Tämän iltaisessa valtuuston kokouksessa käsiteltiin aloitteeni päätöksenteon valmistelun avoimuuden lisäämisestä.

Valmistelun avoimuus on erittäin tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Kuntademokratiaa koskevissa tutkimuksissa on osoitettu että asukkaiden tyytyväisyys päätöksiin ja luottamus päättäjiin korreloi vahvasti sen kanssa, miten he kokevat voivansa vaikuttaa ja tulevansa kuulluksi.

Sama koskee luottamushenkilöitä: Kun pääsemme vaikuttamaan jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa, kasvaa luottamus virkamiesten työhön ja sitoutuminen päätöksentekoprosessiin.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että päättäjille ja kuntalaisille kerrotaan vireillä olevista hankkeista jo alkuvaiheessa. Toiset asiat ovat luottamuksellisia, mutta niissäkin päättäjien on voitava luottaa siihen, että päätöksenteon pohjaksi valmistellaan eri vaihtoehtoja ja että tarvittava tieto on heidän käytössään riittävän aikaisin.

Vastauksesta käy ilmi, että avoimuutta on pyritty Espoossa lisäämään monin keinoin: Esityslistat liitteineen ovat julkisia, merkittävistä asioista käydään lähetekeskusteluja ja järjestetään iltakouluja, luottamushenkilöiden verkkopalvelua kehitetään.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa olemme ottaneet tällä kaudella käyttöön monia hyviä käytäntöjä:

– kaikki vähänkin merkittävät asiat käydään läpi lautakunnan etukäteisinfoissa, joissa lautakunta  evästää valmistelua
– isoimmista asioista on järjestetty iltakouluja kaupunginhallituksen kanssa
– merkittäviä valtuustoon tulevia asioita on jätetty pöydälle, jotta valtuustoryhmillä on ollut mahdollisuus käsitellä niitä ennen lautakuntakäsittelyä

Hyviä käytäntöjä siis on, mutta niitä käytetään vaihdellen riippuen luottamushenkilöiden ja virkamiesten aktiivisuudesta. Ja parannettavaakin käytännöissä vielä riittää.

Jotta avoimuutta saadaan parannettua, kannattaa hyvät käytännöt koota yhteen, hyväksyä ne yhteisesti ja viestiä niistä aktiivisesti. Silloin kaikille on selvää, millä periaatteilla asioita päättäjille valmistellaan.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti alla olevan toivomukseni:

Valtuusto toivoo, että neuvottelutoimikunnalle valmistellaan kevään aikana kokonaisesitys päätöksenteon avoimuutta edistävistä toimenpiteistä  kokoamalla yhteen toimialoilla käytössä olevat hyvät käytännöt. Valmistelun pohjalta neuvottelutoimikunta  tekee valtuustolle esityksen ”Espoon hyvistä avoimuuskäytännöistä” hyväksyttäväksi luottamushenkilöorganisaation uudistamisen yhteydessä.

Työ avoimuuden puolesta jatkuu.