Vuosi päättyi ehkä raskaimpaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Ei ollut helppoa puntaroida kantaa Olavi Loukon saaman lahjusrikkomustuomion seuraamuksiin. Asiaan palataan vielä tammikuun valtuustossa. Alla asiat, joihin tuli muutoksia, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoon toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2016

Hyvä, että ohjelma on vihdoin tehty. Sen toteuttaminen edellyttää toimialojen ja erityisesti toimialajohdon sitoutumista ja riittäviä resursseja suunnitelman toteuttamiseen.

Toimeenpanosuunnitelmassa paljon konkreettisia toimenpiteitä, mm.
* lautakuntien perehdytys
* toiminnallisen tasa-arvon näkökulman sisällyttäminen kehitysohjelmiin
* sukupuolen mukaan eritellyn tiedon systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen
* suvauksen systemaattinen tekeminen (jokainen toimiala suvaa yhden tuloskorttitavoitteen, toiminnon tai osan siitä)

Nämä vaativat kaikki toteutuakseen henkilöresursseja

On tärkeää huomioida tasa-arvotyön kaksi näkökulmaa: Henkilöstöpoliittinen (kaupunki työnantajana) ja toiminnallinen (kaupungin päätöksenteko ja palvelut).

Tasa-arvotyö pitää tehdä näkyväksi valtuustotasolle asti, joten ehdotin, että suunnitelma vietäisiin valtuustolle tiedoksi. Lopulta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että näin tehdään. Näin pääsemme keskustelemaan tärkeästä aiheesta myös valtuustossa. Sen lisäksi suunnitelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle valtuustokauden lopussa.

– Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Ohjelmat ja niitä toteuttavat projektit ovat hyviä ja tärkeitä, mutta tärkeää on myös, että ohjelmatyötä tehdään avoimesti. Ehdotin, että ohjelmat tuotaisiin valtuustoon omana asianaan, kun on raportoinnin aika, jotta niistä päästään aidosti keskustelemaan. Tämä pistettiin harkintaan.

– Lommila, maankäyttö- ja esisopimusten sekä asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Karvasmäki (osittain Kv-asia)

Päädyimme esittämään palautusta kaupunkisuunnittelulautakunnan linjan mukaisesti seuraavin perustein:

1) alueen kokonaisrakennusoikeutta vähennetään siten, että se toteuttaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja tukee Espoon keskuksen kaupunkirakenteen kehittymistä,

2) alueen rakentaminen vaiheistetaan tarkistettujen mitoitusten perusteella siten, että toinen vaihe toteutetaan vasta, kun Espoon keskuksen kauppakeskusten laajennushankkeet sekä merkittävä osa suunnitellusta asuntorakentamisesta on toteutettu,

3) alueelle voidaan sijoittaa sallitun päivittäistavarakaupan lisäksi seudullisesti merkittäviä tilaa vievän kaupan yksiköitä,

4) alueen kevyen liikenteen toimivuus varmistetaan myös silloin, kun kauppakeskus on suljettuna.

Palautusta kannattivat lisäksemme perussuomalaiset, joten hävisimme äänin 5-10. Samoin äänin hävisi hylkäysesityksemme, jonka perustelut olivat seuraavat:

– Hankkeella on merkittäviä haitallisia vaikutuksia Espoon keskuksen aseman seudun kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen kauppakeskuksen viedessä kaiken lisäliiketilan vähimmäistarpeesta.

– Asiointi perustuu pääasiassa henkilöautoiluun.

– Ei ole pystytty osoittamaan, että palveluverkko kehittyy siten, että asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

– Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan vähittäiskaupan ensisijainen sijoituspaikka on keskusta-alue.

– Asemakaavaehdotuksen mitoitus, kaupan laatu ja esitetty vaiheistusmääräys eivät varmista Espoon keskuksen kehittymistä aluekeskukseksi.

– Palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle ei ole luotu edellytyksiä siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä on tarkoitettu. Lommila-Gloms -kaavaa on perusteltu erityisesti seudullisesti merkittävän tilaa vievän erikoiskaupan tarpeilla. Nykymuodossaan kaava kuitenkin perustuu pääosin tavanomaiseen pienimittakaavaisen erikoiskaupan konseptiin.

– Teknisen toimen johtajan lahjusrikkomuksesta saama tuomio

Tämä käsiteltiin kokouksen lopuksi. Juuri ennen kohdan käsittelyn alkua pöydälle jaettiin Kuntatyönantajien lausunto, joka oli tosi tiukka. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen käsityksen mukaan ”kyseessä olevassa tilanteessa on olemassa KvhL:n 35 §:ssä tarkoitetut perusteet virkasuhteen irtisanomiseen. Poissuljettua ei myöskään ole se, että virkasuhteen purkaminen KvhL:n 41 §:n perusteellla olisi mahdollista.” Edelleen todetaan, että ”kunnalla työnantajana on viime kädessä harkintavalta siihen nähden mihin KVhL:ssä säädettyihin toimenpiteisiin lainvoimainen tuomio antaa aihetta.”

Koska uutta materiaalia jaettiin pöydälle, listatekstiä oli täydennetty päivällä ja osa tarkentavista tiedoista saatiin suullisesti, pidin kohtuullisena, että asia olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi tai jätetty pöydälle, jotta ryhmät olisivat ehtineet käsitellä sitä kattavan aineiston pohjalta. Molemmat esitykset hävisivät äänin 7-8.

Kun kävi selväksi, että kaupunginhallituksen on tehtävä esityksensä tänään, päädyttiin lopulta äänestämään varoituksen ja huomautuksen välillä. Varoitus voitti äänin 9-6. Kaupunginhallitus siis päätti esittää valtuustolle, että se antaa Olavi Loukolle varoituksen hovioikeuden lahjusrikkomustuomioon johtaneen teon johdosta.

Olisin todellakin pitänyt parempana menettelynä, että ryhmät olisivat voineet käsitellä asian ennen kaupunginhallituksen päätöstä. Nyt ryhmät ottavat kantaa asiaan ja kaupunginhallituksen esitykseen tammikuussa ja lopullinen päätös tehdään valtuustossa 27.1.

Sinänsä pidän tärkeänä, että kaupunginhallituksen enemmistö oli sitä mieltä, että lainvoimainen tuomio lahjusrikkomuksesta antaa aihetta toimenpiteisiin, eikä mitään tarkoittamaton huomautus riitä.