Lautakunta kokoustaa poikkeuksellisesti jo tiistaina. Isoina asioina Blominmäen osayleiskaava, Tapiolan urheilupuisto sekä Matinkylän kehittämislinjaukset.

Infossa kuulemme lisäksi Otaniemen metroaseman lähialueen arkkitehtikilpailun toteuttamisesta sekä Leppävaara-Vermo -alueen liikennejärjestelyistä.

Kokousasiat

– Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (pöydälle 1.2.2012)

Ydinongelma on siis se, miten maakunnallinen ekologinen yhteys voidaan turvata. Näkinmetsästä on taisteltu vuosikausia ja nyt ollaan linjaamassa luontoarvojen merkitystä melkoisen merkittävällä tavalla.

Alueesta on tehty erittäin ansiokas ekologisten yhteyksien ja virkistyskäytön selvitys.

Selvityksessä todetaan, että koska kaavaluonnoksen mukaiseen maankäyttöön liittyy useita epävarmuustekijöitä (Lohja-rata, Kehä III:n yli-/alikulun toteutus, katuverkko ja puhdistamon huoltoyhteydet) kaava-alueen ekologista verkostoa ei tulisi mitoittaa minimiratkaisuna.

Ja edelleen ote selvityksestä: ”Blominmäen osayleiskaava-alueella on tavoitteena tärkeän maakunnallisen ekologisen yhteydet toimivuuden säilyttäminen. Maakunnallinen yhteys voidaan turvata vain säilyttämällä kaikki ekologiseen verkostoon kuuluvat alueet rakentamattomina ja metsäisinä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osayleiskaava-alueelle ei tulisi osoittaa jo tiedossa olevien jätevedenpuhdistamon ja sen ajoyhteyksien, Kehä III:n leventämisen ja oikoradan lisäksi muuta rakentamista. Ekologisen verkoston toimivuutta tulisi lisäksi epäjat- kuvuuskohtien osalta parantaa, koska tämä on tärkeää Keskuspuiston mo- nimuotoisuuden ja elinvoimaisten eläinpopulaatioiden säilymiselle.”

Selvityksen perusteella ekologinen yhteys ei kaavaehdotuksessa ole riittävästi turvattu. Paras ratkaisu olisi A-korttelien poistamista Kehä III:n eteläpuolelta. Tätä ovat myös elykeskus ja ympäristölautakunta lausunnoissaan esittäneet. Lisäksi ekologinen yhteys pitäisi saada jatkumaan myös Kehä III:n yli. Pelkkä viheryhteystarvenuoli ei riitä, vaan yhteys on varmistettava jo tässä kaavassa.

Kaavaan on merkitty eritasoristeys, joka toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena yhteytenä, ja joka voidaan toteuttaa ali- tai ylikulkuna. Minusta pitäisi velvoittaa tekemään vihersilta. Lisäksi ongelma on, että tuo esitetty yli-/alikulku on nyt ekologisesta näkökulmasta väärässä paikassa.

– Matinkylän metroaseman lähialueiden kehittämislinjaukset (pöydälle 1.2.2012)

Tässä on siis tarkoitus hyväksyä Metroaseman lähialueiden kehittämislinjaukset. Tekstiä on puolitoista sivua, kannattaa käydä katsomassa esityslistalta.

Linjauksissa on paljon hyvää. Matinkylää halutaan kehittää kaupunkikeskuksena, mikä tarkoittaa asumisen lisäksi palveluja, julkista rakentamista ja laadukkaita puistoja.

Uimahallin ja puistojen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa uusista asuntokortteleista saatavilla tuotoilla. Vaikka tarkoitus on hyvä, olen huolestunut tehokkaan rakentamisen korostamisesta. Pelkään, että nyt haetaan vaan maksimimäärää rakennusoikeutta ja viihtyisä kaupunkiympäristö jää sittenkin lapsipuolen asemaan.

Linjauksissa olisi hyvä korostaa tehokkuuden sijaan kaupunkimaisuutta ja viihtyisyyttä. Listatekstissä todetaan, että Matinkylässä palveluiden taso riittävän ja laadukkaan tonttimaan ja puistojen muodossa on ensiarvoisen tärkeää ja että uuden asuinrakentamisen määrää voidaan kasvattaa vain palveluiden saatavuuden ja laadun asettamilla ehdoilla. Tämä pitäisi saada näkymään paremmin myös varsinaisissa linjauksissa.

Uimahalli
Nyt linjataan siis virallisesti, että Kalapuiston vaihtoehtona selvitetään uimahallin sijoittaminen Tynnyripuistoon.

Koulu
Esityksen mukaan koulu sijoitettaisiin joko terveyskeskuksen tontille tai Suomenlahdentien länsipäähän. Listatekstissä mainitaan kuitenkin myös mahdollisuus koulun sijoittamisesta Tynnyripuistoon uimahallin yhteyteen (vanha ns. Meri-Matin koulukeskuksen tontti). Suomenlahdentien länsipään tontti on heikosti rakennettava, joten en pidä sitä parhaana mahdollisena ratkaisuna. Minusta tuo Tynnyripuisto-vaihtoehto olisi hyvä pitää suunnittelussa mukana. Uimahallin ja koulun kokonaisuus voisi toimia alueen vetovoimatekijänä samaan tapaan kuin Opinmäki Suurpellossa. Toisaalta koulun sijoittaminen terveyskeskuksen tontille on myös selvittämisen arvoinen vaihtoehto.

Palvelut
Matinkylän palvelutori tarjoaa metroaseman läheisyydessä kaupungin järjestämät kaupunki- ja aluekeskustasoiset palvelut. Kaupunginjohtajan asettaman työryhmän esitystä Matinkylän palvelutorin järjestämiseksi odotetaan kevään 2012 aikana.

Liikenne
Linjauksissa on otettu kävely ja pyöräily huomioon ja varaudutaan pikaratikkaan Olarin ja Suurpellon kautta Keraan.


– Kilo, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Kellarimäki-Friisinmäki

Tämä asia oli lautakunnassa viimeksi 8.6.2011, silloinen selostukseni löytyy täältä. Silloin keskustelimme erityisesti kaupunkikuvallisista seikoista. Toiveena oli, että suunnitelmaa kehitettäisiin siten, että alue näyttäisi enemmän kaupungilta kuin peltihalleilta pellolla.

Elykeskus lausuu, että maakuntakaava ei salli paikkaan vähittäiskaupan suuryksikköä. Espoo on esittänyt, että tekeillä olevaan maakuntakaavaan merkintä lisätään.

Hulevedet on huomioitu ja rakennusten katot voidaan toteuttaa viherkattoina osana hulevesien hallintaa.

– Tapiola, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi Koivu-Mankkaa, (Kh-asia)

Kyseessä on Tapiolan urheilupuiston kaava. Tapiolan urheilupuiston kehittäminen on osa valtuustosopimusta.

Tarkoitus on kehittää Helsingin seudun johtava urheilupuisto korkeatasoisine ja monipuolisine palveluineen raideliikenteeseen tukeutuen. Tämä asemakaava käsittää urheilupuiston pohjoisen kaavaosan eli urheilukentät ja olevat urheilurakennukset Barona-Areenasta pohjoiseen. Kaavalla mahdollistetaan tälle alueelle uusi harjoitusjäähalli, jalkapallostadion ja urheiluhalli sekä ratkaistaan näiden pysäköintiä. Alueen kaupunkikuvallista ilmettä kehitetään entistä laadukkaampaan ja eheämpään suuntaan. Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on saanut rakentaa alueen käyttöön tiloja ja rakenteita, mutta rakennusoikeutta ei ole määritetty. Alueella on toteutunut 26 409  k-m2. Kaavamuutoksessa esitetään 69 950 k-m2.

Tämäkin on jo matkalla kaupunginhallitukseen. Lausuntoja ja muistutuksia vastineineen on peräti 111 sivua. Asukkaat kritisoivat pysäköintilaitosten kokoa, sijaintia ja ulkonäköä sekä stadionin sijaintia ja kokoa suhteessa asuinalueeseen. Pitää vielä paneutua tarkemmin. Olisi kyllä perusteita jättää pöydälle.

– Kilo, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Kilonpuisto IA

Suunnitteilla kaksi 6-7 kerroksista kerrostaloa sekä 1-kerroksinen vuokravarastorakennus Kilon aseman tuntumaan radan pohjoispuolelle.


– Viherlaakso, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Viherlaakso, alue 150336

Tavoitteena on muuttaa osa puistoalueesta erillispientalojen korttelialueeksi sekä järjestää alueelle ajoyhteys. Lisäksi alueella sijaitsevat rakennukset suojellaan.

– Lausunto Lohjan taajamaosayleiskaavaehdotuksesta (Kh-asia)

Lausunnossa todetaa, että Espoolle on tärkeää, etä Lohja hyödyntää tehokkaasti Espoo-Lohja-radan asemaympäristöjen mahdollisuudet erityisesti pendelöintiliikenteen osalta.