Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastuullisesta vesilintujen metsästyksestä. Tässä kysymykseni kokonaisuudessaan:

Eduskunnan puhemiehelle

EU:n biodiversiteettistrategiassa kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä monimuotoisuus kuitenkin edelleen vähenee. Elinympäristöjen muutos ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vaikuttavat merkittävästi myös vesilintukantoihin. 

Vesilintukantojen taantuminen on pysäytettävä. Se edellyttää toimintakulttuurin muuttamista vesilintujen metsästyksessä. Metsästäjien saaliiksi joutuu vuosittain myös erittäin uhanalaisten ja äärimmäisen uhanalaisten vesilintujen yksilöitä. Toissa vuonna Suomessa ammuttiin Luonnonvarakeskuksen mukaan 841 jouhisorsaa. Laji on määritelty Suomessa ja koko Euroopassa uhanalaiseksi, mutta siitä huolimatta se on Suomessa riistalintu.

Uhanalaistuneiden lajien suojelu jää liian usein laahaamaan jälkeen lajin todellisen elinvoimaisuuden tilasta. Etenkin vakavammin uhanalaisten lajien kantojen osalta muutokset voivat lyhyessäkin ajassa olla tuntuvia, ja siksi reagointia on parannettava ja nopeutettava. 

Vesilinnustuksen, riistanhoidon ja myös kaupallisten metsästyspalveluiden tarjonnan on muututtava ollakseen ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Valtaosa metsästäjistä ei hyväksy perinteisten vesilinnustustapojen rinnalle käyttöön otettuja paikallisesti huomattavan suuria saaliita tuottavia metsästystapoja, kuten riistaruokintaa, joka pahimmillaan houkuttelee läheisiltä luonnonsuojelualueilta vesilintuja ammuttavaksi. Nämä metsästystavat aiheuttavat metsästäjäkunnan sisäisten erimielisyyksien lisäksi ristiriitaa metsästäjien ja sidosryhmien välillä.

Riistavesilintulajien toisistaan poikkeavat kannanhoidolliset tavoitteet ja tarpeet, yhteiskunnan muuttuvat normit, vesilinnustuksessa tapahtuneet muutokset sekä muun muassa lintuinfluenssan leviäminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tähän asti käytössä olleet metsästyssäätelyn mekanismit eivät ole ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä eivätkä kestä myöskään eettistä tarkastelua.

Metsästystä on säädeltävä siten, että sen harjoittaminen on eettisesti kestävää ja ettei lajien kantoja vaaranneta. Uhanalaisten lajien metsästäminen on kiellettävä ja taantuvien vesilintulajien metsästystä on rajoitettava varovaisuusperiaatteella. Varovaisuusperiaatteen mukaan kantojen vähentymisen jatkuessa metsästyksen säätelytoimia ei voida lykätä mahdolliseen tieteellisen tiedon puuttumiseen tai metsästyksen merkityksen tarkempiin selvittämistarpeisiin vetoamalla. Suomessa vesilintukantoja on seurattu 1980-luvulta lähtien, joten käytettävissä on varsin hyvät tiedot niiden kehityksestä.

Vesilinnut on lajiryhmä, jolta on ihmistoiminnan vuoksi kadonnut suurin osa luontaisista poikue-elinympäristöistä eli kosteikoista. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa käynnistettyjen HELMI-elinympäristöohjelman ja SOTKA-lehvähdysaluehankkeen sekä niiden laajamittaisen elinympäristö- ja vieraspetotyön jatkuvuus on turvattava.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti keväällä 2022 työryhmän valmistelemaan esitystä vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategiaksi. Työryhmä esittää vesilintukantojen taantumisen pysäyttämiseksi muun muassa lajikohtaisia metsästyskieltoja, riistaruokinnan rajoittamista sekä metsästysaikojen tarkastamista niin, etteivät ne osu päällekkäin lintujen pesinnän kanssa. Erityisen keskeistä olisi nyt puolisukeltajasorsien metsästysverotuksen rajoittaminen, johon liittyy esimerkiksi kannanvaihteluihin sopeutuvan metsästyksen säätelyjärjestelmän kehittäminen, jota ryhmä esitti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa, että vesilintukannat saadaan elpymään ja vesilintuihin sekä vesilinnustukseen liittyvät konfliktit vähenemään,

ja miten hallitus aikoo edistää vastuullisen vesilintujen metsästyksen ja riistalintutarhauksen strategiassa vaikuttaviksi tunnistettuja toimenpiteitä, ja saadaanko ne käyttöön tulevaksi metsästyskaudeksi?