Tässäpä tämän iltaiset päätökset:

Otaniemi, Otaranta, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Johdin puhetta tämän pykälän ajan pj. Markku Markkulan jäävättyä itsensä. Ilokseni lautakunnasta löytyi yhteinen näkemys siitä, että Servinniemen rantametsät halutaan säilyttää ja etsiä täydennysrakentamisen paikat metsäkampuksen sisältä. Otarantaan on tarkoitus rakentaa enemmän, mutta meren täyttöihin otettiin varauksellinen kanta.

Valmistelijat arvelivat, ettei laajoja täyttöjä voida Natura-alueen läheisyyden takia tehdä, joten toivottavasti suunnitelmat Otarannassakin pysyvät maltillisina. Laitan tähän päätöstekstin kokonaisuudessaan. Tämä päätös antaa hyvät eväät vaalia luonto- ja virkistysarvoja jatkossakin:

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
Hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Otaranta-Servinniemi
asemakaavamuutoksen pohjaksi

1.1
Aluetta kehitetään elävänä osana kehittyvää Aalto-yliopiston kampusta lisäämällä asunto- ja palvelurakentamista erityisesti opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin. Alueen kaikessa kehittämisessä tulee huomioida sen merkitys Aalto-yliopiston hengen mukaisesti tekniikan, talouden ja taiteen sekä paikallisena että kansainvälisenä kohtaamispaikkana.

1.2
Korostetaan alueen merellisyyttä lisäämällä merkittävää rantarakentamista, mahdollistamalla erilaiset merelliset kohtaamispaikat ja vesiliikuntamahdollisuudet, säilyttämällä rannat kaikille avoimina yhtenäisen  rantaraitin varrella, sekä korostamalla luonnonmukaisten hyvin hoidettujen rantametsien ja rantaviivan merkitystä koko alueen vetovoimatekijänä.

1.3
Luodaan alueelle historiallista kerrostuneisuutta huomioiden samalla
rakennuskulttuurihistoriallinen aluekokonaisuus. Huomioidaan kaikessa rakentamisessa läheinen Natura-alue.

2.
Tehty luonnos ei toteuta riittävästi edellä mainittuja tavoitteita, joten suunnittelua jatketaan seuraavien linjausten mukaisesti:

2.1
Poistetaan rakentaminen Servinniemen kärjestä siten, että Servinniemen rantametsät ja rantaraitti niemen kärjestä pohjoiseen säilyvät mahdollisimman luonnontilaisina. Alueelle voidaan sijoittaa pienimuotoisia nuotiopaikkoja ja niiden vaatimaa mahdollista rakentamista. Toteutetaan edelleen täydennysrakentamista metsäkampuksen sisällä esimerkiksi olemassaolevia rakennuksia korottamalla tai jatkamalla, sekä nykyisiä parkkipaikkoja hyödyntämällä, jolloin parkkipaikkoja keskitetään pysäköintilaitoksiin.

2.2
Uudistetaan Otarannan itäpuoli kokonaisuudessaan siten, että nykyisen venesataman pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet saadaan laajemmin virkistyskäyttöön. Rantametsän tarvittavaan uudistamiseen ja riittävään hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Tutkitaan mahdollisuudet lisätä alueelle opiskelija-asumista Servinniemestä poistuvaa rakennusmäärää korvaamaan.

2.3
Nykyisen venesataman ja urheilukentän kohdalle tutkitaan merkittävää asuntorakentamista erityisesti yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeisiin. Mikäli rakentaminen edellyttää merentäyttöä, on varmistettava että  veden virtausta Laajalahteen ei heikennetä. Selvitetään voiko tämä alue olla merkittävä puurakentamisen kohde ja arkkitehtoonisesti mielenkiintoinen vastavoima Otaniemen alueen punatiiliarkkitehtuurille.

2.4
Edellä mainitun alueen eteläpuolelle mahdollistetaan alueelle avoimia aktiviteetteja tuova vesiliikuntakeskus, uimapaikka, venesatama ja ravintola-alue ym. palveluita. Tästä tehdään merkittävä kohtaamispaikka myös rantaraitin osalta. Laajamittaiselle veneiden talvisäilytykselle ei alueella varata tilaa. Selvitetään yhteistyökumppanit, joilla on taloudellisia intressejä toteuttaa Otarannan muuhun rakentamiseen luontevasti sopiva kampustoimintoja palveleva toimintakeskus rantaterasseineen. Mikäli intressit ja edellytykset ovat olemassa, tämä mahdollistetaan asemakaavalla.

2.5
Toteutetaan alueen liikennejärjestelyt Otaniemen liikkumis- ja liikennereformin periaatteiden mukaisesti. Tukeudutaan autopaikoituksessa keskitettyihin ratkaisuihin ja varmistetaan alueella sujuvat pyöräily- ja kävelyreitit, huomioiden kuitenkin liikuntapaikkojen tarve autokuljetuksille.

3.
Lisäksi lautakunta toteaa, että valma-aineistoon sisältyvää luonnonsuojelulain §65 mukainen arviointia hankkeen vaikutuksista Laajalahden Natura-alueeseen täydennetään ja tarkistetaan tarvittaessa alueen jatkosuunnittelussa.

– Leppävaara, Vermontie, asemakaavaehdotuksen tavoitteet

Tästä saatiin infossa perusteellinen esittely. Alue jakautuu kolmen maanomistajan alueisiin (Sponda, SRV ja Bergans). Näistä SRV:n suunnitelma (Siemensin pääkonttorin ja tuotantolaitosten alue) vaikutti liian massiiviselta. Spondan ja Bergansin alueet puolestaan viihtyisiltä.

Kaikilla alueilla parkkipaikat on keskitetty pysäköintitaloihin, jolloin autotiet kulkevat alueen reunoilla ja alueen sisälle jää laajat viheralueet. Pyöräily- ja kävelyreitteihin on suunnitelmissa panostettu.

Tämä jäi pöydälle, tarkoitus on ohjeistaa edelleen valmistelua. On hienoa, että Bergans-kiinteistöt kehittävät aktiivisesti aluettaan Eko-Vermoa edistykselliseksi kestävän kehityksen asuinalueeksi.

Oma vaikutuksensa alueeseen tulee olemaan myös mahdollisen Super life labin aiheuttamalla liikennemäärien kasvulla. Rakentamisen tekee haasteelliseksi myös se, että alue on tulvariskialuetta.

– Finnoonkartanon kaarre, ehdotus kaupunginhallitukselle

Tämä meni hoputusten kera eteenpäin. Ehkä pääsemme vielä ennen kesää hehkuttamaan asialla valtuustossa. 🙂

– Rinnekoti, ehdotus kaupunginhallitukselle

Tämä meni yksimielisesti eteenpäin. Mutta valmistaudutaan vaalien jälkeen linjaamaan Pohjois-Espoon tulevaisuutta. Espoo visio 2050 antaa siihen hyviä eväitä.

– Järvenperä, asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Tyydyin tehtyihin parannuksiin, joilla suojellaan jokilaaksoa. Kaavamuutosalueen läheisyydessä olevassa Pellaksenmäen kaavassa on myös kaavoitettu asumista lähelle jokea. Meni siis yksimielisesti eteenpäin.

– Bemböle, asemakaavan hyväksyminen nähtäville

Yksimielisesti eteenpäin.

– Lintuvaara, Rykmentinmäki, asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Samoin tämä.

– Espoonkeskus, Kirstinharju, asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Ja tämä.