Viisi keinoa kestävään tekstii­lien käyttöön

Tiina Elo ja Emma Kari

Avaus julkaistu Vihreiden blogissa 13.9.2022

Käytämme arjessamme tekstiilejä monin tavoin ja käyttö perustuu aivan liian suurelta osin tekstiilien kertakäyttöiseen kulutukseen. Tekstiilialan vaikutukset ilmastoon, ympäristöön ja ihmisiin ovat mittavat ja kasvavat jatkuvasti. Kulutuksemme on kestämätöntä.

Tekstiilien kulutuksella on elintarvikkeiden, asumisen ja liikenteen jälkeen neljänneksi suurin vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen EU:n alueella. Lisäksi sillä on kolmanneksi suurin vaikutus vedenkulutukseen ja maankäyttöön.

Tarvitsemme pikaisia toimia tekstiilialan ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja sosiaalisen vastuullisuuden parantamiseksi. Tähän pyrkii osaltaan EU:n uusi tekstiilistrategia, joka hyväksyttiin EU:ssa viime maaliskuussa. Strategia on parhaillaan ympäristövaliokunnan käsittelyssä.

EU:n tekstiilistrategian päämääränä on, että vuonna 2030 kaikki EU:ssa myytävät tekstiilituotteet ovat kestäviä, korjattavia ja kierrätettäviä sekä valmistettu kestävästi sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteena on tehdä tekstiilien koko tuotantoprosessista läpinäkyvä, lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja velvoittaa tekstiilien tuottajat vastuulliseen toimintaan.

Esittelemme viisi keinoa, joilla tekstiilialan kestävyyttä ja vastuullisuutta voi edistää sekä kansallisesti että EU:n tasolla.

1. Ehkäistään jätteen syntyä ja puututaan ylituotantoon

Jätteen synnyn ehkäisy on tekstiilintuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutusten minimoimisen keskiössä. Ylituotanto ja se, että tekstiilejä ostetaan muuhun kuin tarpeeseen on keskeinen syy sille, miksi tekstiilien tuotannosta sekä niiden hävittämisestä aiheutuu ilmastolle ja luonnolle paljon rasitusta.

Lähtökohdan tulee olla, että tekstiilejä tuotetaan vain tarpeeseen. Tämä vaatii suurta kulttuurista muutosta: kertakäyttökulttuurista luopumista.

2. Otetaan kiertota­lous tekstii­li­tuo­tannon lähtökoh­daksi

Tekstiilituotannon kestävyyden kannalta on olennaista, että tuotteista tehdään pitkäikäisiä, uudelleen käytettäviä ja helposti kierrätettäviä. Jo tuotesuunnitteluvaiheessa on tavoiteltava tekstiilituotteiden elinkaaren pidentämistä laatu ja kestävyys varmistamalla.

Kirpputorit ja secondhand -kaupat ovat palveluita, jotka pidentävät tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta. Uudet palvelumallit ja digitaaliset alustat helpottavat tekstiilien jakamista ja uudelleenkäyttöä entisestään. Tekstiilituotteiden korjaamisesta on tehtävä uuden ostamista kannattavampaa. Siksi Vihreät ovat esittäneet korjauspalveluiden arvonlisäveron laskemista 25 %:sta 10 %:iin.

3. Paranne­taan tekstii­lialan sosiaalista vastuuta

Tekstiilialan valmistusketjut ovat usein pirstaloituneita ja pitkiä ja siksi niitä on vaikea seurata. Tekstiilialalla esiintyy paljon ylipitkiä työpäiviä, huonoja työoloja, riittämätöntä palkkausta ja jopa pakkotyötä.

Ongelmiin puuttuminen vaatii eri toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Mukaan tarvitaan niin yritykset, järjestöt kuin poliittiset päättäjät. Yritykset on velvoitettava huolehtimaan sosiaalisesta vastuusta läpi tekstiilituotannon arvoketjun ja velvoitteet on ulotettava koskemaan kaiken kokoisia yrityksiä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kriteerit on otettava vahvemmin huomioon myös julkisissa hankinnoissa. Meidän on toimittava EU:ssa edelläkävijöinä päästämällä EU:n markkinoille vain vastuullisesti tuotettuja tekstiilejä.

4. Lisätään tekstii­lialan läpinäky­vyyttä ja vastuul­li­suus­mer­kintöjä

Vain läpinäkyvät tuotantoketjut mahdollistavat sen, että epäkohtia voidaan tuoda esiin ja korjata. Läpinäkyvyys on aina vastuullisuuden edellytys: kuluttajien on saatava tieto tuotteen vastuullisuudesta koko elinkaaren osalta ja pystyttävä luottamaan siihen, että tiedot ovat totuudenmukaisia. Tämä vaatii alan yrityksiltä tietoa omasta toimintaympäristöstään sekä kykyä jäljittää tuotteidensa elinkaari alusta loppuun.

5. Otetaan käyttöön uusia kestävämpiä materiaaleja

Käytettyjen tekstiilimateriaalien täytyy olla kasvatettu tai valmistettu kestävästi. Puuvillaa tehoviljellään suuren kysynnän takia alueilla, minne se ei sovellu. Puuvillan viljely vaatii paljon vettä, lannoitteita ja terveydelle haitallisia torjunta-aineita. Siksi puuvillalle on tärkeää löytää korvaavia materiaaleja.

Askelia kohti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja on jo otettu. Uusia kuituja Suomessa kehittävät mm. Spinnova, Infinited Fiber, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Ioncell, VTT, Fortum sekä Metsä Spring.

Tekstiiliteollisuuden ympäristöjälkeä on pienennettävä. Uusien kestävien materiaalien kehittäminen on tähän tehokas keino.