Tässä tämän päiväisen kokouksen päätökset.

Infossa esiteltiin Finnoontien pohjoisen linjauksen tilannetta. Palautetta tuli seitsemältä taholta ja se on pääosin positiivista. Hoputimme valmistelua, jotta saadaan kaava pian valtuustoon ja lainvoimaiseksi. Nyt näyttää vahvasti siltä, että Finnoon suunnittelu jatkuu tältä pohjalta!

Lista-asiat:


Tapiola, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville

Asiasta keskusteltiin pitkään niin infossa kuin varsinaisessa kokouksessakin. Lähtökohtana esitettiin, että kaavan toteutuminen esitetyillä rakennusoikeuksilla on Tapiolan keskustan uudistumisen edellytys.

Ihmettelin, miksei meille esitetty pyydettyjä vaihtoehtoja pienemmällä rakennusoikeudella, eikä kerrottu lukuja, johon esitetty rakennusoikeus perustuu. Vastaukset olivat ympäripyöreitä tyyliin ”esitetään niitä vaihtoehtoja, joihin tilaaja sitoutuu.” Tuli mielikuva, että Tapiola-yhtiöt saa mitä pyytää.

Ymmärrän hyvin, että asuntorakentaminen on osa Tapiolan uudistamisen konseptia, ja rakennusoikeutta tarvitaan uudistusten rahoittamiseen. Sitä en sen sijaan ymmärrä, miksei lukuja tuoda julki.

Tämä prosessi osoittaa hyvin, että päätöksenteon valmistelun avoimuutta on lisättävä. Olen tehnyt valtuustoaloitteen päätöksenteon valmistelun avoimuuden lisäämiseksi, jonka kaupunginhallitus palautti uudelleen valmisteltavaksi.

Hankkeen taloudelliset laskelmat ja niiden perusteet on saatava julkisiksi, jotta ehdotuksia voidaan arvioida myös niiden pohjalta. Merituulentien päällä on kyse kaupungin omistamasta rakennusoikeudesta, jota on tarkoitus myydä Tapiola-yhtiöille Tapiolan keskustan uudistamisen rahoittamiseksi. Montako miljoonaa arvioidaan saatavan, ja mitä sillä on tarkoitus tehdä?

Pääosin olen tyytyväinen siihen, että Tapiolan keskustan kaava on parantunut jokaisella käsittelyllä. Julkista avointa tilaa on lisätty ja liikkumista kansien välillä selkeytetty. Asukkaiden ja luottamushenkilöiden sitkeä vaikuttamistyö ei siis ole mennyt hukkaan!

Jotta kannen päälle tulevien asuintornien osalta löydettäisiin toiminnallisesti ja visuaalisesti paras mahdollinen ratkaisu, lautakunta päätyi suosittamaan arkkitehtikilpailua. Tämä innostaa varmasti arkkitehteja visioimaan tulevaisuuden Tapiolaa. Itse pidän ajatuksesta, että puu olisi näkyvä elementti uuden Tapiolan rakennuksissa.

Sain lisättyä päätökseen, että nähtävillä olon aikana ehdotuksen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön arvioidaan tähänastisia selvityksiä laajemmin siten, että mukana ovat myös lähialueiden uudet suunnitelmat.

Tähdensin, että arviointi on tilattava puolueettomalta taholta. Näin päästään tilanteesta, että vaikutusten arvioinnin on tehnyt kaavan laatija eli arkkitehtitoimisto SARC. Myös museoviranomaisten kanssa on syytä jatkaa tiivistä vuoropuhelua.

Tärkeänä parannuksena pidän sitä, että asemakaavaehdotukseen merkitään pyörätieyhteys Tapiontieltä kirkon itäpuolelta Leimuniityn yli metroaseman kohdalle. Näin saadaan pyöräily idästä tultaessa sujuvaksi ja Leimuniittyä pääsee ihailemaan auton lisäksi myös pyörän selästä.

Tapiolan pyöräilyreittien osalta on tehty ansiokasta kehitystyötä kiitos mm. Etelä-Tapiolan lukion Fillarit liikkeelle! -projektin. Tulokset pitää saada myös kaavoihin ja katusuunnitelmiin, jotta hankkeet myös toteutetaan!

Koska pidin osoitetun rakennusoikeuden määrän perusteluja riittämättömänä, jätin päätökseen pöytäkirjamerkinnän: ”jatkosuunnittelussa pitää mielestäni arvioida myös nyt esitettyä pienempää kokonaisrakennusoikeutta asuintornien osalta.”

Yleisen kiinnostavuuden takia kaavasta pidetään erillinen asukastilaisuus, jossa puheenjohtajina toimivat lautakunnan puheenjohtajat. Näin pääsemme  käymään jatkosuunnitelmista keskustelua asukkaiden kanssa myös livenä.

Blominmäki, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Nyt hyväksyttiin kaavan lähtökohdat ja tavoitteet. Toin huolen liito-oravien mahdollisuudesta päästä levenevän katualueen yli ja kyselin perusteita Kehä III:n eteläiselle rinnakkaistielle. Rinnakkaistie tarvitaan Kehä III:n häiriötilanteita varten ja koska eteläisemmän Ison maantien kapasiteetti ei riitä, eikä sitä kulttuurihistoriallisista syistä voida parantaa toimivammaksi.

Luontoarvot ja ekologisen yhteyden turvaaminen oli esityksessä hyvin huomioitu, joten tämä meni esityksen mukaan.


Matinkylä, Tiistinniitty, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Tämän osalta kyselin alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkevan pyörätieyhteyden toimivuudesta ja tein seuraavan lisäyksen: ”Lautakunta edellyttää, että katusuunnittelussa kiinnitetään huomiota pyörätien toimivuuteen Länsiväylän eteläpuolella.”


Leppävaara, Perkkaa IIB, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Tulossa toimistotalo parkkihallin tilalle. Tämä meni esityksen mukaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2012-2014

Esityksen mukaan. Toivottavasti kaupunginjohtaja sisällyttää uudet arkkitehdin ja liikennesuunnitteluinsinöörin vakanssit esitykseensä. Liikennesuunnitteluinsinööri saisi sitten mielellään olla pyöräilyn kehittämisestä innostunut henkilö!