Kokouksessa eniten puhuttivat Tapiola ja Finnoo.

Infossa kävimme keskustelua kokousmateriaalien julkisuudesta. Nyt käytäntö on se, että lista julkaistaan netissä kokousta edeltävänä perjantaina. Listan liitteet eivät ole julkisia ennen lautakunnan kokousta.

Olen kritisoinut tätä systeemiä alusta asti, ja nyt käytännön muuttamista selvitetään. Keskustelussa tuli esiin erilaisia näkemyksiä, mutta valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että viralliset liitteet tulisivat julkisiksi yhtä aikaa listan kanssa. Pohjaksi selvitetään muiden suurten kuntien käytännöt. Toivotaan, että saadaan päätöksenteon avoimuutta tältä osin lisättyä.

Lista-asiat:

3. Finnoo

Päätettiin laittaa yleiskaavaluonnos nähtäville. Suunnittelua on linjattu melko tarkkaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa. Nyt on tärkeää tehdä lisää selvityksiä ja  saada palautetta luonnoksesta, jotta näemme, minkälaiset ratkaisut alueella ovat mahdollisia ja hyviä. Lautakunta ei siis ottanut vahvasti kantaa siihen, että asemakaavaluonnos sellaisenaan olisi hyväksyttävissä.

Jotta päätöksentekoprosessi selkiytyisi myös kuntalaisille ja jotta päätöksestä kävisi myös ilmi, mitkä ovat kipukohdat, lautakunta teki seuraavan lisäpäätöksen:

”Lautakunta korostaa, että kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 6.6.2011 tekemä päätös ohjaa myös osayleiskaavan jatkovalmistelua, joskin huomattava osa päätöksen edellyttämistä selvityksistä ja muista toimista toteutetaan yksityiskohtaisemmin vasta asemakaavoituksessa ja muissa toimenpiteissä. Esimerkiksi Ryssjeholmenin, merentäyttöjen ja korkean rakentamisen osalta selvitetään useita erilaisia vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.”

Lisäksi hyväksyttiin vielä esitykseni, jolla kiirehditään lintukosteikon suojeluvaihtoehtojen selvittämistä:
”Osayleiskaavan jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen päätöksen mukaisesti riittävän perusteellisesti erilaiset juridiset mahdollisuudet lintukosteikon suojelemiseksi.”

Tässä yhteydessä nostin vielä esiin tarpeen selvittää laajemmin korkean rakentamisen paikat Espoossa, jottei torneja esitetä joka metroasemalle. Asia käsitellään osana Arkkitehtuuriohjelmaa, jonka valmistelu käynnistyy tänä syksynä.


4. Koivu-Mankkaa II

Tästä käytiin etukäteen sen verran kriittistä keskustelua, että esittelijä poisti sen listalta.

5. Kaavoituksen työohjelman seuranta

Tämä merkittiin tiedoksi keskustelun kera.

Nostin esiin pyöräilyn kehittämisen tilanteen. Kaavoituksen työohjelmaan on kirjattu ”Espoon pyöräilyverkoston kehittämisohjelma”. Liikennesuunnitteluyksikössä on tarkoitus laatia yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa pyöräilyreitistön kehittämisohjelma. Tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuutta liikkumisessa.

Teknisessä lautakunnassa puolestaan on pöydällä ”Kevyen liikenteen kehittämisohjelma”. Teknisen keskuksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteistyönä laadittuun ohjelmaan sisältyy pitkän tähtäimen rakentamisohjelma uusista kevyen liikenteen hankkeista sekä esimerkkinä yhden nykyisen kevyen liikenteen väylän laatureittitarkastelu parannusehdotuksineen (Martinsillantien – Kivenlahdentien kevyen liikenteen väylä).

Kyse on paljolti samasta asiasta, tosin näkökulma on erilainen. Kaupunkisuunnittelussa on lähdetty nimenomaan pyöräilyn edistämisestä, kun taas teknisessä keskuksessa ohjelma käsittelee pyöräilyä ja kävelyä yhdessä kevyenä liikenteenä.

Jos Espoossa halutaan oikeasti nostaa pyöräilyn kulkumuoto-osuutta, se edellyttää, että pyöräilyä ja kävelyä tarkastellaan erilaisina kulkumuotoina. Se, että mahdollistetaan sujuva ja nopea pyöräily erillisillä väylillä ei ole heikoimmilta pyöräilijöiltä (lapset ja vanhukset) pois, vaan päin vastoin parantaa liikenneturvallisuutta. Näistä on olemassa kovaa faktaa maailmalta.

Nyt tarvitaan pyöräilyn edistämisen parempaa koordinointia keskusten kesken. Tarvitsemme pyöräilystä vastaavan henkilön, joka varmistaa, että kaavoihin varataan riittävästi tilaa fiksuille pyöräteille, ja että fiksut ratkaisut toteutetaan teknisen keskuksen puolella.

Meillä on myös valtavasti asiantuntemusta pyöräilyjärjestöissä. Tänään sitä käytettiin hyväksi, kun tekninen lautakunta jalkautui aktiivien kanssa Leppävaaran keskustaan. Olisin mielelläni osallistunut, mutta istuin sen sijaan lautakunnan kokouksessa.

6. Ruukinranta
Valmistelija totesi, että asiassa on vielä sen verran selvitettävää, että on parempi siirtää käsittelyä. Poistettiin siis listalta.

7. Tapiola
Saimme infossa kattavan esittelyn kuvineen uusista suunnitelmista. Suunnitelmat ovat kehittyneet lautakunnan linjausten mukaisesti. Suunnittelualuetta on laajennettu niin, että nyt esitetään koko 80-luvulla rakennetun keskuksen uudistamista. Tarkoitus on rakentaa uusia asuintaloja vanhojen tilalle, paljon vihreitä kansipihoja, jotka ilmentävät osaltaan Tapiolan puutarhakaupunkiluonnetta.

Keskusta-alueella katutilaa on avattu maan tasossa. Länsituulenkuja muodostaa tärkeän kaupunkitilaa jakavan avoimen tilan. Itätuulentien ja -kujan osalta on vielä kehitystyö käynnissä, mutta tavoitteena on sielläkin vähemmän tunnelia ja enemmän avointa katutilaa.

Satakielitalon tilalle on suunniteltu neljä asuinkerrostaloa (sijoittuvat tontille). Lisäksi nykyisen palvelutalon tilalle esitetään kolmea melko korkeaa kerrostaloa.

Haasteellisin on edelleen varsinainen keskustakorttelin suunnitelma (ns. Aslakin talo). Edelleen suunnitelman ydin on liikerakennusten päälle tulevat neljä asuintornia. Tornien pihakansi olisi täysin julkista tilaa.

Museovirasto vastustaa asuintornien rakentamista, samoin Tapiolan Kilta on erittäin kriittinen. Itsekin mietin, ovatko ne liian massiiviset Tapiolan kaupunkikuvassa.

Päätösasiana lautakunta hyväksyi 17 teesiä jatkotoimien ohjeeksi. Itse kaavaehdotus tullee lista-asiana lautakuntaan 7.9. Tarkoitus on, että valtuustoryhmät voivat käsitellä asiaa kokouksissaan 5.9. Päätöksiä pyritään tekemään lautakunnassa 20.9.

8. Kaitaa, Kaitamäki, muutos

Tämä meni esityksen mukaan.