Vaalikentillä keskeinen keskustelunaihe ja huoli oli, millainen hallitus Suomeen vaalien jälkeen syntyy. Nyt olemme tilanteessa, jossa suurin puolue Kokoomus on käynnistänyt tunnustelut ja neuvottelut uudesta hallituspohjasta.

Vihreiden vaalitappio oli niin raju, että kynnyksen hallitukseen menoon on oltava korkea. Ajattelen kuitenkin, että hallitusvastuun kantamiseen on oltava valmius, jos on neuvoteltavissa ohjelma joka vie vihreitä tavoitteita merkittävästi eteenpäin.

Hallitustunnustelija Orpon kysymysten kattavuus oli positiivinen yllätys. Eilen eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa hyväksymissämme vastauksissa on hyvin koottuna Vihreiden keskeiset tavoitteet ja keinot kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Nostan tähän muutaman huomion erityisesti ekologisen kestävyyden ja talouden näkökulmasta, koska ajattelen että niissä onnistuminen on kriittistä hyvinvointiyhteiskuntamme ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Vihreiden vastaukset kokonaisuudessaan löydät täältä.

Maailma on valtavan kestävyysmurroksen edessä. Siihen vastaaminen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin tarttuminen on suomalaisten, yritysten ja yhteisen ympäristömme etu. Suomea on uudistettava niin, että tulevaisuudessa yhteiskuntamme ja taloutemme toimii luonnon asettamissa rajoissa. Vähentämällä luonnonvarojen kulutusta, edistämällä kiertotaloutta, siirtymällä päästöttömiin ratkaisuihin ja parantamalla luonnon tilaa vahvistamme taloutta ja hyvinvointia kestävästi. Samalla turvaamme maamme kansallista luontoperintöä tuleville sukupolville.

Olennaista on, että kestävät valinnat tehdään kaikille helpoiksi ja saavutettaviksi taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Tämä muutos ei tapahdu ilman elinkeinoelämän ja yritysten vahvaa panosta. On välttämätöntä, että valtio luo edellytykset Suomen talouden uudistumiselle ja reilulle kilpailulle, jotta ihmiset ja yritykset pystyvät tarttumaan vihreän siirtymän, teknologian kehityksen ja luovan talouden luomiin mahdollisuuksiin kestävällä tavalla. Tulevaisuuden taloudellisia voittajia ovat ne, jotka kehittävät ratkaisut luonnonvarojen ylikulutuksesta irtaantumiseen.

Vihreät ovat sitoutuneet siihen, että viimeistään vuoteen 2035 mennessä valtion talous on tasapainossa ja Suomi on hiilineutraali hyvinvointivaltio.

Olemme esittäneet, että tällä vaalikaudella sopeuttaisimme julkista taloutta menoleikkauksin ja veronkorotuksin kolmella miljardilla eurolla muun muassa karsimalla erityisesti ympäristölle haitallisia ja tehottomia yritystukia, tekemällä ekologisen verouudistuksen, uudistamalla terveysperusteista verotusta sekä tehostamalla julkisia hankintoja. Ekologisella verouudistuksella tarkoitetaan verotuksen painopisteen siirtämistä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti kulutuksen ja haittojen verottamista.

Lisäksi tällä kaudella on päätettävä rakenteellisista uudistuksista: tavoittelemme työllisyysasteen vahvistamista 80 prosenttiin ja työhön johtavan maahanmuuton vauhdittamista. Nämä vahvistaisivat pidemmällä aikavälillä lisäksi julkista taloutta kolmella miljardilla eurolla. Yhteensä näillä päätöksillä olisi pidemmällä aikavälillä kuuden miljardin euron positiivinen vaikutus julkiseen talouteen.

Vihreiden kuuteen kynnyskysymykseen kiteytyvät ne keskeiset asiat, joiden on toteuduttava, jotta voisimme lähteä hallitukseen. Pidän tärkeänä, että mukana on tiukkojen ilmasto- ja luontotoimien lisäksi myös eläinten oikeuksien parantaminen.

Vihreillä on seuraavat kynnyskysymykset:

  • Hallituskaudella tehdään tarvittavat päätökset, jotta Suomi pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Säädetään vahva luontolaki ja suojellaan valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Lisäksi eläinten oikeuksia parannetaan.
  • Varmistetaan, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ja täyttää EU-ilmastovelvoitteet. Hallitusneuvotteluissa sovitaan riittävästi konkreettisia toimia päästövähennysten ja hiilinielujen vahvistamiseksi.
  • Koulutuksen ja kulttuurin rahoitusta tai opintorahaa ei leikata. Suomalaisten koulutustasoa nostetaan, oppimiseroja kavennetaan ja osaajapulaan vastataan.
  • Julkisen talouden tasapainoa vahvistetaan. Uudistetaan taloutta parantamalla Suomen houkuttelevuutta vihreän siirtymän investointien kohdemaana, vauhdittamalla merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa ja lisäämällä valtion TKI-rahoitusta.
  • Hoitoonpääsyä on parannettava ja mielenterveyspalveluiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. Kaikista köyhimpien toimeentulosta ei leikata.
  • Toimitaan aktiivisesti kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden eteen ja varmistetaan niiden toteutuminen. Emme osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen tai edistää Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vastaukset kokonaisuudessaan antavat hyvän pohjan seuraavan neljän vuoden työlle. Aika näyttää, tehdäänkö työtä oppositiossa vai hallituksessa.

Joka tapauksessa toivon, että vastauksemme osaltaan kirittävät seuraavaa hallitusohjelmaa Suomea kestävästi uudistavaan suuntaan.