Tässä raporttia maanantaisesta kaupunginhallituksen kokouksesta. Päätökset menivät esityksen mukaan. Metron jatkon rahoituksesta käytiin keskustelua ja valtuustoa varten saadaan vielä tarkempia lukuja hankkeen kustannusvaikutuksista Espoolle.

Ylimääräisenä asiana merkitsimme tiedoksi kaupunginjohtajan selostuksen Suomenojan sataman tilanteesta. Pidin välttämättömänä, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja varmistaa näin, että sisäinen tarkastus etenee.

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi

Keskustelua herätti se, että valtion osuus on naulattu maksimissaan 240 me indeksillä korotettuna. Se on laskettu kokonaiskustannusarviosta 801 me. Espoolle kynnyskysymys oli indeksiin sitominen. Kustannusarvio on metron alkupätkän kokemusten perusteella pystytty tekemään realistiseksi, mutta jos jostain syystä kustannukset tuosta nousevat, jää ylimääräinen osa Espoon tappioksi. Tärkeintä oli kuitenkin tuo indeksiin sitominen.

Koska valtion raha tulee jälkijättöisesti, luultavasti vuoden 2017 lopulta lähtien, on kaavoitusvelvoitteen täyttämisessä onnistuttava heti vuodesta 2016 alkaen, jotta raha todella saadaan.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille (Kv-asia)

Tästä pyysimme valtuustoa varten vielä tarkempi selvitys rahoituksesta ja kustannusvastuista Espoolle. Iso kuva on se, että metro on Espoolle ennen kaikkea elinkeinopoliittinen hanke, joka mahdollistaa kaupunkirakenteen kehittymisen ja asuntojen lisäksi työpaikkojen saamisen Espooseen. Mutta päätöksenteon kannalta on olennaista saada myös talouslaskelmat siitä, mitä hanke kaupungille maksaa.
Länsimetro Oy hoitaa rakentamisen ja kaupunki takaa lainat, koska siten saadaan edullista lainaa. Espoon osalta kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo Länsimetro Oy:n toimintaa. Myös Helsingillä ja valtiolla on intressi seurata, että hanke etenee sovitusti.

– Investointirahaston varojen käyttö Länsimetro Oy:n jatkon rakennusaikaiseen rahoitukseen (Kv-asia)

Tästäkin keskusteltiin kokouksessa. Rahastoa käytetään siis vain lyhytaikaiseen lainaamiseen, ei pysyvänä sijoituksena. Se palaa takaisin rahastoon sopivana aikana vuoden 2020 loppuun mennessä. Rahasto nimensä mukaisesti perustettu juuri tämän tyyppisiä hankkeita varten ja kokemukset Kehä I:n kattamisen rahoituksesta vastaavalla tavalla olivat hyviä.

– Tilannekatsaus Suomenojan satamasta

Merkitsimme tiedoksi seuraavan kaupunginjohtajan katsauksen:

Kaupunginjohtaja on määrännyt Espoon kaupungin sisäisen tarkastuksen tekemään erillisselvityksen Suomenojan sataman ja Espoon kaupungin liikuntapalveluiden merellisen ulkoilun yksikön tilanteesta julkisuudessa esitettyjen väitteiden takia.

Erillisselvityksen tavoitteena on tutkia ja arvioida Liikuntapalvelut – Merellinen ulkoilu yksikön kilpailutuksia, ostohankintoja, sopimuksia ja niitä koskevaa päätöksentekoa sekä Merellisen ulkoilun yksikön kaluston ja kiinteistöjen käytön ohjeistusta. Tarkastusraporttiluonnoksen tavoiteaikataulu on viikolla 42.

Kaupunginjohtaja on myös käynnistänyt valmistelutyön siitä, miten Espoon kaupungin riskienhallinnalla voidaan ehkäistä sopimusriskejä. Lisäksi on käynnistetty virkamies- ja luottamushenkilöjohdon yhteinen kriisiviestintäkoulutus.

Julkisuudessa on myös ollut esillä venesatamassa työskennelleen työntekijän irtisanomistapaus. Nyt tehtävä erillisselvitys ei koske tähän tapaukseen liittyviä seikkoja.

Jutussa oli kysymys yhden työntekijän työsuhteen irtisanomisesta sillä perusteella, että tämä oli ottanut työnantajan auton luvatta käyttöönsä, poistunut luvatta työpaikaltaan ja jättänyt merkitsemättä ajon ajopäiväkirjaan. Lisäksi työntekijälle oli jo aiemmin annettu eri asioista kolme varoitusta ja suullisia huomautuksia.

Espoon käräjäoikeus katsoi 1.10.2013 antamassaan tuomiossa, ettei työntekijän menettely ollut ollut niin vakavaa, että Espoon kaupungilla olisi ollut riittävän painavaa syytä irtisanomiseen. Tuomiossa kuitenkin todetaan, että työntekijän antama aihe työsopimuksen päättämiseen oli otettava huomioon korvausta alentavana seikkana.

Työntekijä vaati laittomasta irtisanomisesta korvauksena 18 kuukauden palkkaa vastaavan määrän ja hänelle tuomittiin maksettavaksi 9 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Suomenojan satamaan liittyen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa on lisäksi vireillä esitutkinta koskien joidenkin Espoon virkamiesten toimintaa. Tutkintapyynnön on tehnyt satamassa toimiva venekorjaamoyrittäjä.

Omassa puheenvuorossani painotin, että on tärkeää, että kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asian selvitysten etenemistä ja tähdensin, että on tärkeää, että sisäisessä selvityksessä vastataan kaikkiin esiin nousseisiin väitteisiin. On myös tärkeää, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan virallisesti siten, että asia tulee kirjatuksi pöytäkirjaan.

On ehdottoman tärkeää, että selvitykset tuodaan kaupunginhallitukseen viipymättä niiden valmistuttua. Jäämme siis odottamaan sisäistä tarkastusta, johon kohdistuu nyt suuret odotukset.