Huomenna kaupunginhallituksen kokouksen lisäksi myös tila- ja asuntojaoston kokous. Tiiviin puoluekokousviikonlopun takia ehdin avata asiat vasta nyt ja asioissa riittää vielä perehdytttävää. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Listalla on mm. merkittäviä koulutilaratkaisuja Otaniemessä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen
– Mankkaan päiväkotiselvitys, Maija Lehtinen
– Jupperin päiväkodin elinkaarilaskelmat, Maija Lehtinen

Lisäksi tuodaan tiedoksi valtuuston 22.5.2017 hyväksymä toivomus toivomusten käsittelystä:

”Valtuusto toivoo, että silloin, kun valtuustossa on hyväksytty toivomus, joka lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan toivomus liittyy, meneteltäisiin siten, että päätöstekstiin liitetään arviointi toivomuksen sisällöstä. Näin saataisiin tietoa mm. siitä, miten valtuuston toivomus on toteutettavissa.”

Olemme vihreissä tehneet paljon töitä sen eteen, että toivomuksiin suhtauduttaisiin virkakoneistossa vakavasti. Nyt on kaikkien lautakuntien vastuulla vahtia, että näin tapahtuu. Kyllä tämäkin asia menee eteenpäin, kun sitkeästi sitä edellytetään.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa vuokratalohankkeelle Miilukorven asemakaava-alueella osoitteeseen Pihkametsä 2. Hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa neuvottelu-urakkana YIT Rakennus Oy:n kanssa, tullaan rakentamaan 28 asuntoa (2 400 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 6 502 000 euroa.

Hankkeella on rakennuslupa ja alueella on kunnallistekniikka. Myös kaavoituksen puolesta hanke on toteutettavissa.

Miilukorvessa asuntojakauma on tällä hetkellä seuraava:
– Aravuokra 135 asuntoa 32%
– Ara-asumisoikeus 182 asuntoa 44%
– Vapaarahoitteinen omistus 100 asuntoa 24%

Aikalailla Ara-painotteista on Miilukorvessa, mutta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan. Liitteenä on myös seurantatiedot niistä alkamattomista asuntohankkeista, joiden puoltoa on käsitelty kaupunginhallituksen jaostoissa. Kysyn opiskelija-asuntohankkeiden (Aalto Village ja Hoasin Tuuliniitty) etenemisestä.

– Tusculum, teatteri Hevosenkengän lisärakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Hanke on virinnyt teatterin aloitteesta, sivistystoimen taustatuella. Tusculumiin sijoittuisi erityisesti lapsille ja nuorille suunnattavaa taide- ja vauvateatteritoimintaa.

Tällä hetkellä taide- ja vauvateatteri toimii pääteatterirakennuksen toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisessa kellarinomaisessa paikassa ilman riittävää luonnonvaloa ja esteetöntä pääsyä.

Sivistystoimi on hakenut ja saanut kohteelle Opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtionavustuksen 140 000 euroa sillä edellytyksellä, että rakentaminen käynnistyy vuoden 2017 aikana. Perustellusta syystä voidaan anoa avustuksen lykkäystä seuraavalle vuodelle 31.10.2017 mennessä.

Kulttuurilautakunta hyväksyi hankesuunnitelman 23.5.2017. Kyseessä olisi kaupungin oma hanke. Kustannusennuste on 451 000 euroa, 3 991 euroa/ brm². Toimitilavuokra on arviolta 37 000 euroa / vuosi. Investointiohjelmassa ei ole varausta kohteen toteutukselle vuodelle 2017.

Määräraha on investointiohjelmassa vuodelle 2018. Suunnittelu on käynnistetty kohdentamattomasta suunnittelurahasta. Suunnitelmat ovat valmiit kesällä 2017 ja rakentaminen voidaan käynnistää syksyllä 2017, käyttöönotto olisi kesällä 2018.

Tämä hanke ei ollut tiedossa, kun hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarviota. Hanketta on kiirehditty tuon opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen takia. Kulttuurilautakunta edellytti, että vuokrarahat lisätään lautakunnan kehykseen, eikä hanke vie rahaa muilta toiminnoilta. Toiminta-avustusta ei tämä hanke ole saamassa.

– Opetus- ja päiväkotilojen (Kivimiehen koulu ja Kivimiehen päiväkoti) vuokraaminen Aalto-korkeakoulusäätiöltä sr (ACRE) osoitteesta Lämpömiehenkuja 2 suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön

Esitetään, että kaupunki vuokraa Aalto-korkeakoulusäätiön omistamasta kiinteistöstä osoitteesta Lämpömiehenkuja 2 (1. – 3. krs) toimitilaa yhteensä 6 452 m2 sivistystoimen suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön määräaikaisella kahdenkymmenen vuoden vuokra- ja palvelusopimuksella 1.8.2018 – 31.7.2038 väliseksi ajaksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi tätä koskevan tarveselvityksen kokouksessaan 7.6.

Hanke on osa laajempaa Otaniemen yhtenäiskouluhanketta. Tämä 1. vaihe, johon tulee tilat noin 400 ala-asteen oppilaalle ja päiväkoti 126 lapselle. Valmista pitäisi olla syksyksi 2018, jolloin Aarnivalkean koulu siirtyisi väistöön näihin tiloihin.

Toinen osa kokonaisuudesta on viereinen rakennus osoitteesta Lämpömiehenkuja 3, joka on tarkoitus vuokrata erillisellä vuokrasopimuksella myöhemmin. Lopullisessa tilanteessa Otaniemeen sijoittuva koulu ja päiväkoti palvelisivat lähinnä Otaniemeen kaavoitusvaiheessa olevien asuntoalueiden väestöä. Kehä I:n kattamisen jälkeen Otaniemeen sijoittuva koulu jakaa Tapiolan koulutarjontaan kohdistuvaa painetta liikenteellisten rajoitteiden haittaamatta.

Koulun tarvitsemat fysiikan ja kemian tiloja sekä liikuntatiloja on tarkoitus vuokrata erikseen tarpeen mukaan Otaniemen alueelta.

Tämä on sinänsä hyvä osoitus siitä, miten olemassa olevia tiloja vuokraamalla voidaan löytää kustannuksia säästäviä ratkaisuja tilapulaan. Olen kuitenkin saanut muutamaltakin suunnalta yhteydenottoja rakennuksen sisäilmaongelmista.

Selostusosassa todetaan:

”Sivistystoimen Tilat ja alueet -yksikkö on pyytänyt ja saanut Espoon seudun ympäristöterveydeltä ja sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen työsuojeluilta lausunnot, jotka on esitetty Tilapalveluille jatkosuunnittelussa huomioon otettaviksi.”

Tehtyjä toimia ei kuitenkaan Tilapalveluiden osalta avata. Kysyn, millaiset kuntotutkimukset on tehty ja miten varmistetaan, että sisäilmaongelmien lähteet on poistettu. Ja kenen vastuulla on, jos ongelmia ilmenee vuokrakauden aikana, joka on varsin pitkä. Tästä olisi hyvä saada täydennys myös selostusosaan.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

Muutama poiminta vastauksista:

– Tilapalvelut valmistautuu vuoden 2017 aikana mahdollisesti tuleviin SOTE muutoksiin selvittämällä ja arvioimalla kaikki sosiaali- ja terveystoimella käytössä olevat toimitilat.

– Tilapalvelut huomioi kouluinvestointien toteutuksessa myös kunkin hankkeen lähialueen väistötilatarpeet. Lisäksi liikelaitos on tehnyt laajoja, koko Espoon alueetta koskevia selvityksiä mahdollisista kouluiksi ja päiväkodeiksi muutettavista väistötiloista. Tilapalvelut-liikelaitos tulee laatimaan selvityksen ja väistötilasuunnitelman tila- ja asuntojaokseen syyskuun 2017 kokoukseen.

– Tilapalvelut vertaa eri toteutusmuodolla toteutettujen hankkeiden hankekustannuksia ja tulee kehittämään vuoden 2017 aikana kaikkiin hankkeisiin elinkaarikysely perustana olevan vertailukelpoisen asiakastyytyväisyyskyselyn, joka tehdään toteutusmuodosta riippumatta asiakkaille tilatyytyväisyydestä.

– Kaikkien palvelualueiden jokainen työyksikkö on vastuussa kiinteistöjen kunnosta. Toimintamallien ja prosessien kehittäminen on aloitettu ja kaikki toimintamallit kuvataan. Ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään huoltotoimintaan panostetaan. Vahvistetaan asiantuntevien puitesopimustoimittajien kanssa yhteistyötä ja koulutetaan nykyistä kunnossapito- ja kiinteistönhoitohenkilöstöä.

– Otaniemen kouluhanke, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätösesitys kuuluu näin:

– Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto johtokuntana päättää hyväksyä selostusosassa mainituin perustein Tietotie 6 tilojen hankesuunnitelman ja kohteen suunnittelemisen jatkamisen ja vuokrasopimuksen laatimisen aloittamisen.

– Valmis vuokrasopimus tuodaan hyväksyttäväksi tila- ja asuntojaoston elokuun kokoukseen ja valmistellaan allekirjoitettavaksi elokuun aikana.

Hanketta on valmisteltu, sivistystoimen toimialajohtajan, teknisen ja ympäristötoimen toimialajohtajan, Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtajan ja kaupunginjohtajan yhteistyönä. Hankkeen kiireellisyyden vuoksi asia tuodaan ensin tila- ja asuntojaostoon, ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee hankkeen elokuun kokouksessaan.

Alustavan suunnitelman mukaan kohteeseen sijoittuvat kaksi myöhemmin päätettävää lukiota sekä noin 300 – 500 oppilaan väistötilakoulun tarvitsemat tilat, joista muodostuu uusi Otaniemen koulu. Hankkeen toteuttamisen vaikutusta Matinkylään suunniteltuun kouluhankkeeseen arvioidaan.

Tämä hanke on nyt tulossa tila- ja asuntojaostoon ennen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyä, mikä on poikkeuksellista. Listatekstin ympäripyöreä viittaus Matinkylän kouluhankkeeseen tarkoittaa Merimattia, joka tämän hankkeen myötä lykkäytyisi varmasti useilla vuosilla. Meri-Matin koulu on investointiohjelmassa 46 me hanke, joten sen lykkääminen toisi pelivaraa investointikaton sisällä. Toisaalta hankkeen lykkäytyminen tarkoittaisi, ettei Matinkylään toteutuisi koulun yhteyteen tulevia liikuntatiloja. Uimahalli sentään on tulossa vuosikymmenten odotuksen jälkeen.

Todella harmillista, että tässä on oiottu prosessia ja sivistystoimi (toimialajohtajaa lukuunottamatta) sekä lautakunta on valmistelussa sivuutettu. On tärkeää, että lautakunnan lausunto on käytettävissä kun tehdään näinkin merkittävää tilaratkaisua.