Arvoisa puhemies,

kaivostoiminta ei ole Suomessa kestävää. Siitä kertoo osaltaan se, että olemme tällä eduskuntakaudella saaneet käsiteltäväksi kaksi kansalaisaloitetta (Kaivoslaki nyt ja Kaivostoiminnalle rajat). Kaivoslakia on uudistettu viimeksi vuonna 2011, joten tähän uudistukseen on latautunut paljon odotuksia.

Kiitos kaikille, jotka olette tehneet työtä ja luoneet painetta paremman kaivoslain puolesta. Kansalaisaloitteilla ja kansalaisaktiiveilla on ollut tärkeä rooli nykyisen kaivoslainsäädännön epäkohtien esiin nostamisessa.

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan, mutta askeleita jää otettavaksi myös tuleville hallituksille. 

Vihreät ovat vaatineet kansalaisaloitteissakin esitettyjä parannuksia koko lainvalmisteluprosessin ajan. On valitettavaa, että esimerkiksi eri elinkeinojen välistä intressivertailua ei saatu lakiin mukaan. Työtä tämänkin asian parissa on syytä jatkaa.

Tärkeä muutos nykylakiin on se, että jatkossa kaivoksen avaaminen edellyttää kunnassa hyväksyttyä kaavaa. Jatkossa päätös kaivoksen avaamisesta on siis kuntalaisten valitsemien päättäjien käsissä. 

Arvokkainta luontoamme turvataan sillä, että tässä yhteydessä luonnonsuojelulakiin tehdään sovitut malminetsinnän kiellot kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa. Lisäksi malminetsinnän ehtoja muilla luonnonsuojelualueilla tiukennetaan. Vihreät olisivat halunneet kieltää malminetsinnän kaikilla luonnonsuojelualueilla.

Laajoja ja huolta herättäviä kaivosvarauksia tullaan hillitsemään perimällä kaivosvarauksista varausmaksu ja puolittamalla varauksien voimassaoloaika kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. 

Euron per hehtaari varausmaksu on todella mitätön suurille kaivosyrityksille ja Vihreät olisivat olleet valmiita tätä korottamaan. Onneksi nyt on sovittu, että maksun suuruutta tarkastellaan kolmen vuoden päästä.

On tärkeää, että saamme vielä tällä kaudella käsiteltäväksi ja hyväksytyksi myös kaivosveron. Näin varmistamme etteivät kallisarvoiset mineraalimme ole kaivosyhtiöille ilmaisia. Toinen tärkeä vielä tulossa oleva uudistus on uuden ympäristövastuurahaston perustaminen. 

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelmaan kirjattiin yhdeksi uudistuksen lähtökohdaksi ympäristönsuojelun tason parantaminen. Suomen ympäristökeskus totesi luonnosvaiheessa, että uudistuksen myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat verrattain vähäisiä. On hyvä, että tämän arvion jälkeen lakiin on lisätty esimerkiksi toiminnanharjoittajalle velvoite aktiivisesti ehkäistä ympäristöhaittoja. 

Pidän tärkeänä, että paneudumme ympäristövaliokunnassa tähän tarkemmin ja käymme vielä läpi keinot ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Tällä hetkellä tiedossamme olevat mineraalivarat eivät riitä fossiilittomaan energiaan pohjautuvan infrastruktuurin rakentamiseen globaalisti.

Tapamme käyttää neitseellisiä raaka-aineita on muututtava, jotta voimme sovittaa kulutuksemme maapallon kantokyvyn rajoihin ja säilyttää luontomme myös tuleville sukupolville.

 Vihreän siirtymän kestävä toimeenpano edellyttää uutta teknologiaa, jonka avulla voimme taata mineraalien ja metallien hankinnan kestävyyden. Tämän lisäksi on löydettävä menetelmät, joilla mineraalit, metallit ja muut materiaalit saadaan pidettyä tehokkaasti kierrossa.

Akkuteollisuuden osalta Suomen kannattaa edistää ja vauhdittaa kiertotalouden periaatteisiin nojaavaa akkujen valmistusta, joka ei ole lähtökohtaisesti riippuvaista pääosin kaivosteollisuudesta saatavista neitseellisistä mineraaleista.

Tähänkin on valiokuntakäsittelyissä tarpeen huolella paneutua.

Arvoisa puhemies,

Tämä kauan odotettu ja pitkään työstetty kaivoslain uudistus on nyt tärkeää viedä eteenpäin.

Samalla on kuitenkin jatkettava työtä sen eteen, että tulevaisuuden kaivostoiminta on Suomessa 

  • vastuullista
  • arvokasta luontoamme mahdollisimman vähän tuhoavaa 
  • muut elinkeinot huomioivaa
  • sekä alkuperäiskansan oikeuksia kunnioittavaa. 

Sen me olemme velkaa tuleville sukupolville.