Arvoisa puhemies,

Tuottamamme jätemäärät ovat konkreettinen osoitus siitä, että tapamme kuluttaa luonnonvaroja on kestämätön. Suomen ylikulutuspäivää vietetään tänä vuonna jo ensi lauantaina 10.4.

Jätteen määrän vähentämisellä ja kierrätysasteen nostolla suitsimme luonnonvarojen ylikulutusta, joka on ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy. Eduskunnan käsittelyssä nyt oleva jätelain uudistus vauhdittaa merkittävästi kiertotaloutta ja helpottaa kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää. Tavoitteena on lisätä jätteiden hyötykäyttöä, vähentää päästöjä ja luoda Suomeen uusia työpaikkoja. 

Esityksen avulla yli 50 % suomalaisista tulee lasin, kartongin, metallin ja muovin erilliskeräyksen piiriin ja 65 % biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Esityksellä tavoitellaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista nykyisestä, pitkään paikallaan junnanneesta reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tämä on iso kierrätysloikka!

Arvoisa puhemies,

Uudistuksessa säädetään uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Etenkin paperi, lasi ja metalli kiertävät Suomessa hyvin. Erityisenä haasteena on muovin kierrättäminen. Muita ongelmakohtia ovat puun ja tekstiilin kierrätys. EU:n tavoitteen mukaan puolet markkinoille saatetusta pakkausmuovijätteestä on kierrätettävä vuonna 2025. Tekstiilijätteen erilliskeräys aloitetaan Suomessa vuonna 2023.

Uuden jätelain myötä kierrätys kotitalouksissa lisääntyy. Kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä tulee voimaan erilliskeräysvelvoite: biojätteelle on järjestettävä keräys heinäkuusta 2022 alkaen ja lasille, metallille, muoville sekä kartongille heinäkuusta 2023 alkaen. Biojätteen keräysvelvollisuus laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä kaikkiin asuinkiinteistöihin, jotka ovat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Omakotitalon biojätteen voi edelleen kerätä omaan kompostiin ja se on myös sangen suotavaa.

Kierrätysasteen nostamisen kannalta olennaista on, että uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä varten erilliskerättyä jätettä ei saa enää sijoittaa kaatopaikalle tai polttaa. Kielto ei koske kierrätysprosessissa käyttökelvottomaksi osoittautunutta jäännöstä. Tälle jäännökselle ei aseteta laissa määrällisiä rajoituksia, mutta kierrätysasteen kannalta on olennaista, että sen osuus jää mahdollisimman pieneksi. Tämän takia esimerkiksi muovin kierrätys- ja jatkojalostusmahdollisuuksia on edelleen kehitettävä ja muovin kierrätykseen myös velvoitettava esimerkiksi säätämällä sekoitevelvoitteesta.

Arvoisa puhemies,

Kierrättäminen on yksi tärkeä osa jäteongelman ratkaisua, mutta vielä sitäkin tärkeämpää on vähentää syntyvän jätteen määrää. Meidän on siirryttävä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Se tarkoittaa neitseellisten luonnonvarojen käytön minimointia hyödyntämällä raaka-aineita tehokkaasti ja pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään.

On tärkeää, että EU:n jätedirektiiviin on lisätty säännöksiä, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan ryhtymään toimiin jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi esimerkiksi:

  • kannustamalla kestävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden käyttöön, 
  • perustamalla tuotteille uudelleenkäyttöjärjestelmiä 
  • vähentämällä elintarvikejätteen määrää läpi koko ruokaketjun.

Suomen tuore kiertotalouden edistämisohjelma antaa hyvän pohjan kiertotalouden edistämiselle.

Arvoisa puhemies,

Yksi syy lainvalmistelun pitkittymiseen on ollut eri näkemyksissä siitä, miten jätteiden kuljetus olisi fiksuinta Suomessa järjestää. Jatkossa kunta järjestää keskitetysti kartongin, lasin, muovin, metallin ja biojätteen kuljetuksen. Näin kiinteistöt saadaan laajemmin erilliskeräyksen piiriin ja kuljetukset voidaan toteuttaa logistisesti tehokkaasti. 

Kilpailutuksissa urakat on jaettava osiin alueellisesti ja ajallisesti sekä toteutettava siten, että useampi yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. Näin taataan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet menestyä kilpailutuksissa. PK-yrittäjät ovat menestyneet hyvin kilpailutuksissa, ja haluamme varmistaa, että näin on jatkossakin. On myös huomattava, että jätteenkuljetuyrityksille tulee lisää työtä erilliskeräyksen lisääntyessä. 

Sekajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa nykyinen kaksoisjärjestelmä säilyy. Tämä tarkoittaa, että kunta voisi näiden jätteiden osalta edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtää kuljetuksen järjestämisen kiinteistön haltijan vastuulle.

Arvoisa puhemies,

Jätelain uudistusta on odotettu pitkää ja on tärkeää, että se saatetaan nyt viipymättä maaliin. Tämä on tärkeä edistysaskel matkalla kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja luo myös uusia paikallisia kierrätysalan työpaikkoja sekä mahdollisuuksia kiertotalouden uusille innovaatioille.