Eduskunta ottaa kantaa valkoposkihanhien metsästykseen ja hyödyntämiseen käsitellessään asiaa koskevan kansalaisaloitteen. Maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistö päätyi esittämään luonnonsuojelulakiin muutosta, joka sallisi poikkeusluvalla tapetun valkoposkihanhen käytön ravinnoksi. 

Vihreät eivät vastusta poikkeusluvalla ammuttujen valkoposkihanhien syömistä sinänsä. Muutosta ei kuitenkaan tule tehdä luonnonsuojelulakiin, sillä se avaisi mahdollisuuden luonnonsuojelulaissa rauhoitettujen eläinten metsästämiseen saaliin saamiseksi. Siksi jätimme valiokunnassa Jenni Pitkon (vihr.) ja Mai Kivelän (vas.) kanssa vastalauseen. Olin valiokunnassa varajäsenenä tuuraamassa Satu Hassia (vihr.) joka oli estynyt. Valitettavasti jäimme kantamme kanssa varsin yksin.

Alla puheeni täysistunnossa. Valiokunnan mietintö ja Vihreiden jättämä vastalause löytyvät täältä.

Arvoisa puhemies,

käsittelemme kansalaisaloitetta valkoposkihanhen metsästyksen sallimiseksi.

Aloite on ymmärrettävä sikäli, että valkoposkihanhen kanta on kasvanut merkittävästi ja laji on muuttunut uhanalaisesta elinvoimaiseksi. 

Hanhet aiheuttavat erityisesti Itä-Suomessa mittavia satovahinkoja ja siksi paine hanhien karkottamiseen ampumalla on kasvanut.

Hanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen on tällä hallituskaudella paneuduttu. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö asettivat työryhmän valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi. Myös ympäristövaliokunnassa olemme asiaa käsitelleet.

Valkoposkihanhityöryhmän raportin mukaan hanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentäminen edellyttää kokonaisvaltaista ratkaisua. Toisaalta tarvitaan lintujen karkottamista poikkeusluvalla ja toisaalta linnuille osoitettuja ruokailupaikkoja, niin kutsuttuja hanhipeltoja. Lintujen  karkotuksesta aseella tai ilman ei ole hyötyä, jos niillä ei ole paikkaa minne siirtyä.

Lisäksi valtion varoista maksetaan korvauksia maanviljelylle aiheutuneista vahingoista. 

Arvoisa puhemies,

Suurimmaksi kiistakysymykseksi on muodostunut se, saako karkottamistarkoituksessa ammuttuja valkoposkihanhia syödä.

Kritiikki maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistön päätöstä kohtaan koskee sitä, olemmeko valmiita heikentämään luonnonsuojelulakia.

Luonnonsuojelulain heikentämiseen ei pidä lähteä, koska asiaan on selkeä ratkaisu, joka olisi kansalaisaloitteen tavoitteen mukainen: Siirretään valkoposkihanhi metsästyslain piiriin.

EU-lainsäädännön ja Bernin sopimuksen vuoksi valkoposkihanhien metsästäminen säilyisi poikkeuslupaperusteisena, mutta ammuttujen valkoposkihanhien hyödyntäminen olisi mahdollista ilman erillisiä poikkeuksia. 

On valitettavaa, että maa- ja metsätalousvaliokunnan valtaenemmistö esitti tämän selkeän ratkaisun sijaan sitä, että luonnonsuojelulakiin tehtäisiin poikkeus, joka sallisi suojellun lajin, tässä tapauksessa valkoposkihanhen, syömisen. 

Erikoiseksi tämän esityksen tekee se, että asiaa on käsitelty tälläkin eduskuntakaudella juurta jaksain ja hallituksen esitys luonnonsuojelulain uudistukseksi on  ilman tällaista muutosta parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. 

Se ettei hallituksen esityksessä luonnonsuojelulaiksi tällaista muutosta ole, osoittaa että kysymys on hyvin periaatteellisesta asiasta. 

Luonnonsuojelulain tarkoitus on suojella luontoa ja sallia eläinten tappaminen vain poikkeustapauksessa vahinkojen välttämiseksi. 

Pidän erikoisena, että valiokunnan enemmistö esittää yhtä lajia koskevan poikkeuksen kirjaamista lakiin, kun tavoite voidaan saavuttaa siirtämällä tämä yksittäinen laji toisen lain piiriin, jonne se soveltuu. 

Valkoposkihanhien siirtoa luonnonsuojelulaista metsästyslakiin puoltaa se, että metsästyslaki on maa- ja metsätalousministeriön vastuulla, ja saman ministeriön vastuualueelle kuuluvat myös elinkeinot, joille valkoposkihanhi aiheuttaa haittaa.

Ei voi välttyä ajatukselta, että kyse on siitä, että maa- ja metsätalousministeriö ei halua ottaa ympäristöministeriöltä vastuulleen hanhivahinkojen korvaamista. Tällainen ministeriön vastahankaisuus ei ole kestävä peruste luonnonsuojelulain heikentämiselle. 

Edustaja Hassi kuvasi tilannetta hyvin. Ja yhdyn edustaja Hassin näkemykseen siitä, että tavoitteen tulee olla, että lajeja voidaan siirtää uhanalaisten listalle ja sieltä pois sen mukaan, miten niiden kannat kehittyvät. 

Arvoisa puhemies,

jätimme valiokunnassa vastalauseen edustajien Pitko ja Kivelä kanssa. Olin valiokunnassa paikalla varajäsenenä. 

Vastalauseen lausumaehdotuksessa esitetään että hallitus valmistelee muutokset, joilla valkoposkihanhi siirretään luonnonsuojelulain piiristä metsästyslain piiriin. Ja että samalla on valmisteltava muutokset, joilla varmistetaan, että valkoposkihanhien maataloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausten maksuun ei tule katkosta.