Tässä ensi keskiviikon lautakunta-asiat. Vaalien takia valmistautuminen on jäänyt vähän viime tippaan.

Infoasiat:
– Etelä-Espoon linja-autoliikenteen varikkojen kehittämisperiaatteet
Tästä löytyy infoa 4.10.2012 kokousraportista.

Lista-asiat:

– Kaitaa-Matinkylä, Finnoo I, asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 17.10.2012)

Tästä raportoin edellisen kokouksen yhteydessä. Muistutuksia vastineineen on 127 sivua, en ole vielä niitä ehtinyt lukea. Tarkoitus on sorvata tarkennuksia luontoarvojen merkityksellisyydestä.

– Bodom, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi (pöydälle 17.10.2012)

Tästä kirjoitin edellisen kokouksen yhteydessä seuraavasti.

Tässä muutostarpeita:
– Kannatan huoltorakennuksen siirtämistä tenniskenttien paikalle. Tätä ovat asukkaat ehdottaneet, ja se on ollut myös suunnitteluvaiheessa esillä.
– Pidän edelleen ongelmana kaava-alueen vaikutuksia Matalajärveen. Järven tila on vakavasti uhattuna ympäristön toiminnasta johtuen ja lisärasitus voi olla kohtalokas.
– Natura-arvion mukaan Bodominkartanon asemakaavahankkeella on arvioitu olevan kohtalaisen kielteinen vaikutus Matalajärven Natura–alueen luontoarvoihin. Merkittävyys on arvioitu kohtalaiseksi, koska ravinnekuormitus vaikuttaa järven ekologiseen tilaan. Vaikutus johtuu ensisijaisesti golfkentältä tulevasta ravinnekuormituksesta, jota on tullut ennen kaavaakin. Kaavan myötä ravinnekuormitusta golfkentältä pyritään vähentämään.
– Yhteisvaikutukset kaikista Matalajärven valuma-alueen hankkeista ovat kohtalaisen kielteiset. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat itse järveen sietokyvyn ylittävän ravinnekuormituksen muodossa. Osa hankkeista vaikuttaa kielteisesti ja osa myönteisesti järven tilaan. Vaikutuksia vähennetään mm. Matalajärveen laskeviin ojiin suunnitelluilla kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Virkistyskäyttöpaineita alueella syntyy lähinnä Högnäsin rakentumisesta ja vaikutukset kohdistuvat boreaaliseen lehtoon (Keiron 2009).

Kysymys kuuluu, miten varmistetaan golfkentän alueelle osoitettujen aivan keskeisten hulevesiratkaisujen toteutuminen? Kaavamerkinnän mukaan hule-1 alueelle saa johtaa lähialueiden ja katujen vesiä. Miten voidaan varmistaa, että golfyritys toteuttaa kaavassa osoitetut ratkaisut? Kaavamääräys ei nyt vaikuta riittävän sitovalta. Lähtökohta pitäisi olla, että kentältä ei valu vesiä Matalajärveen. (Kuulemani mukaan esim. Tanskassa on jo sääntönä, että kenttien vesikierto pitää olla suljettu.)

Edelleen pohdin myös kantaani koskien kaavan yleiskaavan vastaisuutta.

– Kaitaa-Iivisninemi osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet

Osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 250 ha ja sijaitsee Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylään, idässä Finnoon osayleiskaava-alueeseen, etelässä meren rantaan ja lännessä Hannusjärven pientaloalueeseen.

Kaitaa – Iivisniemi osayleiskaava-alue on osa laajempaa Finnoo – Kaitaa visiota sekä tulevaa Länsimetron jatketta Matinkylästä länteen.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa metrolinja ja -asema sekä kehittää aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asunto- ja työpaikka-alueeksi omine paikallispalveluineen.

Tätä en ole valitettavasti ehtinyt vielä lukea. Kopioin siksi tähän alle päätösehdotuksen ja toivon kommentteja:

1.1
Kaitaa – Iivisniemen osayleiskaava-alueelle kaavoitetaan asuntoalueita noin 6000 uutta asukasta varten. Mitoitus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa siten, että saavutetaan Finnoo – Kaitaa Visioalueelle kaupunginhallituksen 29.11.2010 päättämä yhteensä 20 000 uuden asukkaan määrätavoite.

1.2
Uusi rakentaminen sopeutetaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Olevaa rakennetta tiivistetään ja täydennetään alueen luonne huomioon ottaen ja sitä kunnioittaen.

1.3
Kaitaan tulevan metroaseman ja Iivisniemen ostoskeskuksen ympäristöä kehitetään tiiviiksi ja palvelutasoltaan monipuoliseksi. Alueelle suunnitellaan sujuva raideliikennettä tukeva liikenneverkko. Toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat keskiössä metroaseman liityntäliikenteen suunnittelussa.

1.4
Rantaraittia kehitetään korkeatasoisena, merellisenä virkistysreittinä. Kaitaan laaksoa kehitetään toiminnallisena puistoalueena ja parannetaan sen kautta kulkevia virkistysyhteyksiä. Hannusjärven ranta-alueiden yleistä virkistyskäyttöä tehostetaan.

– Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Tavoitteena on vanhan loma-asunto- ja omakotialueen kehittäminen ja mahdollisuuksien luominen täydennysrakentamiseen. Suunnittelussa turvataan kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonarvot. Alueen kokonaisrakennusoikeus on n. 23.800 k-m2.

Asukkaat ovat olleet tässä kovin aktiivisia, osin ristiriitaisin toivein ja tavottein. Paljon on jätetty noin 30. Vaalihässäkän takia en ole ehtinyt niihin vielä paneutua. Pyydän tätä pöydälle. Parempi, että tehdään nyt lautakunnassa huolellista työtä, että kaava voisi edetä linjakkaasti kh:ssa.

– Muurala, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Espoon siunauskappelin laajennuksen rakentaminen, lisätään rakennusoikeutta yleisten rakennusten korttelialueella ja alueen rakennushistorialliset, maiseman ja luonnonarvot säilytetään.

Rakennusoikeutta tulee lisää 2000 k-m2. Yleisten rakennusten alueella varaudutaan erityisryhmien tarpeisiin. Kyselen tästä tarkemmin. Valmisteluaineistosta ei ole jätetty yhtään muistutusta. Vaikuttaisi olevan ok.