Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Merkittävimpänä asiana Raide-Jokeri, joka hyväksyttiin selvin numeroin ja on ensi maanantaina valtuustossa.

Kokouksen alkuun kuultiin Uudenmaan liiton maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkisen selostus uudistuvan maakuntakaavan rakenteesta:

Uudessa maakuntakaavassa on tarkoitus tunnistaa peremmin valtakunnallisten intressien ja seudun kehittymisen kannalta välttämättömät tekijät ja ratkaista vain ne. Kuntakaavoille jäisi enemmän joustovaraa tarkentaa suunnittelua paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Maakuntakaava sisältäisi kaksi osaa:

1.) Strategisen pitkän aikavälin rakennekaavan, jossa ratkaistaan suuret linjat ja valitaan kasvusuuntien toteutusjärjestys.

2.) Alueelliset lyhyen aikavälin toteutuskaavat, joissa käsitellään kunkin seudun kannalta tarkoituksenmukaiset maankäytön teemat. Alueet voisivat olla Helsingin seutu (14 kuntaa yhdessä tai pääkaupunkiseutu ja KUUMA-kunnat erikseen), läntinen Uusimaa, itäinen Uusimaa.

Tämä on ratkaisun tehdä metropolialueella kuntarajat ylittävää kaavoitusta demokraattisesti. Eli olisi keino toteuttaa paljon puhutut metropolikaava/pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava.

Uuden rakenteen mukaisen maakuntakaavan laadinnan tavoiteaikataulu on varsin kunnianhimoinen, kun on ajateltu että se tehtäisiin 2016-2018. Tämä tarkoittaa, että kaava ei voi olla kovin tarkka. Tämä on myös valmistautumista tulevaan: On ajateltu, että uusi kaavamenettely on mahdollista siirtää tulevalle itsehallintoalueelle sellaisenaan.

Pidän tärkeänä, että seudullinen maankäytön tarkastelu saataisiin tätä kautta avoimen ja demokraattisen valmistelun ja päätöksenteon piiriin. Nyt Helsingin seudun yhteistä maankäytön suunnittelua tehdään vahvasti virkamiesten toimesta ja yhteinen päätöksenteko on hyvin näennäistä.

Nostin esiin huolen maakunnallisten ja seudullisten viheryhteyksien ja verkostojen huomioimisesta, jos seudullinen kaavoitus on jatkossa kovin yleispiirteistä. Nyt vireillä olevaa 4. vaihemaakuntakaavaahan odotettiin kuin kuuta nousevaa juuri siksi, että yhtenä tarkastelukohteena ovat viheryhteydet. Pettymys oli suuri, kun kaava pikemminkin heikentää kuin vahvistaa luontoarvoja. Kaupunginhallitus antoi kaavaehdotuksesta lausunnon 1.3.2016.  Kaavan valmistelutilanne on maakuntavaltuuston 8.6. kokouksen esityslistalla.

Näen uudistuksessa hyviä puolia, mutta kyllä luonnon asema tiivistyvällä ja kasvavalla pääkaupunkiseudulla huolettaa. On tärkeää, että seudullisesta toimivasta viherverkostosta ja arvokkaista luontokohteista huolehditaan myös kuntaa laajemmassa kaavoituksessa. Luontoarvojen suojelua ei pidä jättää kuntapäättäjien ymmärryksen varaan.

Maakuntakaavoitus on tarkoitus aloittaa tyhjältä pöydältä, eli tämä uusi kaava korvaisi vanhat. Vanhaa sisältöä on kuitenkin tarkoitus hyödyntää ja osia voidaan ottaa suoraan uuden maakuntakaavan liitekartoiksi.

– Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta Espoossa (Kv-asia)

Aloitteen tehnyt Teemu Lahtinen (ps) esitti ensin palautusta (hävisi äänin 11-2, 1 tyhjä, 1 poissa) ja sen kahden kappaleen poistoa, koska on sitä mieltä, että elävä kaksikielisyys ei edellytä ruotsinkielen pakollisuutta (hävisi äänin 12-2, 1 poissa). Valtuustossa käytäneen sitten jonkinlainen pakkoruotsi-keskustelu. Itse en näe tarkoituksenmukaisena, että Espoo hakeutuisi tällaiseen kokeiluun, koska Espoo on vahvasti kaksikielinen kaupunki. Toinen kotimainenhan on nyt jo ylioppilaskirjoituksissa valinnainen ja yksittäiset oppilaat voivat hakea toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapautusta.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, ettei maksuja koroteta maan hallituksen esittäämän maksimiin. Korkein maksuluokka, johon keskituloinenkin perhe nopeasti päätyy, on Espoossa jatkossa 295 euroa hallituksen esittämän 354 euron sijaan. Tämä on viisas ja lapsiperheille tärkeä päätös. Nyt odotetaan, päätyykö maan hallitus myös tarkistamaan kantaansa ja perumaan ylisuuret korotukset. Korotukset ovat paitsi kohtuuttomia perheiden kukkarolle, loisivat kannustinloukkuja töihin palaamiselle.

Hallituksen esitys nostaisi kahden lapsen perheessä maksuja jopa 121,60 e/kk. Jos tähän korotukseen olisi lähdetty, tulisi kaupungille asiakasmaksua vuosittain 2,5 me nykyistä enemmän. Nyt tehty päätös 295 e/kk maksimista nostaa maksuja enintään 9 e/kk ja päätös on kaupungin kannalta kustannusneutraali.

Opetuslautakunta päätti, että uusista maksuista tehdään sukupuolivaikutusten arviointi ja arviointi vaikutuksista työllisyyteen.

– Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 30.5.2016)

Raide-Jokeri hyväksyttiin viikon pöytäämisen jälkeen selvin numeroin 11-3, 1 poissa. Vastaan äänestivät Särkijärvi (kok), Hintsala (kesk) ja Byman (sit).

Byman jäi yksin esityksineen Laajalahden linjauksen muuttamisesta ja rahoituksen päättämisestä erikseen.

Toivottavasti hanke hyväksytään laajalla enemmistöllä myös viikon päästä valtuustossa. Raide-Jokeri on tärkeä poikittainen joukkoliikennehanke, jonka Helsinki toteuttaa joka tapauksessa ja valtio on luvannut sille 30% tuen. Espoon kannattaa ehdottomasti olla tässä mukana.

Kritiikkiä on herättänyt hankkeen hyötyjen ja kustannusten arviointi. Hyötykustannuslaskelmat eivät huomioi hankkeen tuomia maankäyttöhyötyjä. Espoon puolella laskentaa vaikeuttaa vielä se, että linjaus ei tuo mukanaan juurikaan uutta asuntorakentamispotentiaalia. Toisaalta se tuo esimerkiksi voimakkaasti kasvavan Perkkaan vahvasti raiteiden ääreen.

Espoossa suurin hyöty on Otaniemen-Keilaniemen alueen yhdistyminen poikittaisella raideyhteydellä Leppävaaraan. Elinkeinoelämän kannalta on olennaista, että Aalto-yliopisto linkittyy raiteilla päärataan. Raide-Jokeri on myös tärkeä seudullinen yhteys, joka tuo Jokerin varrelle rakentuville Helsingin asuinalueille sujuvan yhteyden Leppävaaraan ja Otaniemeen.

Itse kipuilin aikanaan linjauksen siirtämisen kanssa, kun asiasta päätettiin kaupunginhallituksessa 10.2.2014. Pitkään suunnitelmissa ollut Tapiolaan menevä linjaus olisi palvellut paremmin laajempaa joukkoa espoolaisia ja koska Laajalahden natura-alueen viertä kulkeva raide luo tulevina vuosina maankäyttöpaineita luonnonsuojelualueen kupeessa.

Toisaalta lähden nyt siitä, että Laajalahden rantaniittyjen ja luontopolkujen arvo kasvaa tulevaisuudessa ympäristön tiivistyessä ja tulevatkin päättäjät haluavat säilyttää tämän virkistyskeitaan metropolin asukkaille. Olkoon se merkki Espoon luonnonläheisyydestä, että jatkossa luontopoluille pääsee helposti pikaratikalla.

Laajalahden kohdalla linjaus on herättänyt asukkaissa paljon keskustelua. Ymmärrän, että nykyisen linjauksen lähellä asuvat vastustavat raiteen vetämistä viereisen puiston läpi. Tällä ratkaisulla pysäkki saadaan lähemmäs laajalahtelaisia ja näin palvelemaan paremmin asukkaita.

Laajalahti ry lausui asiasta perusteellisen mielipiteensä, jossa korostettiin hyvää asukasvuorovaikutusta suunnittelussa, jotta haittoja asukkaille voidaan minimoida. Tätä olen itsekin eri suunnitteluvaiheissa korostanut. Hienosäätö tehdään asemakaavoituksen yhteydessä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Maan hallitus on lähestynyt maakuntien liittoja maakuntauudistuksen valmistelun käynnistämiseksi. Uudenmaan liitossa asian valmistelu on käynnissä ja tarkoitus on kutsua laaja joukko osallisia koolle elokuun loppupuolella. Pääakupunkiseudulla on oma valmistelu käynnissä. Pidän tärkeänä, että pääkaupunkiseutu on mukana myös maakuntatason valmistelussa.  Sote-uudistusta pohditaan jo nyht Uudellamaalla myös maakuntatasoisesti, vaikka työn alla on pääkaupunkiseudun erillisratkaisu. Nyt odotetaan maan hallituksen jatkolinjauksia ja lausuntokierrokselle lähteviä lakiluonnoksia, joiden pitäisi tulla julki vielä ennen juhannusta.

– Suurpelto I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 330407, 21. kaupunginosa Henttaa

Esittelijä veti tämän pois listalta.