Högnäs_tuloKävimme eilen kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Kirsi Louhelaisen kanssa tutustumassa Högnäsin kaava-alueeseen. Kaava jäi kaupunginhallituksessa kesäkuussa pöydälle ja päätöksiä tehtäneen 11.8. kokouksessa.

Högnäs sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Se on vanhaa loma-asunto- ja omakotialuetta. Pysyviä asukkaita on noin 40. Suunniteltu pientalokaava yli kymmenkertaistaisi asukasmäärän noin 500 asukkaaseen.

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Matalajärven Natura-alue on nykyisin osa Nuuksion kansallispuistoa.

Högnäsin kannas on luonnoltaan rehevä, rikas, herkkä ja uniikki. Paljon tammia ja muita jalopuita sekä pähkinäpensaslehtoja. Esitetty rakentamismäärä tuhoaisi alueen ominaispiirteet ja luontoarvot melko täydellisesti.

Viranomaislausunnoissa ja Natura-arviossa korostetaan asukasmäärän merkittävää vähentämistä, jotta luontoarvot säilyisivät. Näin ei ole tehty. Lisääntyvä asukasmäärä näkyisi väistämättä suojellun lehdon kulumisena sekä lisääntyvinä häiriönä Natura-alueella. Herkkä ja rehevä Matalajärvi ei kestä yhtään lisää kuormitusta, jota rakentaminen hulevesien muodossa aiheuttaisi. Kaavan mukainen rakentaminen katkoisi viheryhteyden kahden järven välillä kannaksen eteläosassa.

Högnäsin rakentamista on perusteltu yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä. Alue tulee jatkossakin olemaan autoilun varassa, kun bussi kulkee harvakseltaan ja palvelut sijaitsevat kehä III:n toisella puolella Järvenperässä. Alueen täydennysrakentaminen ei siten eheytä kaupunkirakennetta Espoon mittakaavassa, eikä tiivis rakentaminen siten ole perusteltua.

Högnäsin kaavalla on merkittävä vaikutus myös Bodominjärven kaukomaisemaan. Sitä ihailevat kesäisin tuhannet uimarit ja vesilläliikkujat, talvisin hiihtäjät ja muut jäällä ulkoilevat.

Högnäs_ranta
Ely-keskuksen kaavaluonnoksesta ensimmäisestä kaavaehdotuksesta (korjaus 11.8.2014) antaman lausunnon mukaan kaava ei ole kulttuuriympäristön osalta yleiskaavan mukainen. Lisäksi Ely lausuu, että Natura-alue vaatii suojavyöhykkeen. Se puuttuu erityisesti kaava-alueen pohjoisosan lehtoalueelta, kun rakentaminen on ulotettu miltei kiinni kansallispuiston rajaan. Nämä ovat nähdäkseni vahvoja valitusperusteita.

Ja nyt kun tutkin papereita uudelleen, huomasin ettei uudelleen nähtävillä olleesta (lisäys 11.8.2014) kaavaehdotuksesta ole Ely-keskuksen lausuntoa ollenkaan. Pidän valmistelun kannalta ongelmallisena, ettei lausuntoa ole pyydetty, kun Elyn lausunto luonnoksesta ensimmäisestä kaavaehdotuksesta oli hyvin kriittinen. Meillä ei siis ole lainkaan Ely-keskuksen virallista näkemystä nyt käsittelyssä olevasta kaavaehdotuksesta.

Högnäsin kaavoitus käynnistyi, kun alueelle vuonna 2007 valmistunut vesi- ja viemäriverkko lisäsi paineita alueen rakentamiselle. Kaavaehdotus on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.11.2012. Olin tuolloin lautakunnassa varapuheenjohtajana ja lopulta mukana hyväksymässä kaavaa, vaikka suhtauduin kaikissa vaiheissa siihen kriittisesti.

Tuon päätöksen jälkeen Matalajärven Natura-alue on liitetty Nuuksion kansallispuistoon, Metsähallituksen toimesta on tehty uusia luontoselvityksiä, suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma on työn alla, valtuusto on vaihtunut ja Pohjois-Espoon yleiskaava otettu uuteen tarkasteluun. On siis perusteltua harkita asiaa uudelleen.

Högnäsin luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot ovat liian arvokkaat hävitettäväksi. Aluetta voidaan täydennysrakentaa maltilla siten, että ne säilyvät. Se edellyttää kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja rakennusoikeuden merkittävää vähentämistä.

Högnäs_talo

Monet alueen maanomistajista vastustavat tehokasta kaavaa. Toisaalta moni odottaa mahdollisuutta päästä rakentamaan omakotitaloa omalle tontilleen. Jos kaava hyväksytään esitetyssä muodossa, on hyvin mahdollista, että se kaatuu oikeudessa. Siksi olisi maanomistajienkin kannalta turvallisempaa valmistella kaava, jossa annetut viranomaislausunnot ja Natura-alueen reunaehdot on otettu asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla huomioon.