Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030 ja koko Suomi vuonna 2035.  Ilmastopäästöjen merkittävä vähentäminen edellyttää, että uudet asuin- ja työpaikka-alueet tukeutuvat vahvasti kestäviin liikennemuotoihin. Tarvitsemme mittavia investointeja raideverkon parantamiseen, uusiin raideliikenteen yhteyksiin ja asemien avaamiseen. Turun tunnin juna on sellainen.Turun tunnin juna tuo nykyistä nopeamman junayhteyden Helsingin ja Turun välille sekä luo mahdollisuuksia lähiliikenteelle radan molemmissa päissä.

Lähtemällä mukaan Turun tunnin juna -hankeyhtiöön Espoo ja muut osakkaat (valtio, Helsinki, Turku, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi) sitoutuvat uuden ratayhteyden suunnitteluun. Rakentamispäätösten aika on myöhemmin. Espoon osuus hankeyhtiössä on 10,25 miljoonaa euroa (13,3%). 

Turun tunnin junan tuoma uusi ratayhteys on tärkeä läntiselle Uudellemaalle. Uuden yhteyden avulla ruuhkautuvan Turun moottoritien varassa olevat alueet saadaan tulevaisuudessa raideliikenteen piiriin. 

Myös Keski- ja Pohjois-Espoon maankäytön ratkaisut perustuvat raideyhteyden mahdollistaman lähiliikenteen toteutumiseen. Ilman sitä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavalta putoaa pohja pois. Vihreät edellyttävät, että Espoon tulevista lähiliikenteen asemapaikoista Histan lisäksi myös mahdollinen Myntinmäki kytketään aseman sitovaan rakentamispäätökseen.

Ratahankkeen suunnittelun on arvioitu kestävän ilman mahdollisia valituksia vuoteen 2025 asti. Liikennöinti voisi nykyisen arvion mukaan alkaa vuoden 2031 lopussa. Ihan lähivuosien hankkeesta ei siis ole kyse.

Turun tunnin juna vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Uudella ratayhteydellä vastataan tulevaisuuden tarpeisiin. Uudenmaan väkiluvun odotetaan kasvavan puolella miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa kasvusta on uusia asukkaita, jotka etsivät koteja hyvillä sijainneilla. Samaan aikaan Uudellemaalle syntyy uutta kasvua tavoittelevaa yritystoimintaa. Tämä kehitys vaatii panostuksia alueen infrastruktuuriin, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia joukkoliikenteen kehittämiseen.

On tärkeää, että Espoo on mukana Turun tunnin junan suunnittelutyössä ja kaikissa niissä pöydissä, joissa tehdään myös tulevaan lähiliikenteeseen vaikuttavat ratkaisut. 

Sitoutuminen hankeyhtiöön on myös tärkeä viesti valtiolle ja EU:lle siitä, että Espoo haluaa olla mukana vauhdittamassa tulevaisuuden kestäviä liikenneratkaisuja ja koko Suomen raideverkon vahvistamista. Valtio on jo hakenut EU:ta 37,5 miljoonan euron tukea hankkeen suunnittelukustannuksiin. Tukipäätöksiä odotetaan tulevana kesänä. 

Jos rahaa saadaan, se pienentää kaupungin rahoitusosuutta noin puoleen, eli reiluun viiteen miljoonaan euroon.

Espoon kaupunkiradan jatko toteutettava viipymättä

Espoon kaupunkiradan pikainen jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen on tällä hetkellä Helsingin seudun raideliikenteen kokonaisuuden kannalta merkittävin hanke, ja pääkaupunkiseudun kestävän kasvun näkökulmasta välttämätön. 

Espoon kaupunkirata on edellytys niin Turun tunnin junalle kuin rantaradan kehittämiselle. 

Uudesta yhteydestä hyötyvät myös nykyisen rantaradan varren asukkaat. Sen myötä raidekapasiteettia vapautuu rantaradalla lähiliikenteelle samalla kun uusia alueita saadaan raideliikenteen piiriin. 

Koska kaupunkiradan jatko on urakkasuunnittelua ja toteutusta vaille valmis, se on irrotettu Tunnin juna -hankkeesta. Toteutuksesta sovitaan osana MAL-sopimuksia, joiden neuvottelut ovat jo loppusuoralla. 

Luonto ja ympäristö huomioitava uuden ratayhteyden suunnittelussa

Turun tunnin junan hankeyhtiötä koskevassa sopimuksessa todetaan, että yhtiö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä.

Hallituksen tuoreeseen omistajaohjauksen periaatepäätökseen on kirjattu, että yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä asetettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet. Tämä on huomioitava myös Turun tunnin junan suunnittelussa. 

Espoossa tärkeitä päätöksiä ratalinjauksen ja tulevien asemanseutujen osalta tehdään Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa, joka on seuraavaksi menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen nähtäville.

Espoon valtuusto päättää osakkuudesta Turun tunnin juna -osakeyhtiössä kokouksessaan 27.4. Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa yhtiöön osallistumista.