Arvoisa puhemies,

Elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä. Tämä tunnistetaan myös valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa, joka on nyt eduskunnan käsittelyssä.

Ilmastonmuutos ja luontokato maalaavat monien mieliin synkkää kuvaa tulevaisuudesta. Ydinkysymys on, miten varmistamme tulevien sukupolvien mahdollisuudet onnelliseen elämään. Meidän on siirryttävä luonnon tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire.

Vaikuttavia toimia on jo tehty. Ne ovat johtaneet paitsi puhtaampaan ympäristöön, myös teollisuutemme kehitykseen sekä kilpailukyvyn ja osaamisen kasvuun. Vihreän siirtymän hyödyt ovat näkyneet meillä konkreettisesti erityisesti nyt energiakriisin keskellä. 

Työtä ja päätöksiä luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi on jatkettava tinkimättömästi ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen. Vihreää siirtymää on edistettävä entistä päättäväisemmin ja samalla on huolehdittava siirtymän reiluudesta niin, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Arvoisa puhemies,

Ekologinen kestävyyskriisi ja eriarvoisuuden kasvu aiheuttavat painetta myös taloudelle. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät äärimmäiset sääolot ja luontokadosta johtuva luonnon tarjoamien palveluiden romahdus aiheuttavat vakavia seurauksia niin globaalille kuin kansalliselle taloudelle. 

Käytämme tällä hetkellä luonnonvaroja kestämättömästi suhteessa maapallon kantokykyyn. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on välttämätöntä, että talousjärjestelmämme sovitetaan maapallon ekologisiin rajoihin. 

Uusiutumattomien raaka-aineiden ja fossiilienergian käyttö on korvattava puhtailla uusiutuvilla ja vastuullisilla kiertotalouteen pohjaavilla ratkaisuilla. Luonnonvarojen niukentuessa globaalisti meidän on myös löydettävä nykyistä resurssitehokkaammat tavat luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Ilmastokriisin hillitseminen ja luontokadon pysäyttäminen vaativat radikaalimpaa muutosta ihmisten toimintaan, kuin mitä yleisesti ymmärretään. Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen saattaa kuitenkin jo olla saavuttamassa tarvitsemamme keikahduspisteen. Tällä hetkellä ihmiset ovat jo heränneet kestävämpään kuluttamiseen ja syömiseen. Kestävämmät elämäntavat valtavirtaistuvat. Fossiilisista polttoaineista luopumiselle on yhä enemmän vaihtoehtoja. 

Kestävyyspaneelin julkaisussa Myönteinen tulevaisuus Suomelle puhutaan hankaluusharhasta, joka tarkoittaa käsitystä tarvittavasta muutoksesta hankalampana kuin mitä se todellisuudessa on. Harhaan liittyy käsitys muutoksesta jostain luopumisena, vaikka kyse on ihmisen ja luonnon kannalta kestävämmän ja hyvinvointia paremmin luovan tulevaisuuden rakentamisesta.

Tämä harha on murrettava ja nähtävä vihreä siirtymä mahdollisuutena Suomelle: mahdollisuutena kehittää taloutta, luoda uutta osaamista ja vientimahdollisuuksia sekä vähentää eriarvoisuutta. Ennen kaikkea mahdollisuutena jättää tuleville sukupolville mahdollisuus elää hyvinvoivalla planeetalla.

Arvoisa puhemies,

Elämme tällä hetkellä monien kriisien maailmassa. Se kärjistää helposti keskustelua ja polarisoi mielipiteitä. Tällaisessa tilanteessa voi olla vaikea etsiä myönteisiä ja realistisia tulevaisuudennäkymiä. 

Suomella on kuitenkin kaikki edellytykset olla muulle maailmalle suunnannäyttäjä. Se edellyttää satsauksia laadukkaaseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Elinkeinoelämällä on tärkeä rooli tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Siihen meidän on fiksulla sääntelyllä ja kannusteilla ohjattava.

Olemme jo tehneet Suomessa tärkeitä päätöksiä kiertotalouden valtavirtaistamiseksi, kulutuksen vähentämiseksi, liikenteen sähköistämiseksi, kasvipohjaisen ruokavalion suosimiseksi sekä uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi. Tätä työtä on nyt määrätietoisesti jatkettava.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuuden haasteita emme voi etukäteen tietää, mutta kansanedustajina meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että lainsäädäntö pysyy maailman muutoksissa mukana ja luo pohjaa kestävän tulevaisuuden mahdollistaville ratkaisuille. 

Tarvitsemme päättäjiä, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen ja keskittyvät vaikuttamaan siihen, että saamme säilytettyä planeettamme elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.