louhosEspoonkartanon maille Kulmakorven eteläpuolelle Högbergetiin on suunnitteilla uusi louhos ja puhtaiden maamassojen läjitysalue. Hanke on vasta alkuvaiheessa, käynnissä on ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Hanke on herättänyt suurta huolta lähialueen asukkaissa. Hanketta vastustava adressi on kerännyt lyhyessä ajassa yli 1300 allekirjoitusta. Tämä on ymmärrettävää, onhan kyseessä massiivinen sadan vuoden projekti, joka tuhoaisi maiseman ja alueen luontoarvot.

Hankkeen tarkempi esittely ja YVA-arviointiohjelma löytyy täältä.

YVA:n arviointiohjelmasta on pyydetty lausunnot 13.6. mennessä. Espoon lausunnon antaa ympäristölautakunta huomisessa kokouksessaan. Lausuntoluonnos löytyy täältä.

Alueen koko on 73 hehtaaria ja se on kallioista metsäluontoa. Ensin on tarkoitus louhia noin 10 – 15 miljoonaa m3 kalliota ja maata, ja sen jälkeen täyttää noin tasolle +75 metriä korkeaksi vuoreksi tuodulla maa-aineksella. Hankkeen tarvetta perustellaan sillä, että Helsingin seudulla on pulaa rakennuksessa syntyvien maa-ainesten sijoituspaikoista. Louhinta kestäisi 35 vuotta ja maa-aineksen läjittäminen lähes 100 vuotta.

Alueella on jo Ämmässuon kaatopaikka ja Kulmakorven maanläjitysalue laajennusalueineen. Ei ole kestävää, että tätä valtavaa aluetta edelleen laajennettaisiin nykyisten ja tulevien asukkaiden kustannuksella. Sen sijaan pitäisi kehittää sellaisia rakennusmenetelmiä, ettei valtavia ylijäämämassoja synny. Useissa EU-maissa edellytetään jo maamassojen käsittelyä rakennuspaikalla.

Louhosalue sijoittuisi lähimmillään 300 m päähän asutuksesta. Lisäksi aivan lähellä on ratsastustalli, jonka toiminta kärsisi. Hanke tuhoaisi alueen luontoarvoja ja heikentäisi ekologisia yhteyksiä.

Hanke ei millään lailla tue alueen kehittämistä, päinvastoin. Sen välittömään läheisyyteen on suunniteltu länsiradan jatkeen linjausta.  Lähimmät asemat tulisivat alle kahden kilometrin päähän hankealueesta.  Lähin vahvistetun yleiskaavan mukainen asuinalue rajautuisi suoraan tulevaan louhokseen.

Uusien asuinalueiden, Mynttilän, Histan ja Forsbackan aluekeskusten toteutuminen on laskettu tapahtuvan ehkä noin 15 – 20 vuoden kuluessa.  Vaikka alueet rakennettaisiin nykyisten yleiskaavojen mukaan maltillisesti, maansiirtotyöt vaikeuttaisivat merkittävästi koko alueen suunnittelua pitkällä aikavälillä.

Vihreissä olemme suhtautuneet varauksella alueiden rakentamiseen ilman ratayhteyttä. On kuitenkin järkevää varautua siihen, että rata aikanaan tulee, ja siksi alueet kannattaa säilyttää potentiaalisina uusina asuinalueina ja niiden virkistysalueina.

Myös kaupunkisuunnittelukeskus suhtautuu lausunnossaan hankkeeseen kriittisesti ja toteaa näin:

Hankkeen toiminta on maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan vastainen, ja tulisi vaikeuttamaan tulevan pohjois- ja keskiosien yleiskaavoitusta. Tulevan kaupunkiasutuksen asukkaiden virkistys- ja ulkoilua palveleva käyttö on myös otettava huomioon.

Hanke on vahvistuneiden kaavojen vastainen. Hankealueen käyttö, suunnittelu ja maa-ainestoiminta tulisi selvittää ensin maa- ja rakennuslain mukaisessa kaavoitusprosessissa ja kytkeä Histan – Forsbackan tulevaan rakentumiseen ja yleiskaavoitukseen siten että mahdollinen maa-ainesten otto on kokonaisuuden, kestävän kehityksen ja paikallisten hankkeiden ja muiden vaikutusten kannalta perusteltua.

Vielä on siis monta mutkaa, ennen kuin hanke voisi toteutua. Kaavan vastaisuus edellyttää kaavatarkastelua. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on juuri aloitettu Espoon pohjoisosien yleiskaavan tarkastelu, johon alue kuuluu.

Toiminnalle tarvitaan maa-aineslain ja asetuksen mukainen ottamislupa, joka Espoossa haetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Lisäksi tarvitaan ympäristölupa, jonka Espoossa myöntää ympäristölautakunta.

Nyt ollaan siis vasta alkuvaiheessa ja arvioimassa hankkeen ympäristövaikutuksia. YVA-arviointiohjelmassa on aina mukana myös 0-vaihtoehto, ettei hanketta toteuteta lainkaan.

Minusta kaupungilla on kaikki perusteet torpata hanke kaavan vastaisena ja alueelle sopimattomana. YVA-selostuksen valmistuttua saamme vielä tarkemman kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja toivottavasti lisäeväitä hankkeen vastustamiseen.

Voimia lähialueen asukkaille ja tallin omistajille epätietoisuudessa elämiseen!