P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Tässä tila- ja asuntojaoston maanantain kokouksen lista avattuna, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Useampi hankesuunnitelma ja budjetti käyttötalouden osalta. Säästöjä täälläkin, pitäisi kuitenkin varmistaa että on riittävästi ylläpitokorjausrahaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Aalto-yliopiston kirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta etsiä Tapiolan koululle väliaikaisia tiloja yliopiston kiinteistöistä. Syynä se, että nykyiselle poliisiopiston tontille on suunniteltu Aalto Villagea, jonne tulisi kipeästi kaivattuja opiskelija-asuntoja.


– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Avara Koti Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa perustettavalle yhtiölle As Oy Espoon Mestarinkatu 12 vuokratalohanketta varten. Hankkeeseen on tulossa 74 asuntoa ja sen kerrosala on 5 100 k-m2. Alle 50 m2 huoneistoja 38%. Hankkeen lainantarve on 14 513 400 euroa.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi kyseisen tontin Avara Koti Oy:lle 3.12.2012 kokouksessaan valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten. Kohde sijoittuu Pohjois-Leppävaaran ja Mäkkylän pienalueiden rajalle. Pohjois-Leppävaarassa on valtion tukemia vuokra-asuntoja 23 % ja Mäkkylässä 18 %. Arvio perittävästä vuokrasta 17,24 e/m2/kk.

Vaikuttaa kannatettavalta hankkeelta.


– Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Esitetään hyväksyttäväksi hankesuunnitelma ja päätettäväksi, että rakentamisen aloittaminen edellyttää vähintään 20 % ARA:n avustusta ARA:n hyväksymistä kustannuksista.

Hankesuunnitelmassa esitetään Leppävaaran elä ja asu seniorikeskukseen rakennettavaksi 140 kpl 35 asukkaan ryhmiin sijoitettavaa pienasuntoa a` 25 m² yhteistiloineen sekä nykyisen Armas Launiksen tielle sijoittuvan tilan korvaava avopalvelukeskus. Avopalvelukeskukseen sijoittuu ruokala-ravintola ruoanvalmistuskeittiöineen, liikunta-, harraste- ja kokoontumistiloja talon ja ympäristön asukkaille, työhönvalmennuskeskuksen pyörittämä pesula sekä kotihoidon tukipiste.

Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Hanke on tarkoitus toteuttaa Espoon Elä ja Asu Oy:n taseeseen. Sen tavoitehinta on hankesuunnitelman mukaan 28 milj. euroa. Yhtiö rahoittaa hankkeen kaupungin osoittamalla omarahoitusosuudella, yhtiön ottamalla lainalla sekä erityisryhmien asumiseen tarkoitetulla Aran avustuksella joka on maksimissaan 40 % Aran hyväksymistä kustannuksista. Lainalle tullaan anomaan kaupungin omavelkainen takaus. Hankkeen talouden kannalta merkittävän Aran avustuksen saaminen on välttämätöntä.

Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnistynyt kaavoitusta varten tehtävällä luonnossuunnittelulla ja jatkuu keskeytyksettä aikataulutavoitteen mukaisesti. Rakentaminen alkaa keväällä 2015. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Tätä kaavaa on pyöritetty kaupsussa. Ongelmana on saada siitä ARA-ehdot täyttävä. Hankesuunnitelmaa ja sote-lautakunnan lausuntoa en ehtinyt vielä katsoa. Lautakunnan jäsenten evästykset tervetulleita.

– Puolarmetsän sairaalan korjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia)

Puolarmetsän sairaala on valmistunut 1976. Käytössä olevia eri käyttötarkoituksia palvelevia tiloja on yhteensä n. 16 000 huoneistoneliömetriä.  Teknisesti rakennus on elinkaarensa päässä. Sairaalassa tällä hetkellä annettavat palvelut siirtyvät valmistuviin uusiin kohteisiin Matinkylän palvelutorille ja Espoon sairaalaan v. 2016, minkä jälkeen rakennuksen on ajateltu toimivan peruskorjattavien Jorvin sairaalassa sijaitsevien potilasosastojen väistötiloina vuosina 2016-19. Tämä edellyttää sairaalassa korjaustoimenpiteitä. Hankesuunnitelmassa esitetään rakennukseen tehtävät tarpeelliset lyhyen aikavälin korjaustoimenpiteet, toimenpiteiden kustannusarvio on noin 5 milj. euroa.  Espoon vuoden 2013 talousarviossa Puolarmetsän paikallissairaalan korjaustöille on varattu tälle vuodelle 2 milj. euroa ja ensi vuodelle 1 milj. euroa.

Kustannukset jakautuvat seuraavasti: Välittömät korjaustarpeet, jotka liittyvät turvallisuuteen ja terveellisyyteen 3 milj. euroa ja esteettömyyden ja työturvallisuuden parantaminen sekä varautuminen toimintojen jatkumiseen vuoteen 2019 asti 2 milj. euroa.

Varmasti tarpeellinen hanke, mutta tässäkin budjetoitu summa ylittyy. Hankesuunnitelmaa en ehtinyt vielä katsoa.

– Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh/Kv-asia)

Koulun päärakennus on valmistunut 1957 ja sitä on laajennettu vuonna 1980. Koulun käytössä on lisäksi siirtokelpoinen koulu. Auroran koululla on jo vuosia kärsitty sisäilmaongelmista, jonka vuoksi vanha päärakennus ja laajennus ovat enää vain osittain koulukäytössä.

Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan yhteinen uudisrakennus korvaa vanhat epäkäytännölliset tilat, jotka ovat sopimattomia peruskorjattaviksi nykyvaatimukset täyttäviksi, esteettömiksi tiloiksi.

Hankesuunnitelmassa esitetään Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus rakennettavaksi nykyisen koulun tontille. Tontilta puretaan vanha koulu, siirtokelpoinen koulu sekä asuinrakennus. Tontilla toimiva lastenkoti jää paikoilleen.

Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta kerrosalan ja kerrosten lisäämiseksi. Kaavamuutos on vireillä ja etenee hankeaikataulussa.

Koulu esitetään rakennettavaksi 13 perusopetusryhmälle luokka-asteille 1-6, sekä kolmelle pienryhmälle.  Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 337.

Päiväkodin tilat suunnitellaan kuudelle ryhmälle siten, että kaikki ryhmätilat ovat sopivia 10 kk – 6 -vuotiaille lapsille. Laskennallinen hoitopaikkamäärä on 126.

Neuvolaan tulee toimitilat yhteensä kymmenelle alueen terveydenhoitajalle ja kahdelle neuvolalääkärille. Neuvolakäyntejä on päivittäin 80-100.

Rakennuksen keskeisimpiä tavoitteita on luoda eri ammattiryhmien vuorovaikutteinen työyhteisö, joka toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden, näiden huoltajien ja ympäristön muiden asukkaiden kanssa. Yleisiä tavoitteita rakennukselle ovat terveellisyys, turvallisuus, käyttökelpoisuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, kauneus, esteettömyys sekä energiatehokkuus. Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus on lähes nollaenergia -pilotti.

Hankkeelle on vuoden 2013 budjetissa varattu 20,5 milj. euroa perustuen tarveselvitykseen. Hankkeen tavoitehinta on hankesuunnitelman mukaan 21 milj. euroa. Muutoksena tarveselvitysvaiheen kustannusennusteeseen rakennuksen kerroskorkeutta on korotettu huomioiden energiatehokas rakentaminen ja tontilla olevan asuinrakennuksen purku.

Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennuksen toimitilavuokra on arviolta 1 886 500 euroa / vuosi, josta neuvolan osuus on n. 155 000 euroa. Nykyiset toimitilavuokrat ovat lähes 600 000 euroa / vuosi, josta neuvolan osuus n. 100 000 euroa.

Rakentaminen alkaa vuoden 2014 lopulla. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Auroran nykyisen koulun huonon sisäilman vuoksi vain siirtokelpoinen rakennus ja osa vanhaa koulua (mm. ruokasali) on lukuvuonna 2013-2014 käytössä. Auroran koulun vuosiluokkien 4-6 oppilaat ovat väistössä Kalajärven koulussa.

Uudisrakennuksen työmaa tarvitsee koko koulun alueen käyttöönsä (uudisrakennuksen ala, työmaajärjestelyt parakkeineen, varastoalueineen). Koulun tontilla olevaa siirtokelpoista koulua ei voida käyttää rakentamisen aikana turvallisesti alakoulutiloina, vaan lapsille on järjestettävä väistötilat lähialueen kouluihin.

Tässä nyt yksi esimerkki koulukorjauksesta seurannaisvaikutuksineen. Liitteissä riittää perehdyttävää.

– Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 käyttötalouden osalta

Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituksen 26.8.2013 hyväksymän kehyksen perusteella. Toimitilavuokriin on budjetoitu 3 milj. euron vuokranalennus, maanvuokriin 3,1 milj. euron korotus ja toimintamenoja on budjetoitu 2,5 milj. euroa vähemmän kaupungin edellyttämän säästötavoitteen johdosta. Budjetoituja toimintamenoja on vähennetty vuosikorjauksista 996 000 euroa, vastikkeista 900 000 euroa, sähköstä 100 000 euroa, lämmöstä 100 000 euroa, kattolumenpudotuksista 300 000 euroa ja loput muista palveluostoista ja henkilöstökuluista.

Säästöpaineita täälläkin. Pitää vielä paneutua tähän.