Ensi keväänä pidetään taas kuntavaalit. Äänestysaktiivisuuden lasku on huolestuttanut pitkään. Espoossa äänestysaktiivisuuden nousu on asetettu yhdeksi poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -kehitysohjelman onnistumisen mittariksi. Viime kuntavaaleissa 65% nuorista jätti äänestämättä. Se tarkoittaa, että nuorten ääni ei vaalituloksessa kuulunut.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi esitti keväällä, että nuoret otetaan mukaan äänestyspaikkojen suunnitteluun, jotta ne olisivat nuorten helposti saavutettavissa.

Jätimme toukokuun valtuustossa asiasta valtuustoaloitteen yhdessä liikunta- ja nuorisolautakunnan varapj. Ekim Özdemirin ja 27 muun valtuutetun kanssa. Aloitteessa esitämme, että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja että nuorten kanssa pohditaan yhdessä myös muita tapoja nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi.

Kiitos Allianssi tärkeän asian esiin nostamisesta!

Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemiseksi yhteistyössä nuorten kanssa

Vuoden 2017 kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 58,9 prosenttia. Huolestuttavaa on, että lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä. Nuorten (18-24-vuotiaiden) keskuudessa äänestysaktiivisuus jäikin vain 35 prosenttiin. Nuorten osuus ennakkoäänistä oli niin ikään myös alhainen, vaikka yleisesti ennakkoon äänestäneiden osuus kaikista äänestäneistä onkin kasvanut useiden kuntavaalien aikana.

Alhainen äänestysaktiivisuus on osallisuuden ja demokratian kannalta ongelmallista. Matala äänestysaktiivisuus on uhka poliittisten päätösten legitiimiydelle ja edustavuudelle. Vaikka demokratian toteutuminen koostuu monista eri ulottuvuuksista, linkittyvät sen näkyvimmät muodot äänestämiseen ja vaaleihin osallistumiseen. Äänestysaktiivisuuden nousu onkin asetettu yhdeksi valtuuston hyväksymän poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -kehitysohjelman onnistumisen mittariksi.

Kunnissa päätetään lukuisista nuorten elämään keskeisesti vaikuttavista asioista. Kuinka julkinen liikenne toimii? Mihin rakennetaan vuokra-asuntoja? Minkälaisia liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjotaan? On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja kuulemisen kysymykset ovat kuntien vastuulla jo lakisääteisestikin. Yksi konkreettinen keino nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on äänestämisen helpottaminen sijoittamalla äänestyspaikkoja nuorten kannalta keskeisiin paikkoihin. Tätä ovat esittäneet useat nuorisojärjestöt yhteisessä kannanotossaan.

Nuorten kannalta keskeisten paikkojen löytämiseksi esitykset äänestyspaikkojen sijainnista kannattaa valmistella nuoria kuullen esimerkiksi yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua nuoria kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja että nuorten kanssa pohditaan yhdessä myös muita tapoja nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi.

Espoossa 18.5.2020

Ekim Özdemir (vihr.) Tiina Elo (vihr.) + 27 valtuutettua