Tässä ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Vaihteeksi lyhyempi lista vailla suuria kiistakysymyksiä.

– Suurpelto II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330502, 21. kaupunginosa Henttaa (Kv-asia)

Suurpellon eteläisen sisääntuloalueen rakentumaton toimistorakennusten alue muutetaan asuinrakennuksiksi. Rakennusten ilmeellä pyritään korostamaan korttelin asemaa näkyvällä paikalla Ylismäentien varressa. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee yhteensä 18 000 k‑m2. Kerroksia tulee neljästä kahdeksaan. Ajoneuvoliikenteen aiheuttamat melu ja päästöt on huomioitu rakennusten massoittelussa, pihojen sijoittelussa ja asemakaavamääräyksissä.  Rakennukset sijoittuvat HSY:n määrittelemää minimietäisyyttä kauemmaksi Ylismäentiestä.

Tämä on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti ja puolestani ok.

– Kallvik I, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten ja alueluovutusten esisopimusten hyväksyminen, alue 521200, 45. kaupunginosa Kurttila ja 42. kaupunginosa Saunalahti, (osittain Kv-asia)

Väljästi rakennettua vanhaa pientaloaluetta tiivistetään ja mahdollistetaan sen täydennysrakentaminen. Alueelle on varattu tontti myös lähipalveluille. Espoonlahden rannassa on varaus rantaraittia varten. Alueen rakennusoikeus nousee runsaasta 2 000 k-m2:stä noin 47 300 k-m2:iin.

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km Kauklahden rautatieaseman eteläpuolella ja ulottuu etelässä Espoonlahden rantaan. Kaava-alueen pinta-ala on noin 40 ha ja asukkaita siellä on nyt noin 30.

Alueella on aiemmin toiminut Kallvikin tiilitehdas, jonka jäänteet on teollisuushistoriallisesti arvokkaina suojeltu muinaismuistolain nojalla. Tärkeän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden muodostavat Kallvikin tilan rakennukset pihapiireineen. Kallvikin tilan tuntumassa on lepakkojen saalistusalue. Kallvikin rannassa on pienvenesatama, jonka läheisyydestä löydetty meriuposkuoriaisten esiintymä on suojeltu.

Kaavaa on tehty vuodesta 2009 lähtien ja pohjatyö tehtiin huolella viime viime valtuustokaudella. Melko väljää pientaloaluettahan tämä on tulevaisuudessakin, mutta tuolle alueelle minusta perusteltua. Luontoarvot on hyvin huomioitu ja on tärkeää, että rantaraitti kulkee rannassa. Olin vuonna 2009 asukastilaisuudessa puheenjohtajana ja muistan, että erityisesti rantaraitista tuli paljon palautetta. Kaavan käsittely on ollut lautakunnassa yksimielistä.

– Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) kysymys, jonka on allekirjoittanut 12 muuta valtuutettua. Kyse on siitä, että kaupunki on luovuttanut Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle tontin vapaarahoitteisen Eloisa-seniorikohteen (55+ vuotiaille) toteuttamista varten. Eloisa-asunnot ovat varttuneemmalle väelle tarkoitettuja asuntoja, joiden suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty asuntojen ja ympäristön esteettömyyteen, turvallisuuteen ja muunneltavuuteen. Senioritalossa yhteisöllisyys toteutuu kerhotilan avulla.

Tontti on vuokrattu ehdolla, että ”tontille tulee rakentaa vapaarahoitteisia senioriasuntoja vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta”. Sitä, milloin loppujen senioriasunnoista on valmistuttava, ei ole sovittu.

Kysymyksessä väitetään, että rakennustoimisto Pohjola Oy on toteuttanut kohteen ja myynyt osan asunnoista sijoitusyhtiöille ja yksityisille sijoittajille, jotka ovat vuokranneet asuntoja vapailla markkinoilla senioriedellytyksestä piittaamatta. Yhtiössä ei ole lapsiperheille sopivaa piha-aluetta tai -kalusteita. Pysäköintipaikkoja on tehty vain noin puolelle asunnoista sen senioriluonteesta johtuen.

Vastauksessa todetaan, että tontille on valmistunut Asunto Oy Espoon Valapuisto 31.8.2015. Kohteessa on 70 asuinhuoneistoa, joista 17.9.2015 mennessä on myyty 56 huoneistoa ja myymättä on 14 huoneistoa. Edelleen todetaan, että Pohjola Rakennus Oy on toteuttanut Asunto Oy Espoon Valapuiston kaavamääräysten ja tontinluovutusehtojen mukaisesti. Huoneistojen myynnissä on selkeästi tuotu esille, että kohde on tarkoitettu senioreille.

Asunto Oy Espoon Valapuiston yhtiöjärjestyksessä ei kuitenkaan ole asetettu rajoitusta asunnoissa asuvien iälle.

On erikoista, jos senioriasuntoja voikin myydä kelle tahansa. Silloinhan tontinvuokrapäätöksellä ei lopulta ole merkitystä. Vastauksessa ei vastata varsinaisiin kysymyksiin lainkaan, eikä käy ilmi, miten päätöksen toteutumista on valvottu ja miten toimitaan, jos se ei toteudukaan. Tämä olisi syytä palauttaa uudelleen valmisteluun.

– Kiinteistön ostaminen Helsingin kaupungilta Vanha-Nuuksiosta

Esitetään ostettavaksi Helsingin kaupungilta 73,23 ha maata, josta Pohjois-Espoon yleiskaavan mukaista luonnonsuojelualuetta on noin 50,75 ha, virkistysaluetta noin 21,88 ha, vesialuetta noin 0,52 ha ja maa- ja metsätalousaluetta noin 0,08 ha. Maa-alue on Nuuksion pitkäjärven itäpuolella ja Hakjärven pohjoispuolella.

Perusteeksi todetaan, että laajan kiinteistön hankinta Nupurin alueen ja Nuuksion Pitkäjärven tuntumasta kohtuullisella hinnalla tukee kaupungin pitkän tähtäimen maanhankinnan tavoitteita.

Hintaneuvotteluissa on päädytty luonnonsuojelualueen osalta yksikköhintaan 1 euro /m2, virkistys- ja maa- ja metsätalousalueiden osalta 2,50 euroa /m2 ja vesialueen osalta 0,20 euroa /m2. Kokonaishinnaksi muodostuu 1 050 000 euroa.

Alueen tulevaisuus ratkeaa käynnissä olevassa Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan uudistustyössä. Yleiskaavatyössä on tärkeää tehdä selkeä rajanveto Nuuksion metsäylängön säilymisen ja sen reunamilla leviävän asutuksen välillä. Kaupungin hallinnassa tämänkin alueen suojelu- ja virkistyskäyttö on helpoiten hallittavissa ja hintakin on edullinen. Kannatan siis kiinteistön ostamista, vaikka miljoona näissä säästöpaineissa tuntuukin isolta rahalta..

– Edustajien nimeäminen 2.-8.11.2015 Shanghaissa järjestettäviin tapahtumiin

Ehdotetaan, että lähetetään Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell (vihr.) ja varapuheenjohtaja Markku Markkula (kok.) Shanghaihin 2.-8.11.2015. Matkan kustannukset maksetaan Kestävän kehityksen ohjelman budjetista.

Shanghai on Espoon ystävyyskaupunki ja koska Shanghain rooli koko Suomen taloudelle on erittäin tärkeä, on Espoon syytä ylläpitää ystävyyskaupunkisuhdetta.

Vierailulla on tarkoitus osallistua Nordic Design Innovation Week -tapahtuman Suomi-päivään sekä CleanConnect-konferenssin yrityspaneeliin. Osallistujilta pyydetään myös Espoon kaupungin puheenvuorot tapahtumien ohjelman mukaisesti ja he osallistuvat järjestettyihin tilaisuuksiin.

Lennot economy-luokassa ja viisi yötä hotellissa Shanghain keskustassa maksavat noin 2 500 euroa/henkilö. Lisäksi maksetaan päivärahat kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Pidän tärkeinä matkan tarkoitusta ja Shanghai-ystävyystoimintaa, mutta kysymme vielä tarkemmin matkan tavoitteista, ohjelmasta ja pituudesta.