Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu ensi viikolla poikkeuksellisesti tiistaina.

Infossa saamme esittelyn nähtävillä olleesta Finnoonkartanon kaarteen asemakaavasta. Vihdoin pääsemme konkretiaan Finnoontien pohjoisen linjauksen osalta. Nyt alkaa olla korkea aika lautakunnan päättää tien paikasta.

Lista-asiat:

Tapiola, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville

Tämä jäi viime kokouksessa pöydälle ja nyt on päätösten aika. Kiinnostuneena odotan, löytyykö keskustakokonaisuuteen sellaista maisemallista ja toiminnallista ratkaisua, jolla voitaisiin mennä yhteistuumin eteenpäin. Jos ei hyvää kompromissia löydy, jää vaihtoehdoksi palautusesityksen tekeminen.

Blominmäki, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Uuden jätevedenputsarin kaava, jota viedään eteenpäin rinnan osayleiskaavan kanssa. Valmistelussa on otettu luontoarvot hyvin huomioon, ja suuri osa alueesta jää virkistysalueeksi. Ongelmallinen kohta on kehä III:n yli kulkevan ekologisen viheryhteyden turvaaminen. Tiealue on laajenemassa jopa 80 metriä leveäksi, kun 2+2 kaistaiseksi levennettävän Kehän molemmin puolin tulee vielä rinnakkaistiet. Yksi Etelä-Espoon liito-oravakannan tärkeimmistä yhteyksistä pohjoiseen kulkee alueen kautta.

Liito-oravaselvityksessä esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja kulkuyhteyksien turvaamiseksi ja todetaan, että yhteyden kriittisyyden takia niistä olisi toteutettava useampia. Tiealuetta koskeviin kaavamääräyksiin on lisätty yleinen pykälä liito-oravan liikkumisen turvaamiseksi, mutta minusta kaavaehdotukseen mennessä sitä pitäisi täsmentää, että on oikeasti velvoittava.

Lisäksi kyselen taas pyöräilyn ja kävelyn yhteyksistä. Liikennealue ulottuu Myntinsolmun eritasoliittymään asti.

Matinkylä, Tiistinniitty, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Kaava on ollut lautakunnassa viimeksi vuonna 2008 ja nähtävillä 2009. Sen jälkeen on tehty merkittäviä muutoksia, mutta listatekstissä todetaan, ettei kaavaehdotusta tarvitse laittaa uudelleen nähtäville, koska niitä maanomistajia, joihin muutokset vaikuttavat, on kuultu erikseen. Kyselen tästä.

Suunnittelun haasteena on ollut melu ja ilman epäpuhtaudet. Länsiväylän eteläpuolelle noin 50 metrin päähän on suunniteltu muurimainen asuinkerrostalo (3-5 kerrosta), joka suojaa aluetta melulta. Länsiväylän puoleiseen julkisivuun joudutaan kaavamääräyksellä vaatimaan erityisratkaisua, jotta äänieristävyys on riittävä. Autopaikat sijoitetaan talon ja Länsiväylän väliin niin, että niistä muodostuu vähintään kolmemetrinen viherkatteinen meluvalli.

Hieman arveluttaa melualueelle rakentaminen ilman uutta nähtäville panoa. Sinänsä suunnitelma näyttää minusta melko onnistuneelta, ja tiivistäminen on perusteltua, kun ollaan kilometrin päässä Matinkylän tulevalta metroasemalta.

Ainut vanhaan Frisansin tilakeskukseen kuulunut säilynyt rakennus on merkitty säilytettäväksi.

Alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkee kevyen liikenteen reitti, joka on osa tulevaa Länsiväylän kevyen liikenteen verkkoa. Sille on listatekstin mukaan varattu tila Etuniementien eteläpuolen jalkakäytävälle. Kyselen, onko tilaa varmasti riittävästi pyöräilyn pääreitiksi.

Leppävaara, Perkkaa IIB, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tavoitteena on muuttaa Kehä I:n varrella sijaitseva pysäköintitalokortteli toimistorakentamiselle. Poistuva pysäköinti järjestetään saman maanomistajan toisella tontilla muuttamalla rakentamaton toimistorakennusten korttelialue pysäköintiin. Tontit omistaa Sponda Oyj.

Tämä oli keväällä lautakunnassa, jolloin meni yksimielisesti nähtäville. Puolestani on ok.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2012-2014

Esitetään kaupunkisuunnittelukeskukseen kahta uutta vakanssia: arkkitehti  ja liikennesuunnitteluinsinööri. Nämä mahtuvat kehykseen. Talousarvioesitys on käyttötalouden menojen osalta 100 000 euroa suurempi kuin 2011.

Lisävakansseja perustellaan T3-alueen ja metron varren maankäytön suunnittelun kasvavalla työmäärällä, jota lisää mm. päätös Aalto-yliopiston tulosta Otaniemeen. Liikennesuunnittelua työllistävät metron lisäksi Kehä II:n kevennetty suunnitelma ja tiederatikka. Yksi painopiste on lähiöiden kehittäminen, jossa korostetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja eri toimijoiden yhteen saattamista.