Tässä ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Periaatteellisesti isoimpana asiana sote-uudistuksesta linjaaminen Kuntaliiton kyselyyn vastaamisen muodossa. Selostuksissa julkisuudessa paljon pyörineet Suomenojan satama ja liiketoimintajohtajan kytkökset.

– Espoon edustajan nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään toimikaudeksi 2014-2015

Tämä on nyt sitä seudullista yhteistyötä kabineteissa. Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä, jotka on soviteltu kuntien ja poliittisten ryhmien painoarvo huomioiden. Automaattisesti jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja.

Espoolla on ollut kolme edustajaa kaupunginhallituksen puheenjohtajistosta:  Ari Konttas (kok.), allekirjoittanut ja Markku Sistonen (sd). Olen toiminut varapuheenjohtajana. On perusteltua, että samat jatkavat.

– Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015)

Tähän liittyen pyydettiin viimeksi selvitys siitä, onko vastaavan suuruisia takaisinperintöjä ollut ennen ja mikä on ollut kaupungin linja.

– Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.2015)

Vastauksessa lytätään sote-uudistus melko totaalisesti. Demareilta tullee muutosesityksiä eikä mekään olla oltu valmiita tyrmäämään koko uudistusta.

– Veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen

Vähennetään jäsenmäärä kahdeksasta seitsemään, koska yksi toimintaan osallistunut veteraanijärjestö, Espoon Rintamanaiset ry, on lopettanut toimintansa. Ja muutama muu teknisluonteinen muutos.

– Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Järjestöjen ja kaupungin edustajia, puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja Juha Metso.

– Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Vihreiltä jatkavat Juhani Kytö varsinaisena ja Riitta Lahikainen varalla. Tänne valitaan myös kh:n valvoja.

– Vanhusten palvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen

Maan hallitus korotti asetuksella maksujen enimmäismääriä ja nyt Espoo tekee saman. Taannoin korotimme samasta syystä terveyspalvelumaksuja, jolloin saimme kirjauksen siitä, että korotuksien vaikutukset eri käyttäjäryhmille selvitetään. Huoli on pienituloisimmilta, jotka useimmiten ovat näiden palveluiden suurkäyttäjiä.

Korotukset on hyväksytty sote-lautakunnassa yksimielisesti.

– Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Vihreiltä vammaisneuvostossa sote-lautakunnan edustajana Teemu Hokkanen ja Kynnys ry:n edustajana Mika Levänen. Meillä on ollut myös kaupunginhallituksen valvoja.

– Päihdeasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Vihreillä kaksi edustajaa: Eeva-Helena Inomaa, vara Pia Litmo ja Jyrki Myllärniemi, vara Teemu Hokkanen.

– Sosiaali- ja terveystoimen ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2015-2016

Meillä ei ole paikkaa.

– Työsuhteisen tehtävän muuttaminen viraksi sivistystoimen liikunta- ja nuorisopalveluissa

Liikunta- ja nuorisopalvelujen merellisen ulkoilun palveluyksikön johtaminen esitetään organisoitavaksi uudelleen määräajaksi siten, että yksikköä johtaa 1.3.2015 alkaen venesatamapäällikkö. Muutos on voimassa 30.9.2015 saakka. Sinä aikana selvitetään merellisen ulkoilun uudelleenorganisointi.

Venesatamapäällikkönä aloittaa suunnittelija Lennart Pettersson, jonka vastuulla ovat kaikki asiakassuhteet. Merellisestä ulkoilusta vastannut ulkoilupäällikkö Tapani Kortelainen jatkaa asiantuntijatehtävissä ja vastaa mm. saariston kehittämisestä, kalatalousasioista ja toimii asiantuntijana Finnoo- ja Ämmäsmäki -projekteissa.
Vihdoin siis ryhdytty henkilövaihdoksiin sataman toiminnan saamiseksi kuntoon.

– Valtuustokysymys kaupunginhallituksen Ely-keskukselle antamasta lausunnosta tiesuunnitelmaan, joka liittyy Länsiväylän tiejärjestelyihin Matinkylän eritasoliittymässä (Kv-asia)

Kysymyksessä viitataan kaupunginhallituksen 2012 antamaan lausuntoon. Vastauksessa todetaan, että korkein hallinto-oikeus on hylännyt tiesuunnitelmasta tehdyn valituksen. KHO:n päätöksen mukaan tiesuunnitelmat ovat yhdenmukaisia sekä laillisen yleiskaavan että voimassaolevan asemakaavan kanssa. Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja tiesuunnitelmaan perustuvat liikenneviraston esittämät maa-alueiden lunastukset ovat siten myös lainmukaisia.

– Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2015 hyväksyminen

Espoon alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet päivitetään vesihuoltolain mukaisesti vuosittain. Espoon vesihuollosta vastaa pääosin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Espoossa toimii lisäksi Suvisaariston vesiosuuskunta, Rinnekodin vesilaitos sekä Puotisten Vesi Oy.

Toiminta-alueiden päivitys on tehty yhteistyössä HSY:n kanssa. Toiminta-aluekartalla esitetään toiminta-alueet, joilla liittyminen vesihuoltoon on mahdollista, ehdotus laajentumisesta 2015, joka vahvistetaan toiminta-alueeksi aikanaan, kun liittymismahdollisuus on saavutettu ja toiminta-alueen supistus, jolla korjataan vuoden 2014 toiminta-aluepäätöksessä virheellisesti toiminta-alueeksi merkityt alueet, joilla ei tosiasiallisesti ole liittymismahdollisuutta.

Toiminta-alueluonnoksesta ei ole saatu nähtävillä oloaikana yhtään lausuntoa tai muistutusta. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa yksimielisesti, eikä muistutuksia ole tullut. Puolestani ok.

– Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä, yleisten rakennusten tontin vuokrauksesta Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 6.10.2014, että Kilossa sijaitseva yleisten rakennusten tontti  vuokrataan Y-Säätiölle perustettavan yhtiön lukuun nuorisoasuntojen rakentamista varten.

Tila- ja asuntojaosto on puoltanut hanketta 15.9.2014 vuoden 2015 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukihakemusten haussa.

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että hanke ei sovellu tontille ja ympäristöönsä. Hankkeen lopullinen soveltuvuus tontille ratkaistaan erillisissä poikkeuslupamenettelyssä ja rakennuslupamenettelyssä. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen 10.12.2014. Poikkeamispäätöksestä on vireillä valituksia Helsingin hallinto-oikeudessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan tontille suunniteltu toiminta ei ole asemakaavan mukaista ja hanke vaatii asemakaavan muutoksen asuintontiksi.

Tässä kaupungin vastaus tiivistetysti:

Tontti on vahvistetussa Kellarimäki – Friisinmäki -asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueelle Y, joka on varattu kunnan tarpeisiin (merkintä -k). Y-säätiö on hakenut kaupunkisuunnittelukeskukselta poikkeusta asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta, koska hakijana on yksityinen taho, vaikka alue on varattu Espoon kaupungin tarpeisiin.

Lisäksi Y-tontin on katsottu soveltuvan Y-Säätiön nuorisoasuntojen rakentamishankkeeseen, koska hanke sisältää tukiasumista, joka vaatii henkilökuntaa. Yli puolet (60 %) hankkeen asunnoista on tukiasuntoja ja loput nuorisoasuntoja. Kaupunki tilaa palvelut ja osoittaa asukkaat tukiasuntoihin.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat huolissaan siitä, että rakentaminen estää metsän ja peltoalueen käyttöä koulujen ja päiväkotien opetuksessa. Tontin toteuttaminen ei kuitenkaan estä tonttiin rajoittuvan metsäalueen käyttämistä opetuskäyttöön.
Tontin pohjoisosa on lainvoimaisessa asemakaavassa rajattu rakennusalan ulkopuolelle, mutta kuuluu kuitenkin tonttiin, eikä ole osa yleistä virkistysaluetta, kuten oikaisuvaatimuksen jättäjä toteaa. Tontin vuokraoikeuden saaja on hakenut ja saanut poikkeusluvan rakennusten sijoittamiseksi rakennusalan ulkopuolelle tontin alueelle.
Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

Tästä sain yhteydenottoja jo siinä vaiheessa kun asia tuli tila- ja asuntojaoston käsittelyyn. Asukkaita huolettaa, että suuri määrä nuorisoasuntoja tuodaan pientaloalueen kupeeseen ja etäälle palveluista. Ymmärrän asukkaiden näkökulmaa, eikä paikka minustakaan ole paras mahdollinen. Toisaalta meillä on huutava pula nuorisoasunnoista ja niille sopivista tonteista. Elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa päätös tontin vuokraamisesta tehtiin yksimielisesti.

– Oikaisuvaatimukset elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä, yleisten rakennusten tontin varauksesta Lintuvaarasta Pelastakaa Lapset ry:lle lastenkotihankkeen suunnittelua varten

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 10.11.2014, että Lintuvaarassa sijaitseva yleisten rakennusten tontti varataan Pelastakaa Lapset ry:lle lastenkotihankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Sosiaali- ja terveystoimi on puoltanut hanketta.

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että tontti on kaavassa Y-tontti, jolle voidaan rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Vastauksessa todetaan, että yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsevan asumisen ominaisuuksia on mm. ympärivuorokautinen päivystys, jotka toteutuu lastenkotihankkeessa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen mukaan hanke ei vaadi poikkeamislupaa, koska lupaa haetaan hoitolaitokselle, jonka sekä rakennusoikeus että käyttötarkoitus ovat kyseiselle Y- tontille soveltuvia.

Pelastakaa Lapset Ry on pitänyt asukasillan Lintuvaaran koululla 15.12.2014, jolloin asiasta kiinnostuneet ovat saaneet vastauksia kysymyksiinsä lastenkotihankkeesta.
Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

Samantyyppinen tapaus kuin edellinen. Asukkaat pelkäävät pientalovaltaisen asuinalueensa rauhan järkkyvän eivätkä pidä toimintaa alueelle sopivana.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Listan liitteenä seuraavat oheismateriaalit:

1. Valtuuston neuvottelutoimikunnalle 26.1.2015 annettu selvitys liittyen Suomenojan satamaan. Asian kaupunginhallituksen kokouksessa selostaa liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra. (Tiina Pesonen)

2. Valtuuston neuvottelutoimikunnalle 26.1.2015 annettu selvitys ruoka- ja ateriapalveluiden hankinnasta Blue Service Partners Oy:ltä sekä muistio esteellisyydestä. Asian kaupunginhallituksen kokouksessa selostaa liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko.

3. Kaupunginhallitukselle 24.11.2014 annetussa Suomenojan sataman tapahtumiin liittyvässä selostuksessa todettiin että ”Valmisteilla on sopimusrekisterin versionvaihdon lisäksi mm. konserniesikunnan johtama projekti, jossa sopimusriskien hallitsemiseksi tutkitaan sopimusrekisterin laajempaa hyödyntämistä sopimusten laatimis- ja seurantakäytäntöjen osalta, kootaan ja työstetään käytännönläheisiä ohjeita (esim. tarkistuslistoja) sekä järjestetään koulutuksia ja ns. sopimusklinikoita. Työn on määrä alkaa tammikuussa 2015.”
Samassa yhteydessä selostettiin, että ”Kaupungin arvoista, eettisistä periaatteista ja sisäisen valvonnan keskeisimmistä toimintaohjeista työstetään selvyyden vuoksi koko henkilöstölle lyhyt kooste, ns. Code of Conduct, jossa on sähköiset linkit varsinaisiin tarkempiin ohjeisiin.”

Oheismateriaaleina on kuvaus sopimusriskien hallinnan projektista sekä ulkoisesti julkaistavat Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat, Code of Conduct. (Johanna Kattelus)

4. Kaupunginhallituksen 13.10.2014 § 279 tekemästä päätöksestä oikaisuvaatimukseen, joka koski talvisäilytysalueille jääneiden veneiden myyntiä, on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei 19.1.2015 tekemänsä päätöksen (15/0015/2) mukaan tutki valitusta, koska se on tehty säädetyn määräajan jälkeen. (Tiina Pesonen)

5. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.5.2008 § 10, että nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan ja tekemiensä aloitteiden etenemisestä kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Oheismateriaalina selvitys nuorisovaltuuston vuoden 2014 aloitteista. (Elina Rautiainen)

6. Veteraaniasianneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2014 liitteineen.

Pitkä lista selostuksia, joista riittää varmasti keskusteltavaa. Nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden tilanne on listalla Vihreiden Saara Hyrkön pyynnöstä.