Kaupunginhallitus kokoontuu taas maanantaina. Tässä lista-asiat lyhyesti avattuna:

– Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Listalla vain kolme aloitetta, jotka odottavat käsittelyä:

Jaakko Maurialan (sd) kaupungintalo-aloite tuodaan kh:seen asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä syksyllä 2013. Suojelukysymys ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä ja pidän tätä hyvänä etenemistapana.

Mari Nevalaisen (vihr.) aloite lapsiperheiden kotipalveluista, jonka valtuusto palautti uudelleenvalmisteltavaksi, on tulossa kh:seen maaliskuun aikana.

Johanna Värmälän (sd) aloite vanhusasiamiehestä on tuossa myös maaliskuussa. Tämän tarvetta ja toteutusta on järkevää pohtia Ikääntyvä Espoo -ohjelmaryhmässä.

– Espoon äänestysaluejaon muuttaminen (Kv-asia)

Äänestysalueiden lukumäärä nousee 70:ään, kun muodostetaan kaksi uutta äänestysaluetta 12 Saunalahti ja 79 Tillinmäki. Lisäksi joitakin rajatarkistuksia, kun jotkut alueet ovat kasvaneet liian suuriksi.

– Vuoden 2013 valtionosuuspäätöksiä

Päätösten mukaiset vuoden 2013 valtionosuudet, 40,7 milj. euroa, ovat 0,5 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa.  Summaan sisältyy verovuosien 2010 – 2013 verotulomenetysten kompensaatio n. 27,1 milj. euroa. Syksyn oppilasmäärätarkistusten vaikutukset selviävät marras-joulukuussa ja ne voivat vähäisessä määrin vielä muuttaa yhteissummaa.


– Edustajien nimeäminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville Ouluun 14.- 15.5.2013 (pöydälle 11.2.2013)

Espoolla 17 paikkaa. Ehdottanemme 4-5 edustajaa. Itse olen lähdössä tänne myös Vihreiden kunta-asioiden sihteerin ominaisuudessa.


– Lisälainan ottovaltuuden myöntäminen Kiinteistö Oy Honkahallille

Kiinteistöosakeyhtiö Honkahalli on rakentanut yksityisin varoin liikuntahallin Tapiolan Urheilupuistoon Espoon kaupungin vuokratontille. Hallin toimii juniorikoripallon harjoitteluhallina.

Valtuusto on myöntänyt takauksen 1,5 milj. euron lainalle. Sen ehtona on, että yhtiö ei ota muuta lainaa tai hae muita kiinnityksiä ilman kaupunginhallituksen suostumusta. Kaupunginhallitus on myöhemmin antanut luvan 100 000 euron lisälainalle sekä enintään 100 000 euron shekkitililimiitin käytön, kunnes yhtiö on saanut alv-palautukset.

Lainoja on lyhennetty alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Maksuliikenteen kausiluontoisuuden vuoksi tarvitsevat tilapäistä rahoitusta ja haluavat muuttaa olemassa olevan 100 000 euron shekkitililimiitin toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä ok.

– Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi (Kv-asia)

Demareiden Jaakko Maurialan aloite, että Espoon perusterveydenhuollon lääkäripalveluja keskitettäisiin kolmelle ”lääkäriasemalle”, joilla voisi tuottaa myös erikoislääkärin vastaanottoa yhteistyössä HUS:n kanssa sekä iltavastaanottoja. Lääkäriasemilla hoidettaisiin uudet ja äkilliset terveysongelmat. Muut terveysasemat toimisivat hoitajavetoisesti ja keskittyisivät pitkäaikaissairauksien hoitoon, rokotuksiin, ohjaukseen ja neuvontaan. Lisäksi terveysasemilla pidettäisiin myös lääkärinvastaanottoa.

Vastauksessa todetaan, että ehdotus eroaa Espoon palveluverkkosuunnitelmasta siinä, että se eriyttäisi lääkärien ja hoitajien työtä nykytilaan verrattuna ja veisi työnjakoa pitkäaikaissairauksien hoidossa vielä nykyistäkin pidemmälle. Espoossa on haluttu panostaa moniammatillisiin tiimeihin terveydenhuollon perustason toimijoina. Olemme tyytyväisiä vastaukseen.


– Valtuustoaloite vapaan matkustusoikeuden myöntämisestä rollaattorilla kulkeville (Kv-asia)

Perussuomalaisten Arja Juvosen aloite, että rollaattoria käyttävät saisivat lastenvaunullisten tapaan matkustaa ilmaiseksi ensin Espoon sisällä ja myöhemmin koko HSL-alueella.

Vastauksessa todetaan, että lippuasiat on delegoitu HSL:lle. HSL toteaa lausunnossaan, että lippukäytännöt ovat koko alueella samat. Rollaattorilla liikkuviin sovelletaan samaa ohjeistusta kuin pyörätuolilla kulkeviin. Asiakkaat nousevat bussiin keskiovesta. Matkakorttia ei tarvitse näyttää kortinlukijalle, mikäli matkustajalla on voimassa oleva kausilippu. Kertalippu ostetaan kuljettajalta ja arvolippu kortinlukijalta. Rollaattorin käyttäjä voi tarvittaessa pyytää kanssamatkustajia auttamaan lipun ostossa.

Jos rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkevalla asiakkaalla ei ole ollut mahdollisuutta hankkia lippua, tarkastustilanteessa ei peritä tarkastusmaksua, vaan lipuntarkastaja auttaa lipun hankinnassa.

Lisäksi todetaan, että osana tulevaa taksa- ja lippujärjestelmää HSL on käynnistänyt tariffipoliittisen selvityksen, joka koskee lippujen hinnoittelua, alennus- ja vapaalippujen myöntämisperiaatteita sekä muita mahdollisia tariffimuutoksia osana tulevaa lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistusta. Tässä yhteydessä käydään läpi myös rollaattorin käyttäjiä koskevat määräykset. Ja kunnat pääsevät aikanaan asiasta lausumaan.

Tässä taas yksi syy kannattaa vaaleilla valittua seutuvaltuustoa, joka huolehtisi mm. seudun joukkoliikenteestä.


– Valtuustoaloite Espoon tilastrategian laatimisesta ja tilakustannusten seurannan uudistamisesta (Kv-asia)

Pirjo Kemppi-Virtasen (kok.) aloite tärkeästä asiasta. Vastauksessa todetaan, että Tilakeskus -liikelaitos laatii parhaillaan esitystä tilojen hankinnan ja käytön periaatteiksi ja se on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi keväällä 2013. Pääsemme siis Saara Hyrkön kanssa työstämään tätä.

– Muutos Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen (KV-asia)

Sopimus on hyväksytty 2007, nyt sitä pitää muuttaa lainsäädännön muutosten takia:

* siirretään Kirkkonummen kunnan kemikaalivalvonta Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaiselta Espoon seudun ympäristöterveyden järjestettäväksi
* muutetaan sopimusta eläinlääkintähuollon palvelutason ja eläinlääkärivastaanoton osalta siten, että sopimus vastaa nykyistä toimintaa
* selkiytetään eläinlääkintähuollon kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytymistä maksuperiaate säilyttäen

Vaikkei tämä kuulu suoraan päätettävään asiaan, kyselemme eläinsuojeluvalvonnan resurssien riittävyydestä:

Lain mukaan jokaisella kunnalla on oltava eläinsuojeluviranomainen, useimmiten se on kaupungineläinlääkäri kuten Espoossakin. Valtakunnallisessa ohjelmassa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011 – 2014 todetaan, että ”kuntien tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan valvontatehtävät perustamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja.”

Espoossa on kaksi kaupungineläinlääkäriä. Eläinsuojeluvalvontaan on resursoitu 30% kummankin työajasta.
-> Miksei ole hoidettu niin, että toinen keskittyisi tähän tehtävään?
-> Miksei ole päätoimista valvontaeläinlääkärin virkaa (valtio maksaa)?
-> Riittääkö annettu resurssi koko laajan yhteistoiminta-alueen valvontatehtävän hoitamiseen?

Muita kysymyksiä:
– Vertailu muihin kuusikkokuntiin: Miten niissä eläinsuojeluvalvonta on hoidettu?
– Miten eläinsuojelulain muutokset ovat vaikuttaneet valvonnan tarpeeseen?
– Mikä selittää kokonaispotilasmäärän romahtamisen v. 2012?


– Saunalahti, Saunaniemi III, alue 421500, asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Kaava hyväksyttiin viime joulukuussa ja siitä on valitettu. Kaupunginhallitus on määrännyt ei-valituksenalaisia osia voimaan jo 7.1., mutta siitä on jäänyt puuttumaan kaava-alueen kadut, jotka halutaan nyt myös mukaan.

Lain mukaan kaupunginhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman niiltä osin, joihon valitukset eivät kohdistu. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta nopeuttaa kiinteistötoimituksia ja rakennushankkeiden käynnistymistä. On puolestamme ok.


– Oikaisuvaatimus tonttipäällikön päätöksestä, joka koskee Kulmakorvessa sijaitsevan maa-alueen vuokraamista Rudus Oy:lle

Tonttipäällikön päätöksellä kaupunki vuokraa Rudus Oy:lle noin viiden hehtaarin maa-alueen Kulmakorvesta Takapellon louhintojen työmaatukikohdan rakentamista varten. Vuokra-aika on viisi vuotta. Vuokrauspäätös liittyy kaupungin ja Rudus Oy:n väliseen 13.6.2011 päivättyyn yhteistoimintasopimukseen.

Tapiolan Urheiluautoilijat ry ja Finnish Jeep Drivers’ Club ry ovat tehneet oikaisuvaatimuksen, koska katsovat sen estävän seurojensa moottoriurheilulajien harrastamisen alueella.

Vastineen mukaan seuroille myönnetty maankäyttölupa ei kohdistu Rudus Oy:lle vuokrattavalle alueelle, vaan sen viereen. Vuokrauspäätös ei rajoita maankäyttöluvan mukaista harjoittelua. Kh:lle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana. Olemme pohjaesityksen takana.

– Kaupungin ja Citycon Oyj:n, NCC Property Development Oy:n ja Länsimetro Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen määräajan jatkaminen (Matinkylän metrokeskus)

Piispanportin asemakaavan muutos (Matinkylän metrokeskus) on saanut lainvoiman, mutta alueen tonttijaosta on tehty oikaisuvaatimus, mikä on viivästyttänyt maa-alueen luovutusta. Sopimusta on siis muutettava siten, että määräaikaa venytetään 31.5. asti. Ei muita muutoksia. On ok.

– Lausunnon antaminen Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta

Lausuntoehdotus on lyhyt ja ytimekäs, tässä kokonaisuudessaan:

”Koivusaaren suunnittelussa kaupunkien välisen yhteistyön tulee jatkossakin olla tiivistä kaupunkirakenteen eheyttämisessä, joukkoliikenteen edellytysten parantamisessa ja Länsimetron sekä Länsiväylän suunnittelussa. Kun lisäksi otetaan huomioon Hanasaaren luonne ja tausta, on perusteltua, että yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös Hanasaaren kulttuurikeskus ja Senaatti-kiinteistöt.

Hanasaaren liikenneyhteydet on turvattava kaikissa olosuhteissa ja vaiheissa. Hanasaaren eritasoliittymän Länsiväylällä tulee säilyä. Kun metroliikenne käynnistyy vuoden 2015 lopussa, Hanasaaren kannalta on tärkeää, että sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen yhteys Koivusaaren metroasemalle on kaikissa vaiheissa turvallinen ja asianmukainen. Hanasaaren eritasoliittymän kohdalla on Länsiväylällä bussipysäkit, ja ne tulee myös säilyttää. Koivusaaren suunnitelmissa on lähdettävä siitä, että venesataman rakenteet eivät miltään osin ulotu Espoon kaupungin alueelle eivätkä siis myöskään Hanasaaren vesialueelle. Hanasaaren vesialueella ei ole mahdollista tehdä ruoppauksia tai muuta syventämistä.”

Konsultoin asiassa Helsingin Otso Kivekästä. Hanasaaren ja Koivusaaren liittymät olisivat turhan lähellä toisiaan, joten järkevää maankäyttöä edistäisi, jos niistä tehtäisiin vain toinen. Samoin bussipysäkit rajan molemmin puolin muuttuvat tarpeettomiksi kun vyöhykeraja aikanaan poistuu. Katsotaan, saadaanko näitä asioita Espoon lausuntoon sisälle.

Helpompaa lienee saada lisäys Länsiväylän varren pyörätieyhteyden säilymisestä sujuvana Espoosta Helsingin keskustaan. Tämä on aivan olennaista etelä-espoolaisten työmatkapyöräilijöiden kannalta.

– Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen täydennyksen sekä kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Kummelivuorensuun asemakaava-alueella

Esitetään täydennyksiä Espoon kaupungin, Asuntosäätiön ja Saton kesken solmittuun Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimukseen. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 1989. Lisäksi esitetään päätettäväksi siitä, miten asuntorakennusoikeudet jaetaan sopijaosapuolten kesken Kummelivuorensuun asemakaava-alueella.

Tähän täytyy vielä perehtyä tarkemmin.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Gumbölen maneesi on asetettu käyttökieltoon käyttökieltoon 15.02.2103 mahdollisen vaaran vuoksi.  Kohteen jatkuva kallistuminen sekä jo olemassa olevat vauriot todettiin riskiksi rakennuksen käytölle.

Tilakeskus liikelaitos selvittää päätöksenteon pohjaksi pikaisella aikataululla ne korjaustoimenpiteet, jotka toteuttamalla voidaan taata rakennuksen käyttöturvallisuus. Korjaustoimenpiteet tulevat kohdistumaan rakennuksen perustuksiin ja kantaviin rakenteisiin.  Lisäksi laaditaan korjaustoimenpiteisiin perustuva kustannusennuste.

Tästä olen saanut yhteydenottoja ratsastustoiminnan harjoittajalta. Toivottavasti asia saadaan pian kuntoon.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Nämä herättivät kiinnostukseni:

* Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6 § / 11.2.2013 (787/2013-1)
Uuden hankintaohjeen hyväksyminen

Hankintaohjeen uudistaminen vuodelle 2013 on ollut tarpeen lainsäädännöllisten ja kaupungin organisatoristen muutosten johdosta. Ohjeen uudistustyö tehdään kahdessa vaiheessa, josta ensimmäiseen uudistukseen tehdään vain välttämättömimmät muutokset. Toinen, ohjeen laajempi muutostyö, jonka myötä ohjeesta tehdään käyttäjälähtöisempi, käynnistyy keväällä 2013.

Espoon kokoisen kaupungin hankinnoilla on merkittävä vaikutus kestävien tuotteiden markkinoihin. Kysyn, onko kestävän kehityksen näkökulma ja vaikuttavien ympäristökriteerien sisällyttäminen ohjeisiin mukana kevään uudistustyössä, ja onko luottamushenkilöillä roolia prosessissa.

* Kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 1 § / 14.2.2013 (934/2013-1)
Tilan 6:11 Rapakko ostaminen Bembölen kylässä

Ostettu maata, joka soveltuu pientalorakentamiseen. Hyvä niin, sinne saanee niitä kovasti kaivattuja tontteja omatoimiseen rakentamiseen. Toivottavasti tilan nimi ei viittaa tontin rakennettavuuteen…


– Toimivallan siirto Verohallinnolle kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamisesta (Kv-asia)

Ehdotus on, että ei pidätä kaupungille toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa, mikä on mielestäni järkevää.

Käsiteltävien veronhuojennushakemusten määrä on Espoossa  ollut keskimäärin 20 hakemusta/vuosi. Ne ovat vaihdelleet suuruudeltaan muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon.

Käsittelyn keskittäminen verohallinnolle parantaisi osaamista, poistaisi päällekkäisiä toimintoja ja olisi etenkin ratkaisukäytännön yhtenäisyyden vuoksi perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Myös Vantaa ja Helsinki ovat päätymässä samaan ratkaisuun.