Tänä iltana jännitetään vaalitulosta ja huomenna kokoustaa kaupunginhallitus. Tässä lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kaupunginpuutarhan puutyöhallin tulipalon korvaaminen vahinkorahastosta

Kaupunginpuutarhan tulipalossa joulukuussa 2014 puutyöhalli tuhoutui korvauskelvottomaksi. Palossa tuhoutui myös runsaasti Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen irtaimistoa. Vahinkojen kokonaismäärä noussee n. 1,6 miljoonaan euroon.

Esitetään, että vahinkorahastosta maksetaan korvauksina Espoon Kaupunkitekniikka -liikelaitokselle 95 000 euroa ja Tilakeskukselle 190 000 euroa siitä osuudesta, jota kaupungin vakuutus ei kata.

– Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta (Kv-asia)

Vihreiden Mari Nevalaisen aloite.

Kyseessä on YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva toimintamalli, joka auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mukaan lähtevät kunnat sitoutuvat kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi.

Vastauksessa todetaan, että Lapsiystävällinen kunta toteutuu Espoo tarinan, poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kautta. UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta on projektimuotoista toimintaa, joka lähtee liikkeelle nykytilan kartoituksesta. Espoossa tämä kartoitus on jo tehty ja ollaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpanovaiheessa. Voimavarat kannattaa suunnata aloitettujen toimenpiteiden käytäntöön viemiseen. Lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisesta raportoidaan seuraavan kerran Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakauden päätyttyä keväällä 2017.

Vastauksessa siis esitetään, että Espoo ei lähtisi mukaan, koska meillä toteutetaan vastaavaa toimintaa jo muuta kautta. Ymmärrän perusteen, mutta toisaalta pidän tärkeänä myös erilaisia ohjelmia ja toimintamalleja, joilla tärkeitä asioita tuodaan ihmisten tietoisuuteen. Hyvänä esimerkkinä tästä on Reilun kaupan kaupungin arvonimi, jolla kaupunki osoittaa kantavansa vastuuta hankintojensa vaikutuksista.

Hienoa siis, että Espoossa tehdään jo paljon työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parissa. Kysyn, paljonko lisätyötä toimintamallin käyttöönotto teettäisi, jos käytännössä sen edellyttämää työtä jo tehdään. Lapsiystävällinen kunta -tunnustus tekisi osaltaan työtä näkyväksi.

– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2014

Vammaisasiamiehen selvityksessä kerrotaan vammaisasiamiehen toiminnasta ja vammaisasiamiehen esittämät kehittämisehdotukset kaupungin toimintaan.

Vammaisasiamies ehdottaa muun muassa seuraavien näkökulmien ja toimenpide-ehdotusten huomioimista lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa:
– Vammaisten nuorten työllistymistä edistäminen
– Kriisiavun saaminen vammaisten lasten perheille äkillisissä sairastumistilanteissa
– Vammaisten nuorten asumistarpeeseen vastaaminen asumisvaihtoehtoja lisäämällä
– Toimivan avustajavälityksen toteuttaminen henkilökohtaisen avun työnantajamallissa, vammaisten henkilöiden tilannetta helpottaisi ja turvallisuutta lisäisi, jos he voisivat valita avustajan luotettavien ja työhön sitoutuneiden hakijoiden joukosta
– Tiedon lisääminen terveyspalveluihin vamman/vammojen vaikutuksesta hoidossa.
– Kuntoutuksen käytäntöjen ja asiakkaiden ohjaamisen selkiyttäminen
– Kuntoutussuunnitelman laatiminen kaikille sitä tarvitseville
– Kaupungin internet-sivujen esteettömyys ja viitotun tiedottamisen lisääminen
– Esteetön Espoo -hankkeessa määräaikaisena työskentelevän esteettömyysneuvojan vakinaistaminen
– Kaupungin palvelupisteiden ja toimintatilojen esteettömyys
Vammaisasiamiehen toiminta on todella tärkeää ja nämä vuosittaiset selvitykset tuovat vammaisasiat konkreettisesti myös kaupunginhallituksen agendalle.

– Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2014

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät perustuvat lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiamies neuvoo ja auttaa oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, ja voi toimia välittäjänä (ei kuitenkaan asianajajana). Asiamies ei tee itse päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Asiamies nostaisi yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi kohtaamiensa asioiden pohjalta jonkinlaisen ”hiljaisen signaalin”: Siihen, miten yhteistyössä haetaan palvelunkäyttäjän tilanteeseen yhdessä hänen kanssaan  ratkaisua, pitäisi kiinnittää huomiota – siihen miten sitä paremmin toteutettaisiin. Pelkona on, että moniammatillinen yhteistyö jää virkamisten väliseksi ja asiakas unohtuu.

Konkreettisia yksittäisiä ehdotuksia selvityksen pohjalta ovat muun muassa:

– palvelujen tavoitettavuudessa ja tiedottamisessa huomioidaan selkeästi myös ne kuntalaiset, jotka eivät voi käyttää ”uusia” (sähköisiä)  välineitä
– vammaispalvelujen sosiaalisten syiden perusteella myönnetyn matkakortin omavastuuosuutta korotetaan
– vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistapoja sovelletaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti
– palveluista tehtyjä muistutuksia ja sitä, miten ne vaikuttavat, aletaan seurata systemaattisemmin
– yhteistyötä asumisen asioissa ja ongelmatilanteissa kehitetään, myös yhdessä Espoon asuntojen asumisneuvontayksikön kanssa
– terveydenhuollossa otetaan käyttöön Vantaalla päivystystoimintaan otettu käytäntö, jossa potilas aina saa kopion potilasasiakirjamerkinnästä silloin, kun hänen ei katsota tarvitsevan pääsyä lääkärin puheille, tai ei katsota tarvitsevan hoitoa.

– Valtuustokysymys Matinkylän jäähallin sisäilmaongelmasta ja siitä tiedottamisesta (Kv-asia)

Kurt Bymanin (ps/sit)  valtuustokysymys.

Vastauksessa todetaan, että kaupungin ympäristöterveys on tehnyt jäähallissa terveystarkastuksen maaliskuussa 2015. Ympäristöterveyden lausunnon ja tarkastuskertomuksen mukaan kohteessa tulee tehdä toimenpiteitä havaittujen sisäilmahaittojen poistamiseksi. Aikataulu toimenpiteiden tekemiseksi on toimitettava ympäristöterveydelle 27.4.2015 mennessä.

Ympäristöterveyden mukaan jäähallia ei ole syytä asettaa käyttökieltoon. Tilakeskuksen arvion mukaan käytön jatkumisen kannalta välttämättömien toimenpiteiden kustannukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Tilakeskus vastaa rakennuksen omistajana korjaustoimenpiteistä. Mikäli hallin todetaan aiheuttavan vaaraa terveydelle, Tilakeskuksen johtaja päättää hallin asettamisesta käyttökieltoon.

Olen pyytänyt tätä asiaa myös tila- ja asuntojaoston 27.4. kokouksen listalle. Tilakeskuksen on tuohon päivään mennessä annettava ympäristöterveydelle selvitys siitä, miten vaaditut korjaustoimenpiteet toteutetaan. Huolettaa se, saadaanko tilat korjaustoimilla kuntoon ja voidaanko taata, ettei terveyshaittoja synny. Käyttäjille ei oirekartoitusta ole tehty. Tämä olisi perusteltua jättää pöydälle odottamaan Tilakeskuksen selvitystä.

– Valtuustoaloite maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja edullisesti toteutettavan pysäköintitilan varmistamiseksi (Kv-asia)

Bymanin (ps/sit) aloite, jossa esitetään, että kaupunki säilyttäisi ja lisäisi maksuttomia pysäköintipaikkoja siten, että niitä olisi aina vähintään 20 % tarjonnasta, sekä varmistaisi asemakaavoituksella ja pysäköintinormeilla riittävän määrän edullisesti toteutettavaa pysäköintitilaa.

Vastauksessa kuvaillaan kaupungin parkkipaikkapolitiikkaa ja todetaan lopuksi, että kaupungin rahoittaman pysäköintilaitoksen tai -luolan rakentamis- ja ylläpitokustannukset tulee kattaa laitoksen pysäköinnistä keräämillä tuloilla. Ellei näin toimita, kaupungin järjestämän laitospysäköinnin maksuttomuus johtaisi siihen, että pysäköinnin järjestämisen kustannuksia joutuisivat kantamaan myös muut kuin pysäköintipalveluiden käyttäjät.

– Viherlaakso eteläinen, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimuksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen olemassa olevan, kaksikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen tilalle sekä autopaikkojen lisärakentaminen liittämällä osa katualuetta tonttiin.

Tätä kaavaa on työstetty pitkään jo viime kaudella, jotta saatiin parkkipaikat sijoitettua ja viheraluetta säästettyä. Nyt hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti. Tämä on sen verran pieni kaava, että sen hyväksyy kaupunginhallitus.

– Hallintopäällikön viran vakinaista täyttämistä teknisen ja ympäristötoimen esikunnassa koskevan päätöksen käsittely oikaisuvaatimuksen vuoksi

Kaupunginhallitus hyväksyy asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja kumoaa kehittämisjohtajan 20.11.2014 § 5 tekemän päätöksen hallintopäällikön viran vakinaisesta täyttämisestä teknisen ja ympäristötoimen esikunnassa ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi uudella hakumenettelyllä. Perusteena se, että virka olisi hakuajan pitkittyessä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusturvan varmistamiseksi tullut julistaa uudelleen haettavaksi. Hakuprosessi on syytä uusia ja ratkaista asia uuden hakumenettelyn jälkeen.

– Länsi-Uudenmaan syyttäjäviraston päätös esitutkinnan rajoittamisesta

Kyse on Suomenojan venesataman polttoainehävikin tutkinnasta. Arviolta polttoainetta on varastettu 1800 euron edestä. Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi Länsi-Uudenmaan syyttäjäviraston päätös esitutkinnan lopettamisesta. Perusteena se, että rikoksen selvittäminen on epävarmaa ja että tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat suuret suhteessa mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen.

Päätös lienee sinänsä perusteltu, mutta kaupunginhallituksen kannalta asian tekee ongelmalliseksi se, että Suomenojan sotkuja pitää voida arvioida kokonaisuutena. Tämä leväperäisyys polttoaineen käytössä osoittaa, että valvonta ja toimintatavat eivät ole olleet kunnossa. Asian tiedoksi merkitseminen ei saa tarkoittaa sitä, ettei siihen voitaisi palata, kun arvioidaan mihin toimiin sotkut antavat aihetta.