Maanantaina kaupunginhallituksessa vaihteeksi kevyempi lista. Merkittävimpinä päätösasioina Karhusuon koulun hankesuunnitelma, jota olemme perusteellisesti puineet tila- ja asuntojaostossa. Lisäksi Tiistilän kaava ja muutamia valtuustokysymyksiä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kokouksessa kuulemme lista-asioiden lisäksi suullisen selvityksen Puolarmetsän ja Matinkylän terveysasemien väistökuvioista, vaikka sosiaali- ja terveyslautakunnan enemmistö oli sitä mieltä, ettei kaupunginhallituksen tarvitsisi asiaa käsitellä – valtuuston enemmistön toivomuksesta huolimatta.  Tämän asian otin esiin myös tila- ja asuntojaoston viime kokouksessa.

Lisäksi saadaan selostukset luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen vaiheesta ja sote-maakuntauudistuksen tilanteesta.

– Varavaltuutetun ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Sami Suomalainen jättää kokoomuksen ja samalla luottamustoimensa.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle perusparannusta varten kohteessa Rullaniementie 3 (Kv-asia)

Kyse on vuonna 1989 valmistuneen kiinteistön ensimmäisestä laajasta perusparannuksesta. Rivitalokiinteistössä on 24 huoneistoa. Takausta anotaan 2,64 me lainalle, joka otetaan enintään 30 vuodeksi. Espoon Asuntojen omarahoitusosuus on 660 000 e.

Tärkeää, että Espoon Asunnot pitää kiinteistökantansa kunnossa. Yhtiö on käynyt kiinteistöjään systemaattisesti läpi ja etsinyt kohteita, joissa kannattaa pelkän peruskorjaamisen sijaan purkaa ja rakentaa enemmän asuntoja tilalle tai muuten tiivistää asumista olemassa oleville tonteille. Se työ kannattaa tehdä huolella, jotta Espoon Asunnot saa jatkossa kasaan asunto-ohjelmassa linjatut 400 asuntoa vuodessa.

– Valtuustokysymys Tapiolan urheilupuistoon ja espoolaiseen jääkiekkoiluun sekä muihin urheilulajeihin liittyvien asioiden johdosta (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama kysymys siitä, onko kaupunginhallitus tietoinen ja mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä seuraavien Tapiolan Urheilupuiston ja espoolaiseen jääkiekkoiluun sekä muihin urheilulajeihin liittyvien asioiden johdosta:

– onko kaupungin ja Esar Oy:n välinen kesäkuussa 2015 solmittu yhteistyösopimus kaupungin edun mukainen ja kaikilta osin asiallinen
– onko sopimuksen 2. kohdan lisäsopimus tehty
– millä varmistetaan juniorijalkapallon olosuhteet, jos Tapiolan jättijalkapallostadionin suunnitteluvaraus puretaan
– millä tavoin kaupunki on sitoutunut osallistumaan Matinkylän jäähallin tilalle mahdollisesti suunniteltuun uuteen jäähallihankkeeseen sekä
– miten Tapiolan Harjoitusareena Oy:n taloudellinen tilanne on kehittynyt.

Vastauksessa todetaan, että kesäkuussa 2015 solmittu markkinointiyhteistyösopimus on ollut kaupungin edun mukainen ja asiallinen ja se toteuttaa elinkeino- ja kilpailukykyjaoston (eky) 1.6.2015 antamaa valmistelukehotusta liittyen yhteistyösopimukseen Espoon ja Espoon Areenat Esar Oy:n kesken tilojen käytön monipuolistamisesta (monitoimiareena ja sen yhteydessä toimiva harjoitushalli) ja markkinointiyhteistyöstä.  Sopimuksen kohdassa 2 mainittua täydentävää sopimusta ei ole tehty.
Lisäksi todetaan, että Espoo Metro Areenan monipuolinen ja riittävä käyttö on tärkeää koko urheilupuiston kehittämisessä ja että sopimuksen tavoitteena on metron tulon hyödyntäminen täysmääräisesti osana urheilupuiston kehittämistä. Tämä pitää sisällään kaikki urheilulajit.

Tästä käytiin melkoinen jälkipuinti sopimuksen tultua julki. Ekyn jäsenillä oli hyvin erilainen näkemys siitä, mikä oli valmistelukehotuksen sisältö ja sitouduttiinko siinä arvoltaan vähintään puolen miljoonan euron sopimukseen. Samoin käytiin taas kerran keskustelua siitä, ovatko kaupungin johtavien virkamiesten hakintavaltuudet liian laajat. Tähän palataan johtosääntöjen uudistamisen yhteydessä.

Urheilupuiston kokonaissuunnitelmasta todetaan, että eky päätti 14.12.2015, että Tapiolan urheilupuistoon laaditaan yhteistyössä urheilupuiston nykyisten toimijoiden kanssa kesäkuuhun 2016 mennessä kokonaissuunnitelma, jonka perusteella käynnistetään koko urheilupuiston alueen asemakaavanmuutoksen laatiminen.

Tämä asia jäi ekyssä pöydälle 1.2.2016, kun kaupunginjohtaja esitti, että tässä yhteydessä Tapiolan Jalkapallostadion Oy:n suunnitteluvarausta suuren kokoluokan jalkapallo- ja tapahtuma-areenan rakentamiseksi ei enää jatketa. Päätöstä ei oltu valmiita tekemään kevyin perustein, koska stadion-hanketta on viety vuosia eteenpäin kaupungin antamin varauksin ja kaupungilta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Matinkylän jäähallin osalta vastauksessa todetaan, että kun se jouduttiin sulkemaan 22.12.2015 sisäilmaongelmien takia, on Espoon Kiekkoilun Tuki Ry yhdessä liikuntatoimen kanssa päättänyt tutkia mahdollisuudet uuden jäähallin rakentamista vanhan paikalle. Tätä varten  eky päätti 7.3.2016 varata Espoon kiekkoilun Tuki Ry:lle Matinkylän urheilupuistosta noin 1,2 ha alueen jäähallin suunnittelua varten. Varaus on voimassa 28.2.2017 saakka. Pidän tätä hanketta hyvänä ja perusteltuna.

Tapiolan Harjoitusareena Oy:n osalta todetaan, että varsinainen toiminta alkoi 1.9.2015 jäähallin valmistuttua. Areenan talous on rakentamisen ja varsinaisen toiminnan aikana kehittynyt suunnitellusti ja osakassopimuksessa sovituin tavoin.

Areenan suurin käyttäjä on Espoon liikuntatoimi, joka ostaa areenasta varsinaisella toimintakaudella jäävuoroja yhteensä 600 000 eurolla keskihinnan ollessa 165 euroa / h. Kesäkauden jäävuoroista sovitaan erikseen.

Tästä kokonaisuudesta käytäneen valtuustossa värikäs keskustelu. Olennaista on mielestäni se, että ekyssä pystytään tekemään vastuullisia päätöksiä urheilupuistokokonaisuudesta avoimen ja perusteellisen valmistelun pohjalta.

– Valtuustokysymys Caruna Oy:n sähkön siirtohintojen korotuksista (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) kysymys, onko kaupunginhallitus tietoinen ja mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä Esppon Sähkö Oy:n myymisen seurauksena espoolaisille lankeavien Caruna Oy:n sähkön siirtohintojen suurien hintojen korotuksien johdosta.

Perusteellisessa vastauksessa käydään läpi Espoon sähkön myynti, kuvataan paljonko rahoilla perustettu peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto on tuottanut sekä selostetaan, miten energiavirasto lain säätämällä toimivallalla valvoo sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua.

 – Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 30.5.-2.6.2016 Skagafjordurissa, Islannissa

Kokoomus vaihtaa lähtijää: Pia Kauman tilalle Ville Lehtola.

– Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Kv-asia)

Sanna Lauslahden (kok.) kysymys, johon ei vielä ole vastausta.

– Karhusuon koulu ja kirjasto, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Tätä pähkäilimme perusteellisesti tila- ja asuntojaostossa ja hankkeen vaiheet on selostettu hankesuunnitelmassa.

Kyseessä on kaupungin oma hanke, joka pitää sisällään yhtenäisen peruskoulun 1-9-luokkalaislle (693 oppilasta) sekä kirjastotilat ja mahdollisuuden nuorisotoimintaan. Käyttöön uusi rakennus on määrä saada kesäkuussa 2020.

Ennen uuden koulun valmistumista joudutaan turvautumaan väistötiloihin. Oppilaat siirtyivät väistöön jo vuoden alussa sisäilmaongelmien takia. Alkuun käytetään Lagstadin koulun tiloja. Viimeistään vuoden 2017 alusta siirrytään Karhusuon koulun urheilukentälle rakennettavaan uuteen kaksikerroksinen väistökouluun, jonne mahtuu 270 oppilasta. Ennen koulu- ja kirjastorakennusten purkamista valmistuu erillinen siirtokelpoinen keittiö- ja ruokasali- ja kirjastorakennus tai vaihtoehtoisesti keittiö- ja ruokasali- ja kirjasto sisältyvät samaan rakennukseen uuden väistökoulun kanssa.

Uusi koulu edellyttää kaksikaistaisen kiertoliittymän rakentamista Gumbölentien, Nupurintien ja Karhuniityntien liittymään. Kyseiseen liittymään on suunniteltu myös Nupurintien alittava alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kyseisen liittymän parantamiseksi on tarkoitus käynnistää tiesuunnitelma vuoden 2016 alussa. Rakentamaan voitaisiin päästä vuosina 2018-2019, jos näistä tiesuunnitelmista ei valiteta.

Oppilaspaikan hinta on kustannusarvion mukaan 39 538 e. Tavoitehinnaksi on asetettu 35 000 e, eli siihen on vielä matkaa. Jaosto kuitenkin edellytti, että hankkeeseen haetaan suunnitteluratkaisua ja toteutusmallia, jolla hankkeen tavoitekustannukset ovat enintään 25 me (kustannusarvio on 27,4 me). Sen toteutuessa oppilaspaikan hinta olisi 36 075 e.

Tämä on perusteellisesti valmisteltu hanke, jossa on tehty töitä kustannusten saamiseksi alas valtuuston linjausten mukaisesti ja vaihtoehtoja selvitetty tila- ja asuntojaoston edellyttämällä tavalla. Jaostossa käytiin pitkä keskustelu siitä, miksei kustannuksia ole saatu enempää alas. Tässä kohteessa yhtenä syynä on vaikeasti rakennettava tontti (suuret korkeuserot). Hankkeesta erotettua päiväkotia sovitellaan Miilukorpeen ja molempien pitäisi olla valmiina sovitusti 2020.

– Tiistilä, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen alueen luovutuksesta hyväksyminen, alue 310416, 23. kaupunginosa Matinkylä (osittain Kv-asia)

Alueen pohjoispuolelle rakennetaan metroa. Lähin metroasema sijaitsee jatkossa kauppakeskus Ison Omenan eteläpäässä vajaan kilometrin päässä. Suunnittelualueella on tarkoitus rakentaa kolme uutta asuinkerrostaloa, joissa on 6-8 kerrosta kansipihan päällä, sekä olevien asuinrakennusten päälle kahden kerroksen korkuisia korotusosia. Suunnittelualueen maat omistavat Espoon Asunnot Oy, Asunto Oy Espoon Ahdinlinna ja Espoon kaupunki (katualue).

Kaupunkirakenne tiivistyy metroaseman lähellä. Tämä on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti.

– Valtuustoaloite Karhusuon koulusta tehtävästä selvityksestä (Kv-asia)

Hannele Kerolan (sd.) aloite, joka on jo toteutunut, kun siirtokelpoiset tilat on tilattu ja hankesuunnitelma menossa tämän kokouksen jälkeen valtuustoon.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan seminaarimatka Hollantiin ja Belgiaan 13-16.4.2016

Korjataan aiempaa päätöstä siten, että Risto Nevanlinnan sijaan lähtee varajäsen Henna Partanen. Itsekin joudun perumaan matkan (olen lautakunnassa kh:n valvoja), koska selkä on edelleen kipeä, eikä pitkään istuminen onnistu.