Ensi maanantain kokouksessa tällä kertaa lyhyempi lista. Isoimpana asiana selvitys Raide-Jokerin linjaamisesta Tapiolan sijaan Otaniemeen, tai tässä vaiheessa kyllä vasta jatkoselvityksestä päättäminen. Asiasta tarkemmin tuolla listan lomassa.

Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa (Kv-asia)

Perussuomalaisten Simon Elon kysymys, joka perustuu yksittäiseen rekrytointitapaukseen, jossa hakijan etnistä taustaa oli käytetty rekrytointiperusteena ilman että se oli käynyt ilmi hakuilmoituksessa. Rekrytointi on tapahtunut maahanmuuttajapalveluissa ja kyseessä on ollut nuorille suunnattu kesätyöpaikkahaku.

Vastauksessa todetaan yleisesti, että kaupunki on strategiassaan sitoutunut palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja siihen on sitouduttu myös valtion kanssa tehdyllä metropolipolitiikan aiesopimuksessa. Laki sallii myös erityiskohtelun, kun tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen. Jottei työhönottopäätöksiä perusteltaisi mielivaltaisesti, tulisi päätös mahdollisesta positiivisesta erityiskohtelusta tehdä etukäteen ja sisällyttää työpaikkailmoitukseen.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kesätyöllistämistuen erillisrahoitukseen liittyviä toimintatapoja tarkennetaan niin, että ne eivät jatkossa johda edes yksittäistapauksissa etniseen syrjintään.

– Valtuustoaloite anonyymin työnhaun kokeilemisesta Espoossa (Kv-asia)

Meidän Inka Hopsun ja Mari Nevalaisen aloite, joka meni Inkan nimissä. Vastauksessa todetaan:

”Espoon kaupungin rekrytointiprosessissa voidaan pilotoida anonyymiä työnhakua. Anonyymiä työnhakua suunnitellaan kokeiltavan syksyllä 2013 ja toisen kerran mahdollisesti keväällä 2014. Tämä riippuu halukkaista työyhteisöistä ja sopivista työtehtävistä. Kahden yksittäistä hakua koskevan kokeilun jälkeen, kun olemme saaneet tarpeeksi kokemusperäistä tietoa menettelyn kustannuksista, teknisistä toteuttamismahdollisuuksista, työajankäytöstä sekä hyödyistä, arvioimme tämän työnhakumallin jatko- ja laajentamismahdollisuuksia.”

Hyvä alku, vaikkei kahdella haulla nyt vielä kovin merkitseviä tuloksia saada.

– Matinkylän keskus II – Matinkallio, asemakaavan muutos, alue 312003 (Kv-asia)

Asemakaavan muutoksella nykyinen autopaikkojen korttelialue muutetaan toimistorakennusten korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeutta lisätään 14 200 k-m2. Kaavanmuutoksen hakijana on Kiinteistö Oy Tiinantölli 7.8.2003 päivätyllä hakemuksella.

Toimistorakentamista Länsiväylän varteen. Vaikuttaa ok:lta, tosin kaava-aineistot jostain syystä puuttuvat. Kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.1.2006.(!) Listatekstistä ei käy ilmi, mikä asiaa on viivyttänyt yli 7 vuotta. On mennyt lautakunnassa kaikissa vaiheissa yksimielisesti.

– Tilakeskus-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivitys

Tavoitteena sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivityksellä on toimitilojen teknisen arvon päivitys vastaamaan todellista arvopohjaa uusimpien käytettävissä olevien tietojen pohjalta ja periä sisäinen vuokra toimitilaan kohdistuvien todellisten kustannusten ja menojen perusteella.

Sisäinen vuokra on jatkossa paitsi suoraan omistettujen toimitilojen myös osaketilojen osalta rakennuskohtainen ja määräytyy enenevässä määrin tilaan kohdistuvien toteutuneiden kulujen ja menojen perusteella.

Laskennan päivityksen myötä toimitilojen vuokraajat voivat omilla toimillaan vaikuttaa sisäisen vuokran määrään ja mahdollisesti säästyvän kulun kohdentaa ydintoimintoihinsa.

Tämän hyväksyimme jo tila- ja asuntojaostossa. Jaostokäsittelyn yhteydessä tehtiin tarkentava lisäys, että osana kulttuuriperintöä ylläpidettävien rakennusten ja muiden erityisrakennusten pääomavuokra määritellään tapauskohtaisesti mm. tilojen käyttöarvon perusteella.

– Asuinhuoneistojen ja palvelutilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Väinöläkodilta

Tämäkin oli meillä jo jaostossa ja hyväksyttiin yksimielisesti:

Kaupunki vuokraa 10 vuodeksi Kiinteistö Oy Väinöläkodilta 33 asuinhuoneistoa sekä palvelutiloja pitkäaikaisasunnottomien ja sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin. Tilat sijaitsevat osoitteessa Kuusiniemi 5.

Asuntopalveluyksikkö vuokraa Väinöläkodin asunnot edelleen sosiaali- ja terveystoimen valitsemille asukkaille. Palvelutiloista osa jyvitettäneen asukkailta perittäviin vuokriin ja muilta osin palvelutilojen vuokrat maksaa sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelut.

Tällä hetkellä asuntopalvelujen hoidossa on 364 yksittäistä Y-säätiöltä välivuokrattua asuntoa. Näistä on välivuokrattu asunnottomien käyttöön 264 asuntoa, pakolaisten käyttöön 92 asuntoa ja nuorten tukiasunnoiksi 8 asuntoa.

– Etuosto-oikeuden käyttäminen Espoonkartanon kylässä tehdyssä kiinteistönkaupassa

Tilan pinta-ala on 33750 m2 ja kauppahinta 120 000 € (3,56€/m2). Tilalla ei ole rakennuksia. Alueella ei ole asemakaavaa. Espoon eteläosien yleiskaavassa tila on kyläaluetta (AT). Tilan läpi kulkee ohjeellinen virkistysyhteys.

Espoonkartanon alue on yleiskaavan mukaista kaupunkirakenteen laajentumisaluetta. Alueella on käynnistetty ensimmäisten asemakaavojen laatiminen. Tuleva kaupunkirata Kauklahteen lisää Espoonkartanon alueen merkitystä tulevana asuntoalueena. Kohde sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Kauklahden asemasta ja on tulevaa rakentamisaluetta tai siihen liittyvää virkistys- tms aluetta. Etuosto-oikeuden käyttöä puoltaa myös tilan läpi kulkeva virkistysyhteys samoin kuin tilan koko ja kohtuullinen kauppahinta.

Hyvä ostaa tämä raakamaapala kaupungille.

– Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin

Ja tässä tämän kokouksen isoin ja merkittävin asia:

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 kehottaa selvittämään, miten Otaniemi voitaisiin liittää Raide-Jokerin piiriin. Kolmen konsulttiselvityksen perusteella (ei löydy netistä, mutta sain pyytämällä paperiversiot) on tehty johtopäätös, että, että Raide-Jokeri kannattaisi linjata Leppävaarasta Otaniemen keskukseen ja edelleen Kivimiehenrantaan, jossa se palvelisi myös Keilaniemen aluetta. Tällä linjauksella Raide-Jokerille saadaan enemmän matkustajia kuin aikaisemmin suunnitellulle Tapiolan keskukseen suuntautuvalle linjaukselle. Se palvelisi Otaniemen on Aalto-yliopiston ympärille voimakkaasti kehittyvää työpaikka- ja opiskelualuetta, johon liittyvät työ- ja koulumatkat on helpoin hoitaa joukkoliikenteellä.

Helsingin kaupunki on päättänyt omalta osaltaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimisen käynnistämisestä. Hankesuunnittelua on mahdollista viedä eteenpäin Leppävaaran ja Itäkeskuksen välisen osuuden osalta. MAL-aiesopimuksen mukaisesti valtio on alustavasti luvannut osallistua 30 %:n osuudella Raide-Jokerin suunnitteluun. Viimeisimpien tietojen mukaan valtiolla ei ole varattu hankkeeseen suunnittelurahaa vuodelle 2013.

Listatekstissä vakuutetaan, että Espoossa tehtävä linjauksen jatkoselvitystyö ei missään tilanteessa viivästytä hankkeen kokonaisaikataulua. Hyvä näin, meidän pitää pysyä Helsingin vauhdissa mukana ja vaaliohjelmassakin vaadimme pikaratikan kiirehtimistä.

Päätösesehdotus kuuluu näin:

”Kaupunginhallitus kehottaa laatimaan Raide-Jokerin linjauksesta välillä Leppävaara-”Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi”-alue jatkoselvityksen, jossa selvitetään vaihtoehtojen palvelutaso, ympäristövaikutukset, rakentamis- ja käyttökustannukset, maankäytön kehittämismahdollisuudet sekä yleiset vaikutukset Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi-alueen kehittymiseen. Lopullinen ehdotus linjaukseksi tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2013 loppuun mennessä.”

Tämä ei ole ihan yksinkertainen asia. Selvityksen jatkamista puoltaa se, että uusi linjaus toisi ratikalle enemmän käyttäjiä. Huolestuttavaa on se, että kaikissa konsulttiselvityksissä on osoitettu merkittävästi lisää rakentamista Kehä I:n ja Natura-alueen väliin. Eihän niitä jokeri-pysäkkejä rantaraitilla ulkoilijoille kannata rakentaa.

Paras vaihtoehto olisi, että ratikka kulkisi Leppävaarasta Pohjois-Tapiolaan nykyisen asutuksen lomassa, kuten alustavassa yleissuunnitelmassa on esitetty, ja koukkaisi sen jälkeen Otaniemeen, parhaassa tapauksessa haarautuisi niin, että toinen haara menisi Otaniemeen ja toinen Tapiolaan. Haluamme, että tällainenkin vaihtoehto selvitetään.

Pidän tärkeänä, että kahden merkittävän kaupunkikeskuksemme, Tapiolan ja Leppävaaran, välinen joukkoliikenneyhteys olisi vaihdoton (ei siis niin, että ensin metrolla Tapiolasta Otaniemeen ja siitä vaihto pikaratikkaan). Toisaalta lienee epärealistista rakentaa kahdet raiteet Otaniemen ja Tapiolan välille.

Pikaratikan vieminen Otaniemeen mahdollistaisi sen liittämisen Tiederatikkaan (Viikki-Otaniemi), jolloin ratikalla pääsisi myös esimerkiksi Munkkiniemeen. Toisaalta Tapiolaan on suunnitteilla joukkoliikenteen solmukohta. Jääkö se vajaaksi ilman pikaratikkaa?

On tärkeää, että jokeri-linjausta tarkastellaan vielä huolella osana seudullista ja Espoon omaa raideverkostoa, ennen kuin teemme lopullisia päätöksiä.

Suurin huoleni on ehkä kuitenkin se, miten Laajalahden rannat saadaan varjeltua ja Natura-alueen arvo säilytettyä, jos pikaratikka siirretään kehän laitaan. Lintuparatiisi tarvitsee suojametsänsä ja tiivistyvä Otaniemen kampusalue vehreän henkireikänsä. Jo nyt suojavyöhyke on kaventunut Maarinrannassa ja Kehä I pilkottaa pitkospuille. Yleiskaavan viheralueet on tarkoitettu myös tuleville espoolaisille. Jatkoselvitykset on siis tehtävä realistisesti yleiskaavan ehdoilla ja asianmukaisiin Natura-arviointeihin perustuen.


– Päätökset ja kirjelmät

HUS toteaa kirjeessään, että HUS:n hallituksen on tarkoitus päättää kokouksessaan 3.6.2013 valtuustolle annettavasta esityksestä, jonka mukaan HUS sitoutuu n. 160 milj. euroa maksavan uuden lasten sairaalan rakentamiseen samalla summalla kuin valtio. Hankkeen rahoitus on tarkoitus katta siten, että valtio osallistuu 40 milj. eurolla, HUS 40 milj. eurolla, kansalaiskeräys tuottaa 30 me ja 50 me olisi vierasta pääomaa.

Hyvää tässä on, että kansalaisaktiivisuus on saanut asian vihdoin nytkähtämään liikkeelle ja valtionkin osallistumaan.