Jätimme Risto Nevanlinnan kanssa 23.8.2022 valtuustoaloitteen, jossa esitimme että Espoon kaupunki selvittää, mitkä kaupungin omistuksessa olevat, luonnoltaan arvokkaat ja kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueet olisivat liitettävissä Nuuksion kansallispuistoon ja tarjoaa niitä valtiolle osaksi Nuuksion kansallispuistoa.

Valtuusto käsitteli aloitevastauksen kokouksessaan 24.4.2023. Kaupunginhallitus päätti vastausta käsitellessään esityksestäni kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin omistamien Nuuksion kansallispuistoon rajautuvien luonnonsuojelualueiden tarjoamista osaksi kansallispuistoa.

Näin ollen emme tehneet toivomuksia valtuuston kokouksessa. Alla pitämäni puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Nuuksion kansallispuisto ja sitä ympäröivät luontoalueet muodostavat valtakunnallisestikin arvokkaan ja merkittävän ekologisen kokonaisuuden. Kansallispuiston perustaminen oli liki 30 vuotta sitten merkittävä luontoteko, kiitos kaikille asiaan tuolloin vaikuttaneille.

Monet metsäluontotyypit ja metsälajit ovat Suomessa uhanalaisia. Tiedämme, että vanhoja metsiä on suojeltu liian vähän erityisesti eteläisessä Suomessa. Nuuksion kansallispuisto edustaa juuri näitä riittämättömästi suojeltuja metsäekosysteemejä. 

Samaan aikaan Nuuksion kansallispuisto on tärkeä retkeilyalue koko pääkaupunkiseudun asukkaille ja myös matkailijoille. Kävijämäärien kasvaessa haasteena on, miten luontokokemuksia ja -elämyksiä pystytään tarjoamaan kävijöille niin, että monimuotoinen lajisto ja luontotyypit pystytään samalla turvaamaan.

Retkeilijämäärien kasvun lisäksi paineita Nuuksion järviylängön metsäluonnolle kasvattaa asutuksen lisääntyminen kansallispuiston liepeillä, kun Pohjois- ja keski-Espoon kaavoitus etenee. Tässä tilanteessa kansallispuiston laajentaminen on yksi keino keventää luontoon kohdistuvaa painetta.

Laajentaminen nousi julkiseen keskusteluun viime vuonna, kun Helsinki käynnisti neuvottelut valtion kanssa omistamiensa laajojen virkistysalueiden myymiseksi osaksi kansallispuistoa. Luukin, Vaakkoin, Salmen, Karjakaivon ja Pirttimäen virkistysalueet laajentaisivat kansallispuistoa jopa 3000 hehtaarilla, kun sen koko nyt on reilu 5500 hehtaaria.

Samassa yhteydessä olisi luontevaa tarkastella myös Espoon omistamien Nuuksioon kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueiden tarjoamista osaksi kansallispuistoa. Siksi teimme valtuutettu Nevanlinnan kanssa tämän aloitteen. Kiitos kaikille allekirjoittaneille tuesta ja asiaa valmistelleille viranhaltiijoille vastauksesta. 

Vastauksessa käydään läpi kaupungin omistamia potentiaalisia kohteita, joita kansallispuistoon voisi liittää, mutta ei oteta kantaa siihen, miten asian kanssa tulisi edetä. 

Kaupunginhallituksessa päätimme kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin omistamien Nuuksion kansallispuistoon rajautuvien luonnonsuojelualueiden tarjoamista osaksi kansallispuistoa. Toivottavasti tämän kanssa päästään rivakasti eteenpäin.

Vastauksessa nostetaan esiin myös valtuuston hyväksymän Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman kohteet, jotka rajautuvat kansallispuistoon ja voisivat näin luontevasti olla osa sitä. Lisäksi vastauksessa todetaan, että kansallispuistoon olisi luonnonsuojelullisesti järkevintä liittää alueita, jotka eivät nykyisellään jo ole luonnonsuojelualueiksi rauhoitettuja. Tämä toisi luonnontilan parantamisen näkökulmasta eniten lisäarvoa.

Kansallispuiston laajentamiskeskustelussa on nostettu esiin huoli erilaisten harrastusten ja tapahtumien rajoittamisesta. Esimerkiksi on nostettu muun muassa suunnistus. Ymmärrän hyvin tämän näkökulman. Onkin tärkeää, että kansallispuiston laajennusta tarkasteltaessa otetaan myös virkistysarvot ja eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioon. 

Kuitenkin kansallispuistojen keskeinen tehtävä on nimenomaan luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Hyvät valtuutetut,

Ajattelen, että Nuuksion kansallispuiston laajentamista Espoon kaupungin maille on luontevaa tarkastella laajemmin osana Luontoviisas Espoo -tiekartan valmistelua. Tiekarttatyö tähtää Espoo-tarinassa asetettuun tavoitteeseen Espoon luonnon kokonaisheikentymättömyydestä vuoteen 2035 mennessä.

Tähän työhön liittyen meillä on kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristön toimialan lautakuntien yhteinen seminaari 17.5. Todella tärkeää, että tämäkin työ etenee ja toivon tosiaan, että tätä kansallispuistoasiaakin voidaan vielä siinä yhteydessä tarkastella.

En kuitenkaan näe fiksuna, että Espoon prosessi kytkettäisiin Helsingin alueiden mahdolliseen luovuttamiseen. (Tätä esitti toivomuksessaan Rkp:n edustaja. Toivomus ei mennyt läpi).