailu HSY:n ekoteollisuuskeskuksessa Ämmässuolla

Ympäristövaliokunta kävi vierailulla HSY:n ekoteollisuuskeskuksessa Ämmässuolla. Kyllä, näin vanhaa kaatopaikka-aluetta nykyään kutsutaan. Vierailun aikana keskusteltiin jätelain uudistuksesta, joka on tulossa eduskuntaan ja ympäristövaliokuntaan kesään mennessä. Uudistuksen tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen. EU:n sitovien tavoitteiden mukaan yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä 55% vuoteen 2025 mennessä ja siitä tavoitteet edelleen tiukkenevat. Lisäksi Suomella on oma tavoite kierrättää biojätteestä 60% vuoteen 2023 mennessä.

Pääsimme Ämmässuolla tutustumaan biojätteiden käsittelyyn. Niistä tuotetaan biokaasua ja kompostia. Näin biojätteet saadaan hyödynnettyä energiaksi. Keskustelimme myös lajittelun tarkkuuden merkityksestä. Mitä puhtaampaa lajiteltu jäte on, sitä helpompaa se on hyötykäyttää. Tärkeintä kuitenkin on lajitella, vaikka välillä menisi vahingossa pieleenkin.

Jätteenkäsittelylaitoksilla on tärkeä rooli kiertotalouden edistämisessä. On kuitenkin tärkeää, että materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin hyötykäyttään jo ennen kuin ne päätyvät roska-auton lavalle. Ja parasta jätettä on tietysti syntymätön jäte.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa Siuntiossa

Lauantaina kävin Siuntion vihreiden tilaisuudessa Fanjunkarsin torpassa. Tilaisuuden aiheena oli hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Yleisöä oli paikalla runsaasti ja keskustelu oli vilkasta.

Keinot turpeesta luopumiseen puhuttivat, energiatehokkuuden lisäämiseen toivottiin lisää panostuksia, kaivoslain uudistukselta odotetaan parempaa luonnon ja asukkaiden sekä muiden elinkeinojen kuten matkailun huomiointia. Myös paikallisen louhostoiminnan sääntelyyn toivottiin tiukennuksia, samoin melurajoihin.

Paikallisesti puhuttivat myös turvalliset kevyenliikenteenväylät teiden varsille tai vaihtoehtoisesti leveämmät pientareet. Raideliikennettä on parannettava niin lähiliikenteessä kuin kaupunkien välillä. Joukkoliikenteen käyttöä helpottaisi valtakunnallinen järjestelmä, josta löytyisi kaikkien joukkoliikennettä järjestävien aikataulut ja reititykset.

Kiitos Siuntion vihreille kutsusta ja kaikille paikalla olleille antoisasta keskustelusta.